Lover og regler

 1. Lov om folkehøyskoler (folkehøyskoleloven) av 06. desember 2002 (Lov 2002-12-06 nr. 72)
 2. Forskrift til lov om folkehøyskoler fastsatt av Kunnskapsdepartementet 13.10.06
 3. Rundskriv F-005/04: Studieturer som del av langkurs på folkehøgskoler
 4. Fraværsreglement, om studiepoeng ved opptak til høyere utdanning og rapportering til Statens lånekasse for utdanning. Brev fra Utdanningsdirektoratet 29.10.2007.

 5. Fravær og omgjøring av utdanningslån til stipend
 6. Rundskriv F-015-06: Presisering av dokumentskrav for folkehøgskolene. 1) elever som teller dobbelt og 2) system for registrering av kortkurs.
 7. Lov om arbeidstvister
 8. Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern (Arbeidsmiljøloven)
 9. Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (Forvaltningsloven kap IV,V og VI)
 10. Lov om likestilling og forbud mot diskriminering
 11. Lov om ferie. Jfr. også kap. 1, § 7 Ferie i Landsoverenskomsten for utdanning i Virke.
 12. Lov om yrkesskadeforsikring
 13. Lov om internkontroll
 14. Lov om folketrygd (Folketrygdloven)
 15. Opplæringsloven
 16. Forskrifter til Opplæringsloven
 17. Opprettelse av nye folkehøgskoler
Kalender