Ferie

IKV-personale

Ferien skal være på 5 uker. (30 virkedager).

(6 dager i uka i 5 uker = 30 virkedager)

§ 7 i Landsoverenskomst for utdanning handler om ferie.

Landsoverenskomst for utdanning 2022-2024

Pedagogisk personale

Ferien skal være på 5 uker. (30 virkedager).

(6 dager i uka i 5 uker = 30 virkedager)

§ 7 i Landsoverenskomst for utdanning handler om ferie.

Landsoverenskomst for utdanning 2022-2024

Ferieloven gjelder for undervisningspersonalet, men med egen tilpasningsavtale.  Jfr. Landsoverenskomst for utdanning, § 7 og Hovedtariffavtalen i KS.

Undervisningspersonale avvikler hele ferien (5 uker) sammenhengende i juli måned med avslutning av siste virkedag i måneden, dersom ikke annet er fastsatt etter drøftinger mellom arbeidsgiver og den enkelte arbeidstaker.(§ 7.2 i Landsoverenskomst for utdanning – Virke).

Det samme gjelder for de fylkeskommunale skolene på KS-området. (§ 7.2 i Hovedavtalen KS).

Feriepenger

Legg særlig merke til egne regler for ferielønn for lærer som har første arbeidsår i skoleverket.

Undervisningspersonale utbetales full lønn i ferietiden første yrkesår forutsatt at samlet opptjente feriepenger vil gi lavere utbetaling. Med første yrkesår menes førstegangs tiltredelse i skoleverket etter fullført faglig og pedagogisk utdanning, og forutsatt at vedkommende er ansatt for minst ett år.  (Jf § 7.3 i Landsoverenskomst for utdanning i Virke og § 7.3 i Hovedtariffavtalen i KS). Bestemmelsen omfatter også tilsatte på vilkår ihht Forskrift til opplæringsloven § 14.5.

Undervisningspersonale som gjeninntrer i skoleverket hos samme arbeidsgiver etter studiepermisjon med delvis lønn eller uten lønn, får utbetalt full lønn i ferietiden første sommer etter gjeninntreden, dersom opptjente feriepenger hos samme arbeidsgiver gir lavere utbetaling.

Feriepengegrunnlaget

Årslønn, med unntak av lønn i et tidsrom tilsvarende lovbestemt minimumsferie, danner grunnlag for utregning av feriepenger.

Arbeidstaker har rett til feriepenger fra arbeidsgiver med 12 % av feriepengegrunnlaget.

Arbeidstakere over 60 år med rett til ekstra ferieuke, skal ha utbetaling etter en høyere prosentsats (14,3%). Disse kan i stedet for høyere utbetaling/ekstraferie, velge å ta ut retten som  fast reduksjon i leseplikten per uke. Leseplikten skal i slike tilfeller reduseres med 2,2 % i forhold til hel stilling.

Feriepenger fra arbeidsgiver blir beregnet på grunnlag av lønn som er utbetalt i opptjeningsåret. Feriepengegrunnlaget skal gå fram av lønns- og trekkoppgavene for opptjeningsåret.

2002 er første året med 5 uker ferie (30 virkedager). En arbeidsuke er på 6 virkedager, 1 måned har 26 virkedager etter ferieloven. Ferien er på 30 virkedager (6 virkedager x 5 uker) og utgjør dermed 4 virkedager mer enn 1 måned.

Vi får utbetalt hele feriepengesummen i juni, altså lønn for 4 dager over en måned (30 – 26). For å slippe å trekke lønn for 4 dager i juli, blir det trekt av junilønnen, dvs. et trekk på 4/26 (12 % feriepenger og trekk av 4/26 lønn)

Skattetrekk eller trekkfri

Ferielønna er trekkfri, men ikke skattefri. Vi betaler skatt av hele årslønna, men skatten er fordelt på fullt skattetrekk i 10 måneder og ½ skattetrekk på en måned (desember). Feriemåneden er trekkfri.

Erstatning av ferie ved sykdom og fødsels- og omsorgspermisjon

Arbeidstakere som godtgjør ved legeattest at vedkommende under ferie har vært arbeidsufør, får erstattet ferie ved sykdom fra første arbeidsdag.

Undervisningspersonale avvikler hele ferien (5 uker) sammenhengende, med avslutning siste virkedag i juli måned, dersom ikke annet er fastsatt etter drøftinger mellom arbeidsgiver og den enkelte arbeidstaker. (§ 7.1 i Landsoverenskomst for utdanning og Hovedavtalen i KS).

Det samme prinsippet om rett til erstatning av ferie gjelder for arbeidstakere i fødsels- og omsorgspermisjon.

Undervisningspersonalet får ikke erstatning ved sykdom i avspaseringsperioden.

Ekstra ferieuke for arbeidstakere over 60 år

Arbeidstakere som fyller 60 år i løpet av ferieåret, skal gis ekstraferie på 6 virkedager. Deles ekstraferien, kan arbeidstaker bare kreve å få fri så mange arbeidsdager som vedkommende normalt har i løpet av en uke. (Ferieloven § 5 nr. 2 vedrørende 60-åringers rett til en ekstra ferieuke).

Arbeidstaker over 60 år bestemmer selv tiden for avvikling av ekstraferien, med mindre annet er avtalt. Ekstraferien kan tas samlet eller med en eller flere dager om gangen. (Ferieloven § 6)

Arbeidstakare over 60 år med rett til ekstra ferieuke, skal ha utbetaling etter en høyere prosentsats i feriepenger (14,3%). Disse kan i stedet for høyere utbetaling/ekstraferie, velge å ta ut retten som en fast reduksjon i leseplikten per uke. Leseplikten skal i slike tilfeller reduseres med 2,2 % i forhold til hel stilling.

Om ferieloven

Det ble foretatt endringer i ferieloven fra og med 1. januar 2009. Endringene innebærer en strengere plikt til å ta ferie, overføring av ferie begrenses og den ekstra ferieuken for 60 åringer gis alle som fyller 60 år i løpet av året.

Plikt til ferieavvikling

Ved en endring i ferieloven er det sterkere presisert at det er en plikt for arbeidsgiver å sørge for at de ansatte avvikler lovbestemt ferie i løpet av ferieåret. Det er videre tatt inn i bestemmelsen at plikten til å sørge for ferieavvikling også påhviler arbeidstakeren, se lovens § 5 nr.1.

Overføring av ferie

Utgangspunktet er at ferien skal avvikles i løpet av ferieåret. Dersom det likevel ikke er gjort, er adgangen til å avtale overføring av ferie eller avtale forskuddsferie begrenset til to uker.

Det er ikke vedtatt endringer i reglene om overføring av ferie som ikke er avviklet når årsaken til manglende ferieavvikling er sykdom eller permisjoner.

Ekstra ferieuke fra fylte 60

Fra og med 2009 endres bestemmelsen i ferieloven § 5 nr. 2 vedrørende 60-åringers rett til en ekstra ferieuke. Endringen innebærer at retten til ekstra ferie gjelder alle arbeidstakere fra og med det kalenderåret de fyller 60 år.

Rektor og assisterende rektor/inspektør

Ferie og avspasering for rektor og assisterende rektor/inspektør

Rektor og assisterende rektor/inspektør har 5 uker ferie. Årsverket er på 1687,5 t. Ledere som har undervisningsplikt som en del av stillingen, har rett på  avspasering i forhold til undervisningsdelen av stillingen på lik linje med lærere.

Eks. 35 % undervisning gir 3,5 uker avspaseringstid i tillegg til ferietiden. En forutsetning er at det arbeides normalarbeidsdag i den tiden det ikke er undervisning. Jf. pkt. 10.1 i Særavtale for undervisning i folkehøgskolen.

Tabell ferie for rektor og assisterende rektor/inspektør