Om Folkehøgskolen

Bladet Folkehøgskolen gis ut av Folkehøgskoleforbundet (FHF). FHF er en idé og fagorganisasjon for ansatte i frilynt folkehøgskole. Bladet eies av FHF, men er redaksjonelt uavhengig som medlem i Fagpressen.

Målet med bladet er å skape en plattform for fellestenkning og dynamisk debatt og utvikling i frilynt folkehøgskole, og formidle stoff i en variert og tilgjengelig form for leserne.

Folkehøgskolen skal sette dagsorden, speile og kommentere aktiviteten i frilynt folkehøgskole og i organisasjonen ved å bringe aktuelt pedagogisk, politisk og kulturelt stoff til inspirasjon og debatt.

Magasinet er rettet mot folkehøgskolen, men har også et blikk på verden og er kulturorientert. Det skal også kommunisere med, og markere seg overfor politikere – de bevilgende myndigheter.

Folkehøgskolen kommer ut fem ganger i året og distribueres til medlemmer i FHF, til abonnenter, politikere, opinionsbyggere, læresteder og folkehøgskoler.

Historie

Dagens Folkehøgskolen startet som Høgskulebladet i 1904, da utgitt av «norske folkehøgskular» og på privat initiativ. Senere var det organet for Norsk Folkehøgskolelag (frilynt folkehøgskole). Våren 2013 skiftet NF navn til Folkehøgskoleforbundet. Siden 1971 har bladet hatt følgende redaktører: Olav Klonteig, Sander Lilleslett, Dagfinn Hjellbrekke, Inger Anne Olsen, Gunnar Fagerås og Marte Fougner Hjort og Øyvind Krabberød.

Redaktør:
Øyvind Krabberød
ok@folkehogskole.no
mob. 986 27 439

Send ros og ris til:
redaktor@folkehogskole.no

Kommer ut med 5 nr. pr. år

Frist for innlevering av stoff: Den 15. i måneden før utgivelse, som er 15. februar, april, juni, september og november. Stoff meldes i god tid før deadline.

ISSN 0333-0206

Design: Anyplace
Produksjon/trykk: Østfold trykkeri
Papir: Amber Graphic
Abonnement: 300 kr
Annonser: 1/4-side: 2.100 kr,
1/2-side: 4.100 kr og helside: 8.000 kr

Folkehøgskoleforbundet
Brugata 19, PB 9140 Grønland, 0133 Oslo
Tlf.: 22 47 43 00
Bankgiro: 8101.34.46466