Lønn – IKV-personalet

Lønns- og arbeidsvilkår for IKV-tilsatte

Hovedavtalen

Hovedavtalen i Virke tar for seg retter og plikter mellom arbeidstaker og arbeidsgiver i et arbeidsforhold. Se Hovedavtale 2022-2025.

Landsoverenskomst for utdanning

Landsoverenskomst for utdanning 2022 – 2024 er en tariffavtale inngått mellom Virke og en rekke arbeidstakerorganisasjoner, blant annet NKF og Folkehøgskoleforbundet. Avtalen gjelder både for IKV-tilsette og for pedagogisk personale.

Lokale forhandlinger og lokal lønnspolitikk

Det blir til vanlig avsatt en viss prosent (som hovedregel annet hvert år) i sentrale oppgjør som skal fordeles i årlige lokale forhandlinger på den enkelte arbeidsplass. Denne summen vil variere fra år til år. Virke informerer skolene om størrelsen på potten, virkningsdato og tidspunktet for når de lokale forhandlingene skal være avsluttet.

Alle skoler skal ha en egen lønnspolitikk. Lønnspolitiske retningslinjer skal utformes etter drøftinger med de tilsattes organisasjoner.

Jfr. Landsoverenskomst for utdanning kap. 3.2.

Lønninnplassering

I kap. 4 i Landsoverenskomst for utdanning, pkt. 4.2.2, er det en oversikt over gjennomgående stillinger på Virke-området. Disse er kategorisert i lønnskategorier. Skolen må selv plassere inn de ulike IKV-stillingene. Navnet på de ulike stillingene må tilpasses navnet som blir brukt i Landsoverenskomst for utdanning.

Oversikt over aktuelle mellomlederstillinger finnes i kap. 4.2.3.

Virke-systemet inneholder langt flere navn på stillinger enn det denne oversikten viser.

Lønnsmessige fellesbestemmelser

Kap. 1 i Landsoverenskomst for utdanning.

Nedenfor er en kort omtale av de mest aktuelle fellesbestemmelsene.

 • 2 Tilsetting
  Pkt. 2.3 Deltid/midlertidig tilsatt: Ved ledig stilling skal deltidsansatte ved intern utlysning tilbys utvidelse av sitt arbeidsforhold inntil hel stilling, dersom vedkommende er kvalifisert for stillingen.
 • 3 Oppsigelse, omplassering
  Pkt. 3.2.1 Hovedregel: Som hovedregel gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 3 måneder regnet fra oppsigelsestidspunktet.
 • 4 Arbeidstid
  Pkt. 4.2 ukentlig arbeidstid: Den ordinære arbeidstid skal ikke overstige gjennomsnittlig 37,5 timer per uke, jf. arbeidsmiljøloven.

Ukentlig arbeidstid skal ikke overstige gjennomsnittlig 35,5 timer i følgende tilfelle:

 1. I turnusordninger hvor ordinært arbeid må utføres mellom kl. 20.00 og kl. 06.00 og/eller minst hver 3. søndag.
 2. Ved døgnkontinuerlig skiftarbeid.

Godtgjørelse for særskilt arbeidstid m.m.

Pkt. 5.2 Lørdags- og søndagstillegg:

For ordinært arbeid mellom kl. 00.00 lørdag og kl. 24.00 søndag betales et tillegg på minst 22 %. Tillegget skal ikke være lavere enn minst kr. 70,- pr. arbeidet time.

Det kan etter drøftinger fastsettes ulike satser for tillegget avhengig av arbeidsbelastning, arbeidstidsordning eller andre lokale behov. Tilleggene bør innrettes slik at det stimulerer til flere hele stillinger.

Det bør som hovedregel være samme prinsipper for satsene i hele virksomheten.

Pkt 5.3 Helge- og høytidstillegg:

Helge og høytidsdagen, påskeaften samt onsdag før skjærtorsdag, pinse-, jul- og nyttårsaften etter kl. 12.00 er fridager så fremt tjenesten tillater det.  Pålagt arbeid (ikke overtid) på slike dager godtgjøres med timelønn tillagt 100%.  Dersom det lokalt avtales at helgedagstjenesten skal kompenseres med fritid, skal den svare til det dobbelte av antall arbeidstimer.

5.4 Kvelds- og nattillegg

Pkt 5.4.1 Turnusarbeidere:

For arbeidstakere som arbeider etter skift- eller turnusplaner (skiftende arbeid fra dag til dag og/eller uke til uke), betales et tillegg på minst kr 56,- pr. arbeidet time for ordinært arbeid mellom kl. 17.00 og kl. 21.00.

For ordinært arbeid mellom kl. 21.00 og 06.00 betales et tillegg på minst 25 % pr. arbeidet time.
Tillegget skal ikke være lavere enn minst kr. 70,- pr. arbeidet time.

Lærlinger og unge arbeidstakere tilstås minst kr 32,-.

Det kan etter drøftinger fastsettes ulike satser for tillegget avhengig av arbeidsbelastning, arbeidstidsordning eller andre lokale behov. Tilleggene bør innrettes slik at det stimulerer til flere hele stillinger.
Det bør som hovedregel være samme prinsipper for satsene i hele virksomheten.

Pkt 5.4.2 Andre arbeidstakere:

Arbeidstakere som ikke kommer inn under pkt. 5.4.1, tilstås minst kr 32,‑ (Pr. 1.1.2023) per arbeidet time for ordinært arbeid mellom kl 17.00 og kl 06.00

Det kan etter drøftinger fastsettes ulike satser for tillegget avhengig av arbeidsbelastning, arbeidstidsordning eller andre lokale behov. Tilleggene bør innrettes slik at det stimulerer til flere hele stillinger.
Det bør som hovedregel være samme prinsipper for satsene i hele virksomheten.

Merknad: Tillegg/godtgjøringer

Faste og variable tillegg til arbeidsytelse, er pensjonsgivende når de godtgjøres som årsbeløp og utbetales på samme måte som ordinær lønn.

Dette gjelder følgende ytelser:

-lørdags og søndagstillegg
-kvelds og nattillegg
-ytelser som etter sentrale avtaler er pensjonsavtaler

Overtid – forskjøvet arbeidstid

Pkt 6.7 Prosenttillegg for arbeidstakere med skift-/turnusarbeid:

Pkt 6.7.1      50 %

 1. For overtidsarbeid utført de 2 første timer umiddelbart ført det ordinære skift begynner.
 2. For overtidsarbeid utført de 4 første timer umiddelbart etter det ordinære skift slutter.
 3. For overtidsarbeid i forbindelse med forskjøvet arbeidstid forskyves tidspunktet for 100 %-tillegget tilsvarende.

Pkt 6.7.2      100 %

 1. For overtidsarbeid som sammenlagt overstiger 4 timer utført umiddelbart før eller etter ordinært skift.
 2. For overtidsarbeid utført til andre tider enn de som fremgår av pkt 6.7.1 og 6.7.3

Pkt 6.7.3      133 1/3 %

 1. For overtidsarbeid utført på helge- og høytidsdager og påskeaften, samt etter kl. 12.00 på pinse-, jul- og nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag.

Lønn under sykdom, svangerskap, fødsel og adopsjon

Pkt. 8.3.1. Retten til sykelønn:

Arbeidstakere som omfattes av § 1 (blant annet alle arbeidstakere som har sitt arbeid i folkehøgskoler) har rett til lønn under sykdom i henhold til punkt 8.3.2 fra første sykedag dersom vedkommende har tiltrådt stillingen.

Tariffavtaler

IKF-skolene og de privateide IF-skolene er medlemmer i Hovedorganisasjonen Virke. Det er inngått en egen hovedavtale og en egen overenskomst, «Landsoverenskomst for utdanning», mellom Virke og en rekke arbeidstakerorganisasjoner. Virke og NKF/Folkehøgskoleforbundet (FHF) er parter i avtalen.

Hovedavtalen Virke 2022 – 2025

Landsoverenskomst for utdanning 2022 – 2024  (Virke) pdf

De fylkeskommunale IF-skolene er part i avtaleverket på kommunal sektor. Nedenforstående link gjelder for disse skolene.

Hovedtariffavtalen-KS-2022-2024.pdf (KS) pdf

Hovedavtalen KS 2022 – 2023

Timelønnstabell

Timelønnstabel 37,5 t/u og 35,5 t/v.

Arbeidstøy

Avtaler om bruk av arbeidstøy gjøres lokalt.

Sikringsregel for ledere/stedfortreder/konstituering

Sikringsregel for ledere

Ledere skal avlønnes høyere enn dem de er satt til å lede. Unntak for ordningen er i de tilfeller underordnede har særskilt avlønning pga. spesiell kompetanse/spisskompetanse, retrettstilling eller andre særskilte forhold. (jfr. Landsoverenskomst for utdanning kapittel 4.2.1).

Stedfortreder

Enhver arbeidstaker plikter å utføre stedfortredertjeneste. Ved pålagt stedfortredertjeneste i høyere lønnet stilling utbetales etter en ukes sammenhengende tjeneste den høyere stillings lønn fra første dag når vedkommende overtar stillingens fulle arbeids- og ansvarsområde.

Ved beordring til høyere lønnet stilling, men hvor vedkommende ikke utfører alle de arbeidsoppgaver eller er pålagt hele det ansvar som er tillagt stillingen, kan det etter drøftinger med tillitsvalgte avtales en passende godtgjøring. (Jfr Landsoverenskomst for utdanning §13.1 og 13.2 og Hovedtariffavtalen i KS, § 13).

Konstituering

Ved konstituering (midlertidig tilsetting) i høyere lønnet stilling, utbetales fra første tjenestedag slik lønn som vedkommende ville fått ved opprykk til stillingen.
Når det er på det rene at en stilling vil bli stående ledig utover 1 måned pga. sykdom, permisjon e.l., foretas som hovedregel konstituering i stillingen. (Jfr. Landsoverenskomst for utdanning, § 13.4 og Hovedtariffavtalen i KS, § 13).

Pensjonistlønn

Alderspensjonister kan bli engasjert i staten eller skoleverket på pensjonistlønn. Da blir som hovedregel ikke alderspensjonen hos SPK redusert.

Pensjonistlønnen per 1. januar 2023:

 •  233 kroner per time

Se Statens Pensjonskasse sin nettside for når pensjonistlønn kan anvendes uten at det trekkes i pensjon.