Lokallag og distriktsinndeling i Folkehøgskoleforbundet

Rundt omkring på folkehøgskolene er Folkehøgskoleforbundet organisert som lokallag, og landet er delt inn i 7 distrikter. Her finner du oversikt over distriktsinndelingen samt retningslinjer for lokallagene.

DISTRIKTSINNDELING I FOLKEHØGSKOLEFORBUNDET:

Distrikt 1: Nord-Norge

Distrikt 2: Trøndelag

Distrikt 3: Nord-Vestlandet

Distrikt 4: Vestlandet

Distrikt 5: Sør-Vestlandet

Distrikt 6: Sør- og Østlandet

Distrikt 7: Østlandet

Det er mulig at vi får et nytt distrikt på Sørlandet, men det er ikke endelig vedtatt ennå.

 

Distrikt 1 – Nord-Norge: Folkehøgskolen Nord-Norge, Harstad, Lofoten, Nord-norsk pensjonistskole, Pasvik

Skole Tillitsvalgt e-post
FHS Nord-Norge Øyvind Hansen oyha@fhsnordnorge.no
Harstad Monicha Jakobsen monicha@harstadfolkehogskole.no
Lofoten Ole Roger Jespersen sk@lofoten.fhs.no
Nord-norsk pensjonistskole Sølvi Antonsen solvi@nnps.no
Pasvik Thor-Atle Svortevik Thor.Atle.Svortevik@tffk.no

Distrikt 2 – Trøndelag: Fosen, Namdals, Nordmøre, Peder Morset, Skogn, Sund, Torshus, Trøndertun, Vefsn

Skole Tillitsvalgt e-post
Fosen Grethe Garvik gregarvik@hotmail.com
Namdals Kurt Are Lona kurtare@namdals.fhs.no
Nordmøre Oda Frigg Endregård oda.frigg.endregaard@gmail.com
Peder Morset Peder P. Evjen peder.p.evjen@pedermorset.no
Skogn Jørgen Botero Mardal Jbm@skognfhs.no
Sund Jakob S. Thompson jakob.thompson@sundfhs.no
Torshus
Trøndertun Line Cecilie Tirslaug line@trondertun.no
Vefsn Alf Marius Valand alfmarius@vefsnfolkehogskole.no

Distrikt 3 – Nord-Vestlandet: Fjordane, Møre, Sogndal

Skole Tillitsvalgt e-post
Fjordane Stig Gunnar Myren Stig.gunnar.myren@fjordane.fhs.no
Møre Tor-Erik Moen

Hilde Maria Nicolaisen (vara)

tor.erik@more.fhs.no
Sogndal Martin Buch Larsen mbuchlarsen@gmail.com

Distrikt 4 – Vestlandet: Bømlo, Fana, Hardanger, Manger, Sunnhordland, Voss, Åsane

Skole Tillitsvalgt e-post
Bømlo Kjetil Berger Falk kjetil@bomfolk.no
Fana Elisabet Dale elisabet@fanafolk.no
Hardanger Silje Midtaune silje.midtaune@gmail.com
Manger Anne-Kari Sylta Anne-Kari.Sylta@vlfk.no
Sunnhordland Tom Klovholt tom.klovholt@shadow-embryo.com
Voss Kristin Opsum kristin.opsum@voss.fhs.no
Åsane Cato Jensen cato.jensen@asanefolk.no

Distrikt 5 – Sør-Vestlandet: Jæren, Karmøy

Skole Tillitsvalgt e-post
Jæren Marianne Nordås Koreu@online.no
Karmøy Gunnar F. Eide gunnareide@hotmail.com

Distrikt 6 – Sør- og Østlandet: Agder, Buskerud, Evje, Hadeland, Hallingdal, Idrettsskolen Numedal, Ringerike, Seljord, Setesdal, SKAP, Skiringssal, Ål

Skole Tillitsvalgt e-post
Agder Morten Ohme mortenohme@hotmail.com
Buskerud Hans-Thore Kjelsrud vaktmester@buskerud.fhs.no
Evje Thomas Hodne Th@evjefhs.no 
Hadeland Lisbeth Østby

Halgeir Holden (vara)

lisbeth@hafos.no
Hallingdal Petter Jacobsen snilen.pj@gmail.com
Idrettsskolen Numedal Ingunn Farstad ingunn.farstad@idrettsskolen.com
Ringerike Einar Lindhjem einar.lindhjem@viken.no
Sandefjord Odd Einar Ingebretsen oddeinar.ingebretsen@vtfk.no
Seljord Roar Bøye Roar.boye@seljord.fhs.no
Setesdal Eivind Sangvik Eivind.Sangvik@setesdal.fhs.no
SKAP Kristin Vold Kelly kristin@skapfhs.no
Ål Monica S. Lundahl

Agnes Stueflaten

monica.s.lundahl@al.fhs.no

agnes.stueflaten@al.fhs.no

Distrikt 7 – Østlandet: Arbeiderbevegelsen, Elverum, Follo, Oslofjord, Nansenskolen, Ringebu, Romerike, Rønningen, Skjeberg, Solbakken, Toneheim, Toten

Skole Tillitsvalgt e-post
Arbeiderbevegelsen
Elverum Marius Bergan marius@elverumfhs.no
Follo Ronnie MAG Larsen

Janne Foss (nestleder)

ronniel@viken.no

jannefo@viken.no

Nansenskolen
Oslofjord Kari Cecilie Wedum Barman kari.cecilie@oslofjord.fhs.no
Ringebu
Romerike Nils Haagendrud nilsha@viken.no
Rønningen
Skjeberg Jan Tore Tjøstheim Jensen janje@viken.no
Solbakken Lasse Lindberg lasse.lindberg@solbakken.fhs.no
Toneheim Heidi Granlund heidi@toneheim.no
Toten Linn Jeanette Nymoen

Kristian Aspelien (vara)

linn.jeanette.nymoen@oppland.org

kristian.aspelien@oppland.org

 

RETNINGSLINER FOR LOKALLAGA:

(Kan heilt eller modifisert vedtakast av det enkelte lokallag)

 1. Lokallagsmøte blir halde minst to gonger kvart halvår, og elles når det er behov for det.
 2. Saker til lokallagsmøte bør meldast i rimeleg tid.
 3. Innkalling til lokallagsmøte bør skje skriftleg.
 4. Sakliste skal følgje innkallinga.
 5. Saklista skal m.a. innehalde:
  • godkjenning av dagsorden
  • godkjenning av protokoll frå siste møte
  • innkomne skriv, m.a, frå Folkehøgskoleforbundet sentralt
 6. Viktige saker for lokallaget er t.d.:
  • tilsettingsvilkår
  • arbeidsforhold
  • lokale godtgjeringar og avtalar om slike
  • idémessige spørsmål
  • pedagogiske spørsmål
 7. Det skal førast referat/protokoll frå møta.
 8. Det skal haldast årsmøte i god tid før landsmøtet. Saker som skal behandlast på årsmøtet bør meldast to veker på førehand.  Lokallagsleiar kallar inn med sakliste ei veke før møtet.
 9. Saker som skal behandlast på årsmøtet:
  • årsmelding
  • rekneskap
  • val av styre med minst leiar og kasserar/nestleiar
  • val av revisor
  • tilmeldte saker
 10. Funksjonstida for styret er normalt eitt år.
 11. Lokallagsleiar er tillitsvalt etter Hovudavtalen.
       Hovudavtalens § 30 gir reglar for kven som kan veljast.
  §§ 31 og 32 gir vidare reglar om arbeidet.
 12. Det bør veljast ein varatillitsvalt.
Kalender