Tilsetting og oppsigelse

Tilsetting

Tilsetting

Tilsettinger i folkehøgskolen skal skje ved vedtak i skolens styre. Jfr. Lov om folkehøgskoler § 2,f.

Rektor har innstillingsmyndighet i tilsettingssaker, men skal, så tidlig som mulig, informere, drøfte og ta de berørte tillitsvalgte med på råd om prosedyrer for utlysninger og kunngjøring av stillinger, utvelgelse til, og intervju av aktuelle kandidater. Jfr. Hovedavtalen Virke/KS.

Tilsettingsbrev

Lov og avtaleverk (med unntak av tilsettinger i staten jfr. Tjenestemannloven § 5) stiller ingen krav til at det skal skrives tilsettingsbrev før tiltredelse i stilling.

Praksis skal være at når styret har gjort vedtak om tilsetting så skal vedkommende få tilsendt et formeldt tilbud.

Aksepteres tilbudet blir neste trinn utformingen av selve arbeidsavtalen og denne skal foreligge snarest mulig og senest en måned etter tiltredelse. (AML § 14-5)

I tillegg skal avtalen fastsette tidspunkt for tiltredelse dersom dette ikke er fastsatt i annonse eller på annet måte. FHF/NKF anbefaler at arbeidsavtalen legges ved når tilbudet gis, samt at den praksis som er beskrevet ovenfor legges til grunn i begge skoleslag.

Fylkeskommunale folkehøgskoler

For de fylkeskommunale skolene er det utarbeidet retningslinjer fra Kommunenes Sentralforbund for den praksis som skal gjelde for fylkeskommunal virksomhet. Disse er tatt inn i KS`s personalhåndbok. (Pkt. 2.5)

Formkrav

Ansettelse skal skje skriftlig i form av en skriftlig arbeidsavtale. ( jfr. Landsoverenskomst for utdanning –Virke i kap. 1, § 2). Et ensidig ansettelsebrev/bevis er ikke nok, jf. § 14-6 i arbeidsmiljøloven.

Kvalifikasjoner

Ved tilsetting og opprykk skal det i første rekke tas hensyn til søkernes kvalifikasjoner (teoretisk og praktisk utdanning, praksis og skikkethet for stillingen).

Når søkere av begge kjønn står kvalifikasjonsmessig likt eller tilnærmet likt, kan søker hvis kjønn er underrepresentert foretrekkes når dette er i samsvar med likestillings- og diskrimineringsloven.

Når søkere for øvrig står kvalifikasjonsmessig likt, foretrekkes den søker som har lengst tjenestetid.

Landsoverenskomst for utdanning 2022-2024

Tilsettingsforhold for undervisningspersonale

Tilsettingsforhold for undervisningspersonale regnes fra dato til dato, men likevel slik at tilsettingsforhold som varer ett skolehalvår regnes fra 1. august til 31. desember, henholdsvis 1. januar til 31. juli, og et tilsettingsforhold som varer ett skoleår, regnes fra 1. august til 31. juli, inklusive lovbestemt feriefritid.

Deltid/ fortrinnsrett/ midlertidig ansatt

Det skal som hovedregel tilsettes i heltidsstilling, med mindre omfanget av arbeidet eller en vurdering av arbeidssituasjonen tilsier noe annet.

Arbeidsgiver skal minst en gang i året generelt informere og drøfte prinsippene for bruken av deltidsstillinger, samt drøfte og utarbeide retningslinjer for bruk av deltidsstillinger med de tillitsvalgte.

Det samme gjelder for bruk av innleid arbeidskraft og midlertidig tilsettinger jf. arbeidsmiljølovens bestemmelser om midlertidige stillinger.

Arbeidstaker som har vært sammenhengende midlertidig ansatt i mer enn fire år etter andre ledd bokstav a (når arbeidet er av midlertidig karakter) eller i mer enn tre år etter andre ledd bokstav b (vikariat) og og tidligere f i §14.9 i arbeidsmiljøloven, skal anses som fast ansatt slik at reglene om oppsigelse av arbeidsforhold kommer til anvendelse.

Det samme gjelder for arbeidstaker som har vært sammenhengende midlertidig ansatt i mer enn tre år etter andre ledd bokstav a, b eller f i kombinasjon. Ved beregning av ansettelsestid skal det ikke gjøres fradrag for arbeidstakers fravær. Arbeidsmiljøloven § 14.9 (7)

Ved ledig stilling har deltidsansatte i samsvar med arbeidsmiljøloven bestemmelser om fortrinnsrett, rett til utvidelse av sitt arbeidsforhold inntil 100 % stilling fremfor at arbeidsgiver foretar ny ansettelse i virksomheten.

Vi har følgende ansettelsesforhold: Fast ansatte og midlertidig ansatte.

Her er noen eksempler på typer av midlertidig ansettelse:

  1. Vikariat
  2. Arbeid av midlertidig karakter
  3. Arbeidsmarkedstiltak
  4. Praksisarbeid
  5. Manglende kvalifikasjoner etter Opplæringsloven (formell utdanning)
  6. Midlertidig ansettelse for en periode på inntil tolv måneder. Slike avtaler kan omfatte inntil 15 prosent av arbeidstakerne i virksomheten.

Det vises til arbeidsmiljøloven §14.9 om eksakt bruk av midlertidig ansettelser.

Arbeidsgiver skal minst en gang per år drøfte bruken av midlertidig ansettelse etter bestemmelsene i dette ledd med de tillitsvalgte, blant annet grunnlaget for og omfanget av slike ansettelser, samt konsekvenser for arbeidsmiljøet.

Arbeidsavtale

Arbeidsmiljøloven sier følgende om inngåelse av arbeidsavtale:

§ 14-5. Krav om skriftlig arbeidsavtale

(1) Det skal inngås skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold. Arbeidsgiver skal utforme et utkast til arbeidsavtale i samsvar med § 14-6. Arbeidstaker har rett til å la seg bistå av en tillitsvalgt eller annen representant både ved utarbeidelse og ved endringer i arbeidsavtalen.

(2) I arbeidsforhold med en samlet varighet av mer enn en måned skal skriftlig arbeidsavtale foreligge snarest mulig og senest en måned etter at arbeidsforholdet begynte.

(3) I arbeidsforhold med kortere varighet enn en måned eller ved utleie av arbeidskraft, skal det umiddelbart inngås skriftlig arbeidsavtale.

Kravet til innhold i arbeidsavtalen er hjemlet i Arbeidsmiljøloven`s § 14-6.

Oppsigelse

Oppsigelse skal skje skriftlig, jf. § 15-4 i arbeidsmiljøloven.

Oppsigelsesfrister

Som hovedregel gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 3 måneder regnet fra oppsigelsestidspunktet. (jfr. punkt 3.2.1 i § 3 i Landsoverenskomst for utdanning – Virke).

Se også: § 15-3 i arbeidsmiljøloven og § 3 i Landsoverenskomst for utdanning. Om innskrenkning/rasjonalisering og omplassering se kap. 1, pkt.ene 3.3 og 3.4 i Landsoverenskomst for utdanning.

Regler ved oppsigelse/avskjed

Arbeidsmiljøloven, kap. 15, definerer hvilke krav som blir stilt ved oppsigelse/avskjed av personalet. Det er viktig å være oppmerksom på at dette både gjelder krav til saklig grunn og til prosedyren knyttet til oppsigelse/avskjed. Begge parter er forpliktet på avtaleverket i slike situasjoner.