Medlem i Folkehøgskoleforbundet

Folkehøgskoleforbundet er organisasjonen som arbeider for at vårt skoleslag skal ha levelige rammevilkår i form av lov og forskrift, og ikke minst tilskudd til drift fra staten.

Hvorfor være medlem i Folkehøgskoleforbundet?

Folkehøgskoleforbundet arbeider for og forhandler alle de tilsattes lønns- og arbeidsvilkår, både generelt gjennom våre samarbeidspartnere og spesielt direkte med Virke og KS. Som medlem av FHF har du paralellmedlemskap i Utdanningsforbundet.

Folkehøgskoleforbundet arbeider med skoleslagets idégrunnlag, historie og fremtid, samtidig som vi også, gjennom det felles pedagogiske utviklingsarbeidet tilbyr en rekke kurs og seminarer og arbeider for og stimulerer til at vårt viktige skoleslag kommer videre.

Meld deg inn her!

Dette arbeidet gjør seg ikke av seg selv

Det viktigste arbeidet er det som gjøres av dere på skolene, med elevene. Men for at skoleslaget skal ha gode og tjenlige rammebetingelser fra staten, akseptable og rettferdige lønns- og arbeidsvilkår, arenaer for videreutvikling av idégrunnlag og det pedagogiske og praktiske arbeidet også i framtiden, trenger vi Folkehøgskoleforbundet, som er den eneste organisasjonen (på frilynt side), som arbeider for skoleslaget, og har kompetansen til det.

I Norge har vi et velfungerende trepartssamarbeid mellom arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner og staten. Denne norske modellen er helt avhengig av at også arbeidstakerne organiserer seg. I vår sammenheng er folkehøgskolen derfor avhengig av at vi alle som arbeider i folkehøgskolen er medlemmer i organisasjonen som arbeider for skoleslaget.

Kontingent

Medlemskontingenten er 1,38 %. Medlemskontingenten er fradragsberettiget (inntil en grense gitt av skattemyndighetene hvert år).

Medlemsfordeler

Folkehøgskoleforbundets medlemstilbud gir mange grunner for medlemskap. Her er noen av dem:

Forhandlingsbistand: Folkehøgskoleforbundet gir medlemmene individuell forhandlingsbistand i lønns- og arbeidsforhold gjennom tillitsvalgte i lokallaget og ved sekretariatet. Du får hjelp til kravutforming og lokale forhandlinger.

Forhandlingsrett/Tariffavtaler: Folkehøgskoleforbundet har forhandlingsrett og tariffavtaler m.m kommunal sektor (KS – tariffområde) og Virke. De respektive tariffavtaler er inngått enten direkte med den enkelte arbeidsgiverorganisasjon eller gjennom Folkehøgskoleforbundets samarbeidsavtale med Utdanningsforbundet og deres medlemskap i UNIO.

Konfliktløsning på arbeidsplassen: Folkehøgskoleforbundet gir medlemmene individuell bistand i konfliktbehandling (konfliktløsning) på arbeidsplassen. Bistand ytes av tillitsvalgte, ansatte i sekretariatet eller Folkehøgskoleforbundets advokat avhengig av konfliktnivået.

Juridisk bistand: Folkehøgskoleforbundet hjelper deg med juridisk bistand i vanskelige arbeidsrettslige saker.

Forsikringsordninger: Folkehøgskoleforbundet tilbyr medlemmene gunstige forsikringsordninger i samarbeid med Utdanningsforbundet og Tryg Forsikring. Medlemskapet kommer med grunnforsiking, dersom du ikke ønsker den må du reservere deg. Faktura for grunnforsikringen blir tilsendt en gang i året.

Fortløpende informasjon: Som medlem i Folkehøgskoleforbundet får du fortløpende informasjon om tariffsaker og andre forhold som berører din arbeidssituasjon. Dette skjer gjennom tillitsmannsapparatet, elektronisk nyhetsbrev, Folkehøgskoleforbundets hjemmesider og medlemsbladet “Folkehøgskolen”.

Engasjement i lønns- og arbeidsforhold: Folkehøgskoleforbundet gir sine medlemmer mulighet til engasjement og innsats for å bedre egne og arbeidskollegers lønns- og arbeidsforhold.

Kurstilbud i Folkehøgskoleforbundet: Folkehøgskoleforbundet tilbyr medlemmer og tillitsvalgte gratis kurs og skolering i tariff – og forhandlingskunnskap, arbeidsrett og tillitsvalgtarbeid. I tillegg arrangeres spesialkurs og seminarer i omstilling/omorganisering, konfliktbehandling for tillitsvalgte og utvalgte tema innen arbeidsretten.

Konferanser og seminarer: Folkehøgskoleforbundets tillitsvalgte/medlemmer kan også delta på kurs, konferanser, seminarer m.v. i regi av Utdanningsforbundet og UNIO.

“Folkehøgskolen”: Som medlem i Folkehøgskoleforbundet mottar du bladet “Folkehøgskolen” med nyheter og informasjon om relevante folkehøgskolesaker og tariffsaker fire ganger i året.

Faglig nettverk: Som medlem i Folkehøgskoleforbundet inngår du i tverrfaglige nettverk der du kan knytte faglige og profesjonelle kontakter og videreutvikle din yrkesmessige plattform. Folkehøgskoleforbundet er den eneste organisasjonen som gir deg som folkehøgskoleansatt et idéfelleskap, et verdigrunnlag og et skolepolitisk program som støtter opp om og bidrar til utvikling i norsk folkehøgskole.

Lederforum: er et eget forum og nettverk for medlemmer som har arbeidsgiverrolle ved skolene.

Landsmøte og Folkehøgskoleuka: Som medlem i Folkehøgskoleforbundet inviteres du til landsmøte annenhvert år, og til kurssamlingen Folkehøgskoleuka årlig i august.

Utvalg for alle: Folkehøgskoleforbundet har etablert utvalg for lærere, utvalg for praktisk personale og et skoleutviklingsutvalg. Rektorene har et landsdekkende lokallag.

Ønsker du å bli medlem i Folkehøgskoleforbundet? Innmeldingsskjema finner du her.  

Kalender