Lokallag og distriktsinndeling i Folkehøgskoleforbundet

Rundt omkring på folkehøgskolene er Folkehøgskoleforbundet organisert som lokallag, og landet er delt inn i 7 distrikter. Her finner du oversikt over distriktsinndelingen samt retningslinjer for lokallagene.

DISTRIKTSINNDELING I FOLKEHØGSKOLEFORBUNDET:

Distrikt 1: Nord-Norge

Distrikt 2: Trøndelag

Distrikt 3: Nord-Vestlandet

Distrikt 4: Vestlandet

Distrikt 5: Sør-Vestlandet

Distrikt 6: Sør- og Østlandet

Distrikt 7: Østlandet

Det er mulig at vi får et nytt distrikt på Sørlandet, men det er ikke endelig vedtatt ennå.

 

Distrikt 1 – Nord-Norge: Folkehøgskolen Nord-Norge, Harstad, Lofoten, Nord-norsk pensjonistskole, Pasvik

Skole Tillitsvalgt e-post
FHS Nord-Norge Øyvind Hansen oyha@fhsnordnorge.no
Harstad Monicha Jakobsen monicha@harstadfolkehogskole.no
Lofoten Ole Roger Jespersen sk@lofoten.fhs.no
Nord-norsk pensjonistskole
Pasvik Thor-Atle Svortevik Thor-atle.svortevik@ffk.no

Distrikt 2 – Trøndelag: Fosen, Namdals, Nordmøre, Peder Morset, Skogn, Sund, Torshus, Trøndertun, Vefsn

Skole Tillitsvalgt e-post
Fosen Øyvind Denstad oyvind.denstad@follo.fhs.no
Namdals Kurt Are Lona kurtare@namdals.fhs.no
Nordmøre Sigrid Sæterøy internatleder@nordmore.fhs.no
Peder Morset Peder P. Evjen peder.p.evjen@pedermorset.no
Skogn Jørgen Botero Mardal Jbm@skognfhs.no
Sund Jakob S. Thompson jakob.thompson@sundfhs.no
Torshus
Trøndertun Line Cecilie Tirslaug line@trondertun.no
Vefsn Ulf Langmo ulf@vefsnfolkehogskole.no

Distrikt 3 – Nord-Vestlandet: Fjordane, Møre, Sogndal

Skole Tillitsvalgt e-post
Fjordane Siri Merete Endal S_endal@hotmail.com
Møre Tor-Erik Moen tor.erik@more.fhs.no
Sogndal Sivelin Kjølstad/Martin Buch Larsen sivelin@sogndal.fhs.no

Distrikt 4 – Vestlandet: Bømlo, Fana, Hardanger, Manger, Sunnhordland, Voss, Åsane

Skole Tillitsvalgt e-post
Bømlo Kjetil Berger Falk kjetil@bomfolk.no
Fana Maria Øy Lojo mariaoylojo@gmail.com
Hardanger Mads Orheim Hansen mads.orheim.hansen@hardanger.fhs.no
Manger Silje Louise Spurkeland Silje.Louise.Spurkeland@hfk.no
Sunnhordland Markus Malmo Lange markus@hybrosia.com
Voss Kristin Opsum Hollingsworth kristin.opsum@voss.fhs.no
Åsane Margunn Hindene margunn@asanefolk.no

Distrikt 5 – Sør-Vestlandet: Jæren, Karmøy

Skole Tillitsvalgt e-post
Jæren Marianne Nordås Koreu@online.no
Karmøy Gunnar F. Eide gunnareide@hotmail.com

Distrikt 6 – Sør- og Østlandet: Agder, Buskerud, Hadeland, Hallingdal, Idrettsskolen Numedal, Ringerike, Seljord, Setesdal, SKAP, Skiringssal, Ål

Skole Tillitsvalgt e-post
Agder Morten Ohme mortenohme@hotmail.com
Buskerud Havva Sahin postmaster@buskerud.fhs.no
Hadeland Lisbeth Østby lisbeth@hafos.no
Hallingdal Petter Jacobsen snilen.pj@gmail.com
Idrettsskolen Numedal Ingunn Farstad ingunn.farstad@idrettsskolen.com
Ringerike Einar Lindhjem einar.lindhjem@bfk.no
Seljord Roar Bøye Roar.boye@seljord.fhs.no
Setesdal Kristine Bjørgum Forde Kristine.forde@setesdal.fhs.no
SKAP Kristin Vold Kelly kristin@skapfhs.no
Skiringssal Sigurd Ohrem sigurdoh@vfk.no
Ål Agnes Stueflaten agnes.stueflaten@al.fhs.no

Distrikt 7 – Østlandet: Arbeiderbevegelsen, Elverum, Follo, Holtekilen, Nansenskolen, Ringebu, Romerike, Rønningen, Skjeberg, Solbakken, Toneheim, Toten

Skole Tillitsvalgt e-post
Arbeiderbevegelsen
Elverum Marius Bergan marius@elverumfhs.no
Follo Øyvind Denstad oyvind.denstad@follo.fhs.no
Holtekilen Kari Cecilie Wedum Barman kari.cecilie@holtekilen.no
Nansenskolen Hans Tarjei Skaare h.t.skaare@nansenskolen.no
Ringebu
Romerike Roy Lie Jonassen roylie@getmail.no
Rønningen
Skjeberg Mona Sandberg monsan1@ostfoldfk.no
Solbakken
Toneheim Per Olav Lindstad lindstad@toneheim.no
Toten Linn Jeanette Nymoen

Kristian Aspelien (vara)

linn.jeanette.nymoen@oppland.org

kristian.aspelien@oppland.org

 

RETNINGSLINER FOR LOKALLAGA:

(Kan heilt eller modifisert vedtakast av det enkelte lokallag)

 1. Lokallagsmøte blir halde minst to gonger kvart halvår, og elles når det er behov for det.
 2. Saker til lokallagsmøte bør meldast i rimeleg tid.
 3. Innkalling til lokallagsmøte bør skje skriftleg.
 4. Sakliste skal følgje innkallinga.
 5. Saklista skal m.a. innehalde:
  • godkjenning av dagsorden
  • godkjenning av protokoll frå siste møte
  • innkomne skriv, m.a, frå Folkehøgskoleforbundet sentralt
 6. Viktige saker for lokallaget er t.d.:
  • tilsettingsvilkår
  • arbeidsforhold
  • lokale godtgjeringar og avtalar om slike
  • idémessige spørsmål
  • pedagogiske spørsmål
 7. Det skal førast referat/protokoll frå møta.
 8. Det skal haldast årsmøte i god tid før landsmøtet. Saker som skal behandlast på årsmøtet bør meldast to veker på førehand.  Lokallagsleiar kallar inn med sakliste ei veke før møtet.
 9. Saker som skal behandlast på årsmøtet:
  • årsmelding
  • rekneskap
  • val av styre med minst leiar og kasserar/nestleiar
  • val av revisor
  • tilmeldte saker
 10. Funksjonstida for styret er normalt eitt år.
 11. Lokallagsleiar er tillitsvalt etter Hovudavtalen.
       Hovudavtalens § 30 gir reglar for kven som kan veljast.
  §§ 31 og 32 gir vidare reglar om arbeidet.
 12. Det bør veljast ein varatillitsvalt.
Kalender