Lokallag og distriktsinndeling

Rundt omkring på folkehøgskolene er Folkehøgskoleforbundet organisert som lokallag, og landet er delt inn i 8 distrikter. Her finner du oversikt over distriktsinndelingen samt retningslinjer for lokallagene.

DISTRIKTSINNDELING:

Distrikt 1 – Nord-Norge: Folkehøgskolen Nord-Norge, Harstad, Lofoten, Nord-norsk pensjonistskole, Pasvik

Skole Tillitsvalgt e-post
FHS Nord-Norge Øyvind Hansen oyha@fhsnordnorge.no
Harstad Monicha Jakobsen monicha@harstadfolkehogskole.no
Lofoten Ole Roger Jespersen sk@lofoten.fhs.no
Nord-norsk pensjonistskole Sølvi Antonsen solvi@nnps.no
Pasvik Thor-Atle Svortevik Thor.Atle.Svortevik@tffk.no

Distrikt 2 – Trøndelag: Fosen, Namdals, Nordmøre, Peder Morset, Skogn, Sund, Torshus, Trøndertun, Vefsn

Skole Tillitsvalgt e-post
Fosen Grethe Garvik gregarvik@hotmail.com
Namdals Kurt Are Lona kurtare@namdals.fhs.no
Nordmøre Raymond Grøvdal Hansen film@nordmore.fhs.no
Peder Morset Sigrun Sletner Sigrun.Sletner@pedermorset.no
Skogn Jørgen Botero Mardal Jbm@skognfhs.no
Sund Jakob S. Thompson jakob.thompson@sundfhs.no
Torshus
Trøndertun Line Cecilie Tirslaug line@trondertun.no
Vefsn Alf Marius Valand alfmarius@vefsnfolkehogskole.no

Distrikt 3 – Nord-Vestlandet: Fjordane, Møre, Sogndal

Skole Tillitsvalgt e-post
Fjordane Stig Gunnar Myren Stig.gunnar.myren@fjordane.fhs.no
Møre Hilde Maria Nicolaisen hilde.maria.nicolaisen@more.fhs.no
Sogndal Sivelin Kjølstad sivelin@sogndal.fhs.no

Distrikt 4 – Vestlandet: Bømlo, Fana, Hardanger, Manger, Stord, Sunnhordland, Voss, Åsane

Skole Tillitsvalgt e-post
Bømlo Kjetil Berger Falk kjetil@bomfolk.no
Fana Andreas E Nygjerd andreas@fanafolk.no
Hardanger Eivind Mortensen eivind.mortensen@hardanger.fhs.no
Manger Helga Vetås helgavet@icloud.com
Stord Marte Rykkje Halstensen marte@stordfhs.no
Sunnhordland Tom Klovholt tom.klovholt@shadow-embryo.com
Voss Jon Grendahl Jon.Grendahl@voss.fhs.no
Åsane Cato Jensen cato.jensen@asanefolk.no

Distrikt 5 – Sør-Vestlandet: Jæren, Karmøy

Skole Tillitsvalgt e-post
Jæren Marianne Nordås Koreu@online.no
Karmøy Gunnar F. Eide gunnareide@hotmail.com

Distrikt 6 – Sør- og Østlandet: Buskerud, Hadeland, Hallingdal, Idrettsskolen Numedal, Ringerike, Sandefjord, Seljord, Ål

Skole Tillitsvalgt e-post
Buskerud Hans-Thore Kjelsrud vaktmester@buskerud.fhs.no
Hadeland Jon Lennart Løbak jon@hafos.no
Hallingdal Petter Jacobsen snilen.pj@gmail.com
Idrettsskolen Numedal Hilde Grymyr hilde.grymyr@idrettsskolen.com
Ringerike Einar Lindhjem einar.lindhjem@viken.no
Sandefjord Marit Lien Homme oddeinar.ingebretsen@vtfk.no
Seljord Roar Bøye Roar.boye@seljord.fhs.no
Ål Monica S. Lundahl

Agnes Stueflaten

monica.s.lundahl@al.fhs.no

agnes.stueflaten@al.fhs.no

Distrikt 7 – Østlandet: Arbeiderbevegelsen, Elverum, Follo, Oslofjord, Nansenskolen, Ringebu, Romerike, Skjeberg, Solbakken, Toneheim, Toten

Skole Tillitsvalgt e-post
Arbeiderbevegelsen Benecicte Hambro benedicte@arbfhs.no
Elverum Marius Bergan marius@elverumfhs.no
Follo Ronnie MAG Larsen ronniel@viken.no
Nansenskolen Jannecke Lønne Christiansen jannecke.l.christiansen@nansenskolen.no
Oslofjord Kari Cecilie Wedum Barman kari.cecilie@oslofjord.fhs.no
Ringebu
Romerike Nils Haagendrud nilsha@viken.no
Skjeberg Jan Tore Tjøstheim Jensen janje@viken.no
Solbakken Lasse Lindberg lasse.lindberg@solbakken.fhs.no
Toneheim Heidi Granlund heidi@toneheim.no
Toten Linn Jeanette Nymoen

Kristian Aspelien (vara)

linn.jeanette.nymoen@oppland.org

kristian.aspelien@oppland.org

Distrikt 8 – Agder, Evje, Setesdal og SKAP

Skole Tillitsvalgt e-post
Agder Morten Ohme mortenohme@hotmail.com
Evje Thomas Hodne Th@evjefhs.no
Setesdal Stina Brandin Stina.Brandin@setesdal.fhs.no
SKAP kreative fhs. Kristin Vold Kelly kristin@skapfhs.no

Seniorlaget

Seniorlaget er lokallag i Folkehøgskoleforbundet. Medlemmene i Seniorlaget kan velje å stå som medlem i lokallaget Seniorlaget direkte, eller å stå som medlem i Seniorlaget og betale kontingent, fastsett av årsmøtet i Seniorlaget, direkte til Seniorlaget.

Folkehøgskoleforbundet krev inn kontingent for lokallaget, fastsett av styret i Folkehøgskoleforbundet, og lokallaget vil få økonomisk tilskot, til liks med lokallaga på folkehøgskolane. Alle medlemmene i lokallaget Seniorlaget i Folkehøgskoleforbundet vil få blada «Folkehøgskolen» og «Utdanning», gunstige forsikringsavtaler som for eksempel ulykkesforsikring fram til 75 år, og elles alle medlemsfordeler. 

Kontingenten er for tiden NOK 500,- per medlem eller husstand.

Styret i Seniorlaget:

Leder: Terje Garvik. E-post ter-garv@frisurf.no

Kasserer: Helge Furnes

Sekretær: Gerd Nystad

 

RETNINGSLINER FOR LOKALLAGA:

(Kan heilt eller modifisert vedtakast av det enkelte lokallag)

 1. Lokallagsmøte blir halde minst to gonger kvart halvår, og elles når det er behov for det.
 2. Saker til lokallagsmøte bør meldast i rimeleg tid.
 3. Innkalling til lokallagsmøte bør skje skriftleg.
 4. Sakliste skal følgje innkallinga.
 5. Saklista skal m.a. innehalde:
  • godkjenning av dagsorden
  • godkjenning av protokoll frå siste møte
  • innkomne skriv, m.a, frå Folkehøgskoleforbundet sentralt
 6. Viktige saker for lokallaget er t.d.:
  • tilsettingsvilkår
  • arbeidsforhold
  • lokale godtgjeringar og avtalar om slike
  • idémessige spørsmål
  • pedagogiske spørsmål
 7. Det skal førast referat/protokoll frå møta.
 8. Det skal haldast årsmøte i god tid før landsmøtet. Saker som skal behandlast på årsmøtet bør meldast to veker på førehand.  Lokallagsleiar kallar inn med sakliste ei veke før møtet.
 9. Saker som skal behandlast på årsmøtet:
  • årsmelding
  • rekneskap
  • val av styre med minst leiar og kasserar/nestleiar
  • val av revisor
  • tilmeldte saker
 10. Funksjonstida for styret er normalt eitt år.
 11. Lokallagsleiar er tillitsvalt etter Hovudavtalen.
       Hovudavtalens § 30 gir reglar for kven som kan veljast.
  §§ 31 og 32 gir vidare reglar om arbeidet.
 12. Det bør veljast ein varatillitsvalt.
Kalender