Lokallag og distriktsinndeling i Folkehøgskoleforbundet

Rundt omkring på folkehøgskolene er Folkehøgskoleforbundet organisert som lokallag, og landet er delt inn i 7 distrikter. Her finner du oversikt over distriktsinndelingen samt retningslinjer for lokallagene.

DISTRIKTSINNDELING I FOLKEHØGSKOLEFORBUNDET:

Distrikt 1: Nord-Norge: Lofoten, Pasvik, FHS Nord-Norge, Harstad

Skole     Tillitsvalgt      e-post       
 Lofoten  Torbjørn Nilsen torbi60@yahoo.no
 Pasvik  Thor-Atle Svortevik Thor-atle.svortevik@ffk.no
 FHS Nord-Norge  Øyvind Hanssen oyha@soltunfhs.no
 Harstad  Monicha Jakobsen monicha@harstadfolkehogskole.no
 Nordnorsk pensjonistskole

 

Distrikt 2: Trøndelag: Fosen, Trøndertun, Namdals, Nordmøre, Peder Morset, Skogn, Sund, Torshus, Vefsn

Skole     Tillitsvalgt      e-post     
 Fosen  Grethe Garvik gregarvik@hotmail.com
 Namdals  Kathrine Vaslestad kathrine@namdals.fhs.no
 Nordmøre  Sigrid Sæterøy internatleder@nordmore.fhs.no
 Peder Morset  Peder P. Evjen peder.p.evjen@pedermorset.no
 Skogn  Jørgen Botero Mardal
Jbm@skognfhs.no
 Sund  Jakob S. Thompson jakob.thompson@sundfhs.no
 Torshus torshus@torshus.com
 Trøndertun  Lars Olav Berg lars@trondertun.no
 Vefsn  Ulf Langmo ulf@vefsnfolkehogskole.no

 

Distrikt 3: Nord-Vestlandet Fjordane, Møre, Sogndal

 Skole                   Tillitsvalgt                       e-post                                   
 Fjordane Siri Merete Endal S_endal@hotmail.com
 Møre Tor-Erik Moen tor.erik@more.fhs.no
 Sogndal Sivelin Kjølstad sivelin@sogndal.fhs.no

Distrikt 4: Vestlandet: Fana, Hardanger, Manger, Bømlo, Sunnhordland, Voss, Åsane

Skole                   Tillitsvalgt                       e-post                                   
 Bømlo  Kjetil Berger Falk kjetil@bomfolk.no
 Fana  Lars Svenkerud lars.svenkerud@gmail.com
 Hardanger  Trond Olsen olsentrond@hotmail.com
 Manger  Helga Vetås helgavet@online.no
 Sunnhordland  Markus Malmo Lange markus@hybrosia.com
 Voss  Jon Grendahl jongrendahl@gmail.com
 Åsane  Margunn Hindene margunn@asanefolk.no

 

Distrikt 5: Sør-Vestlandet: Jæren, Karmøy

 Skole                   Tillitsvalgt                       e-post                                        
 Jæren  Marianne Nordås Koreu@online.no
 Karmøy  Gunnar F. Eide gunnareide@hotmail.com

 

SKAP krestive fhs?

 

Distrikt 6: Sør- og Østlandet: Agder, Buskerud, Hallingdal, Idrettsskolen Numedal, Ringerike, Seljord, Setesdal, Skiringssal, Hadeland, Ål

 Skole                   Tillitsvalgt                       e-post                                                          
 Agder  Morten Ohme mortenohme@hotmail.com
 Buskerud  Andreas Grøterud groeterud@gmail.com
 Hallingdal  Petter Jacobsen snilen.pj@gmail.com 
 Idrettsskolen Numedal  Ingunn Farstad ingunn.farstad@idrettsskolen.com
 Ringerike  Karine Risnes karine.risnes@bfk.no
 Seljord  Lene Wadseth Lene.wadseth@seljord.fhs.no
 Setesdal post@setesdal.fhs.no
 Skiringssal  Sigurd Ohrem sigurdoh@vfk.no
 Hadeland post@hafos.no
 Ål  Morten Lundahl Bruttern_8@hotmail.com
 Nestor

 

Distrikt 7: Østlandet: Arbeiderbevegelsen, Elverum, Follo, Holtekilen, Nansenskolen, Ringebu, Romerike, Rønningen, Skjeberg, Solbakken, Toneheim, Toten

 Skole                   Tillitsvalgt                       e-post                                           
 Arbeiderbevegelsen post@afrmail.no
 Elverum  Marius Bergan marius@elverumfhs.no
 Follo  Janne Foss janne.foss@follo.fhs.no
 Holtekilen  Ronnie M.A.G. Larsen ronnie@holtekilen.no
 Nansenskolen  Heidrun S. Røhr Heidrun.s.rohr@nansenskolen.no
 Ringebu ringebufhs@oppland.org
 Romerike  Roy Lie Jonassen roylie@chello.no
 Skjeberg  Tore Bjerketvedt Tore.bjerketvedt@ostfoldfk.no
 Solbakken post@solbakken.fhs.no
 Toneheim  Heidi Granlund heidi@toneheim.no
 Toten totenfhs@oppland.org
 

RETNINGSLINER FOR LOKALLAGA:

(Kan heilt eller modifisert vedtakast av det enkelte lokallag)

 

 1. Lokallagsmøte blir halde minst to gonger kvart halvår, og elles når det er behov for det.
 2. Saker til lokallagsmøte bør meldast i rimeleg tid.
 3. Innkalling til lokallagsmøte bør skje skriftleg.
 4. Sakliste skal følgje innkallinga.
 5. Saklista skal m.a. innehalde:
  • godkjenning av dagsorden
  • godkjenning av protokoll frå siste møte
  • innkomne skriv, m.a, frå Folkehøgskoleforbundet sentralt
 6. Viktige saker for lokallaget er t.d.:
  • tilsettingsvilkår
  • arbeidsforhold
  • lokale godtgjeringar og avtalar om slike
  • idémessige spørsmål
  • pedagogiske spørsmål
 7. Det skal førast referat/protokoll frå møta.
 8. Det skal haldast årsmøte i god tid før landsmøtet. Saker som skal behandlast på årsmøtet bør meldast to veker på førehand.  Lokallagsleiar kallar inn med sakliste ei veke før møtet.
 9. Saker som skal behandlast på årsmøtet:
  • årsmelding
  • rekneskap
  • val av styre med minst leiar og kasserar/nestleiar
  • val av revisor
  • tilmeldte saker
 10. Funksjonstida for styret er normalt eitt år.
 11. Lokallagsleiar er tillitsvalt etter Hovudavtalen.
       Hovudavtalens § 30 gir reglar for kven som kan veljast.
  §§ 31 og 32 gir vidare reglar om arbeidet.
 12. Det bør veljast ein varatillitsvalt.
Kalender