Om PU

Det felles pedagogiske utviklingsarbeidet i frilynt folkehøgskole ledes av rådgiver for pedagogisk utvikling, og er Folkehøgskoleforbundet og Informasjonskontoret for Folkehøgskolens felles ansvar.

Målsetningen for arbeidet er å videreutvikle skoleslaget som et moderne, attraktivt og relevant skoletilbud for elevene og heve kompetansen til de som arbeider i folkehøgskolen. Skoleutviklingsarbeidet skal gjennom sin virksomhet styrke fellesskapet innad på skolene og skolene imellom.

Organisering:

Rådgiver for pedagogisk utvikling

Det felles pedagogiske utviklingsarbeidet i frilynt folkehøgskole ledes av Rådgiver for pedagogisk utvikling.

Utviklingsarbeidet finansieres av PU-midler som tildeles på søknad gjennom Folkehøgskolerådet og ved relevante eksterne kilder.

Rådgiver for pedagogisk utvikling rapporterer til styrene i Folkehøgskoleforbundet og IF og til landsmøtet i Folkehøgskoleforbnudet og årsmøtet i IF samt til skoleutviklingsutvalget. Utviklingsleder forbereder, leder og refererer møtene i skoleutviklingsutvalget.

Skoleutviklingsutvalget

Skoleutviklingsutvalget er referansegruppe til rådgiver for pedagogisk utvikling. Styrene i Folkehøgskoleforbundet og IF peker hver for seg ut to representanter til skoleutviklingsutvalget. Valgperiode er normalt 2 år. Det vurderes løpende hvilken type kompetanse som søkes representert i skoleutviklingsutvalget i forhold til pågående og kommende satsningsområder. Folkehøgskoleforbundets generalsekretær og daglig leder i IF fungerer som vararepresentanter i skoleutviklingsutvalget etter behov.

Årlig gjennomføres normalt fire møter mellom rådgiver for pedagogisk utvikling og skoleutviklingsutvalget. Møtene søkes lagt til allerede etablerte møtepunkter så langt dette er mulig.

Reiser, opphold og møtekostnader dekkes over utviklingsbudsjettet. Evt. bruk av vikar på hjemskole kan det søkes om dekning for gjennom midler til vikar for tillitsvalgte.

Rådgivers ansvar:

Rådgiver for pedagogisk utvikling forestår det felles pedagogiske utviklingsarbeidet ved skoler tilknyttet Folkehøgskoleforbundet og IF.

Skoleutviklingsutvalgets ansvar:

Skoleutviklingsutvalget skal fungere som referansegruppe for rådgiver for pedagogisk utvikling.

Skoleutviklingsutvalget består av:
Ingvild Jevne (IF), rektor på Arbeiderbevegelsens FHS
Ketil Foss (IF), rektor på Pasvik FHS
Tor Erik Moen, (FHF), lærer på Møre FHS
Tove Ertsås, (FHF), lærer på Namdals FHS

Kalender