Om PU

Det felles pedagogiske utviklingsarbeidet i frilynt folkehøgskole ledes av rådgiver for pedagogisk utvikling, og er Folkehøgskoleforbundet og Informasjonskontoret for Folkehøgskolens felles ansvar.

Målsetningen for arbeidet er å videreutvikle skoleslaget som et moderne, attraktivt og relevant skoletilbud for elevene og heve kompetansen til de som arbeider i folkehøgskolen. Skoleutviklingsarbeidet skal gjennom sin virksomhet styrke fellesskapet innad på skolene og skolene imellom.

Organisering:

Rådgiver for pedagogisk utvikling

Det felles pedagogiske utviklingsarbeidet i frilynt folkehøgskole ledes av Rådgiver for pedagogisk utvikling.

Utviklingsarbeidet finansieres av PU-midler som tildeles på søknad gjennom Folkehøgskolerådet og ved relevante eksterne kilder.

Rådgiver for pedagogisk utvikling rapporterer til styrene i Folkehøgskoleforbundet og IF og til landsmøtet i Folkehøgskoleforbnudet og årsmøtet i IF samt til skoleutviklingsutvalget. Utviklingsleder forbereder, leder og refererer møtene i skoleutviklingsutvalget.

Skoleutviklingsutvalget

Skoleutviklingsutvalget er referansegruppe til rådgiver for pedagogisk utvikling. Styrene i Folkehøgskoleforbundet og IF peker hver for seg ut to representanter til skoleutviklingsutvalget. Valgperiode er normalt 2 år. Det vurderes løpende hvilken type kompetanse som søkes representert i skoleutviklingsutvalget i forhold til pågående og kommende satsningsområder. Folkehøgskoleforbundets generalsekretær og daglig leder i IF fungerer som vararepresentanter i skoleutviklingsutvalget etter behov.

Årlig gjennomføres normalt fire møter mellom rådgiver for pedagogisk utvikling og skoleutviklingsutvalget. Møtene søkes lagt til allerede etablerte møtepunkter så langt dette er mulig.

Reiser, opphold og møtekostnader dekkes over utviklingsbudsjettet. Evt. bruk av vikar på hjemskole kan det søkes om dekning for gjennom midler til vikar for tillitsvalgte.

Rådgivers ansvar:

Rådgiver for pedagogisk utvikling forestår det felles pedagogiske utviklingsarbeidet ved skoler tilknyttet Folkehøgskoleforbundet og IF. Dette betyr

 • løpende å holde seg oppdatert og kartlegge utviklingsbehov ved skolene, i skoleslaget og i samfunnet,
 • å foreslå og søke om PU-midler til felles utviklingsprogram (årlig), herunder evt. felles utviklingsprogram med NKF/IKF og internasjonal sekretær,
 • å søke supplerende eksterne midler til felles utviklingsprogram,
 • å være høringsinstans i forbindelse med skolenes pedagogiske utviklingssøknader til Folkehøgskolerådet,
 • å initiere, planlegge, gjennomføre og rapportere felles utviklingsprogram,
 • å bistå med hjelp til PU-søknader for skoler/grupperinger av skoler,
 • å veilede og evt. koordinere utviklingsprogram ved enkeltskoler eller mellom flere skoler,
 • å bistå enkelte skolers egne utviklingsprogram etter kompetanse, ressurser og behov,
 • ansvar for å lede gjennomgripende strategiprosesser for både PU-arbeidet og evt. andre oppgaver i det sentrale leddet (informasjon, skolepolitisk, mv.) sammen med skolene og medlemmene
 • å representere og synliggjøre PU-arbeidet i relevante sammenhenger gjennom relevante kanaler i og utenfor folkehøgskolen etter behov og kapasitet,
 • å identifisere og motivere andre relevante institusjoner/organisasjoner til samarbeid inn i folkehøgskolen med sine ressurser,
 • å drifte brukervennlig nettside
 • løpende å forvalte ressurser til innleid kompetanse, lokaler mv. etter planer og budsjett,
 • å forberede, gjennomføre og referere møter med pedagogisk utvalg,
 • å utarbeide årsmelding for PU-arbeidet til Folkehøgskoleforbundet, IF og Folkehøgskolerådet
 • å holde seg oppdatert innen pedagogisk utvikling og veiledning generelt,
 • løpende å holde seg orientert om strategi, handlingsplaner og daglig drift i Folkehøgskoleforbundet og IF

Ansvaret til skoleutviklingsutvalget:

Skoleutviklingsutvalget skal fungere som referansegruppe for rådgiver for pedagogisk utvikling ved å:

 • representerer eierne (medlemmene i Folkehøgskoleforbundet og IF-skolene) for best mulig utnyttelse av felles utviklingsmidler i folkehøgskolen,
 • komme med innspill til og være rådgivere for rådgiver for pedagogisk utvikling,
 • sammen med rådgiver for pedagogisk utvikling utvikle og fremme søknader for det årlige felles pedagogiske utviklingsprogrammet og rapportering,
 • i den grad det er relevant, bistå rådgiver for pedagogisk utvikling i planlegging og gjennomføring av pedagogiske utviklingsprogrammer
Kalender