Lokallag

Rundt omkring på folkehøgskolene er Folkehøgskoleforbundet organisert som lokallag. I tillegg finnes et rektorlag og et seniorlag.

Retningsliner for lokallaga

(Kan heilt eller modifisert vedtakast av det enkelte lokallag)

1 Lokallagsmøte blir halde minst to gonger kvart halvår, og elles når det er behov for det.

2 Saker til lokallagsmøte bør meldast i rimeleg tid.

3 Innkalling til lokallagsmøte bør skje skriftleg.

4 Sakliste skal følgje innkallinga.
Saklista skal m.a. innehalde:

 • godkjenning av dagsorden
 • godkjenning av protokoll frå siste møte
 • innkomne skriv, m.a. frå Folkehøgskoleforbundet sentralt

5 Viktige saker for lokallaget er t.d.:

 • tilsettingsvilkår
 • arbeidsforhold
 • lokale godtgjeringar og avtalar om slike
 • idémessige spørsmål
 • pedagogiske spørsmål
 • rekruttering

6 Det skal førast referat/protokoll frå møta.

7 Det skal haldast årsmøte kvart år.

8 Saker som skal behandlast på årsmøtet:

 • årsmelding
 • val av styre med minst leiar og nestleiar. Det bør veljast ein varatillitsvalt.
 • tilmeldte saker

9 Lokallaget vel delegat til landsmøtet.

10 Funksjonstida for styret er normalt eitt år.

11 Lokallagsleiar er tillitsvalt etter Hovudavtalen i Virke og KS.

 


 

Retningsliner for Rektorlaget

(Kan heilt eller modifisert vedtakast av Rektorlaget)

1 Lokallagsmøte blir halde i samband med Lederforum (årsmøte) og rektormøtet kvart år og elles når det er behov for det.

2 Leiar og generalsekretær inviterast normalt til møta i laget og elles til møte i lokallagstyret etter behov.

3 Saker til lokallagsmøte bør meldast i rimeleg tid.

4 Innkalling til lokallagsmøte bør skje skriftleg. Sakliste skal følgje innkallinga.

Saklista skal m.a. innehalde:

 • godkjenning av dagsorden
 • godkjenning av protokoll frå siste møte
 • innkomne skriv, m.a, frå Folkehøgskoleforbundet sentralt

5 Viktige saker for lokallaget er t.d.:

 • rektor som arbeidstakar
 • skolepolitiske saker
 • leiarspørsmål
 • idémessige spørsmål
 • pedagogiske spørsmål
 • rekruttering av medlemmer

6 Det skal førast referat/protokoll frå møta.

7 Årsmøte haldast i samband med Lederforum.

Saker som skal behandlast på årsmøtet:

 • årsmelding
 • val av styre med minst leiar og nestleiar . Det bør veljast ein varatillitsvalt.
 • tilmeldte saker

8 Funksjonstida for styret er normalt to år.

9 Lokallagsleiar er tillitsvalt etter Hovudavtalen i Virke og KS.

10 Som medlem av styret i Rektorlaget er ein tillitsvald i Folkehøgskoleforbundet. Skolen kan krevja refundering av evt. bruk av vikarar for møtetid i styret.

Folkehøgskoleforbundet dekker nødvendige ekstrautgifter til reise- og opphald i samband med møte i styret.

 


Seniorlaget

Seniorlaget er lokallag i Folkehøgskoleforbundet. Medlemmene i Seniorlaget kan velje å stå som medlem i lokallaget Seniorlaget direkte, eller å stå som medlem i Seniorlaget og betale kontingent, fastsett av årsmøtet i Seniorlaget, direkte til Seniorlaget.

Folkehøgskoleforbundet krev inn kontingent for lokallaget, fastsett av styret i Folkehøgskoleforbundet, og lokallaget vil få økonomisk tilskot, til liks med lokallaga på folkehøgskolane. Alle medlemmene i lokallaget Seniorlaget i Folkehøgskoleforbundet vil få blada «Folkehøgskolen» og «Utdanning», gunstige forsikringsavtaler som for eksempel ulykkesforsikring fram til 75 år, og ellers alle medlemsfordeler. 

Kontingenten er for tiden NOK 500,- per medlem eller husstand.

Styret i Seniorlaget:

Leder: Terje Garvik. E-post ter-garv@frisurf.no

Kasserer: Helge Furnes

Sekretær: Gerd Nystad

 

 

 

Kalender