Lover og regler

 1. Lov om folkehøyskoler (folkehøyskoleloven) av 06. desember 2002 (Lov 2002-12-06 nr. 72)
 2. Forskrift til lov om folkehøyskoler fastsatt av Kunnskapsdepartementet 13.10.06
 3. Rundskriv F-005/04: Studieturer som del av langkurs på folkehøgskoler
 4. Fraværsreglement, retningslinjer for vitnemål for folkehøyskoleår på 33 uker, om konkurransepoeng ved opptak til høyere utdanning og rapportering til Statens lånekasse for utdanning

 5. Brev fra Utdanningsdirektoratet 29.10.2007
 6. Rundskriv F-015-06: Presisering av dokumentskrav for folkehøgskolene. 1) elever som teller dobbelt og 2) system for registrering av kortkurs.
 7. Opprettelse av nye folkehøgskoler
 8. Lov om arbeidstvister
 9. Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern (Arbeidsmiljøloven)
 10. Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (Forvaltningsloven kap IV,V og VI)
 11. Lov om likestilling og forbud mot diskriminering
 12. Lov om ferie. Jfr. også kap. 1, § 7 Ferie i Landsoverenskomsten for utdanning i Virke.
 13. Lov om yrkesskadeforsikring
 14. Lov om internkontroll
 15. Lov om folketrygd (Folketrygdloven)
 16. Opplæringsloven
 17. Forskrifter til Opplæringsloven
Kalender