Folkehøgskolepedagogikk

Folkehøgskolen er et unikt skoleslag med et læringslandskap som rommer både undervisning og internat, og den skal fremme allmenndanning og folkeopplysning (jf. §1).

Hvilke pedagogiske føringer gir Folkehøyskoleloven?

I folkehøyskoleloven står det følgende :

§ 1.Formål
Lovens formål er å bidra til at det kan opprettes og drives folkehøyskoler i Norge. Folkehøyskole må være med i skolens navn, og bare skoler som er godkjent etter denne lovs § 2 kan bruke folkehøyskolenavnet, jf. § 7​1 andre ledd.

Folkehøyskolens formål er å fremme allmenndanning og folkeopplysning. Den enkelte folkehøyskole har ansvar for å fastsette verdigrunnlag innenfor denne rammen.

 

§ 2.Vilkår for tilskudd

Departementet godkjenner en skole for tilskudd. For å få tilskudd, må følgende vilkår oppfylles:

a. Skolen skal være eksamensfri.

b. Skolen skal ha internat som en integrert del av læringsprogrammet.

c. Skolen skal ha minst 35 elever årlig i gjennomsnitt over fire år, jf. § 7​1 andre ledd.

d. Skolen skal ha minst ett langkurs som varer minimum 16,5 uker, og minst 50 prosent av den samlede virksomheten skal bestå i langkurs, jf. § 7​1 andre ledd.

e. Skolen skal ha en rektor som er pedagogisk og administrativt ansvarlig leder.

f. Skolen skal ha et styre som er det øverste ansvarlige organ. Eieren av skolen fastsetter sammensetningen av styret. Elever og tilsatte skal være sikret representasjon, og skal selv velge sine representanter. Representantene skal ha tale-, forslags- og stemmerett på styremøtene. Styret skal føre tilsyn med skolens drift, og tilsette og si opp skolens personale.

g. Hver skole skal ha et elevråd. Styret fastsetter utover dette hvilke råd og organer som er nødvendige for å sikre demokratiske rettigheter og forsvarlig drift.

h. Skolen skal utarbeide prosedyre for selvevaluering og kvalitetsutvikling som sikrer de tilsatte og elever medvirkning. Det skal utarbeides en årlig selvevalueringsrapport som skal være offentlig tilgjengelig.

i. Skolen skal utarbeide dokumentasjon over elevenes læringsprogram og deltakelse. Dokumentasjonen må være utformet slik at den gir grunnlag for vurdering av realkompetanse inn mot utdanningssystem og arbeidsliv.

Folkehøyskoleloven gir skolene stor frihet, men også noen klare pedagogiske føringer. Skolene skal være eksamensfri og internatet (tiden utenom undervisning) skal være en integrert del av skolens læringsprogram.

Undervisning i og med fag

I folkehøgskolen bruker vi fag som et verktøy for å jobbe med mennesket. Vi tilbyr mange ulike linjefag og valgfag, og gjennom elevenes interesser skaper vi gode arenaer for dannelseprosesser. Vi sier derfor at vi underviser derfor i faget og tilbyr muligheter for faglig utvikling, men også at vi underviser med faget, der vi bruker undervisningen aktivt for å fremme allmenndanning og folkeopplysning.

Sosialpedagogikk og elevsamvær

Elevene har skolen som sitt hjem under den tiden de er elever på folkehøgskolen. Alle ansatte i folkehøgskolen har et ansvar for å bruke sin arena for å skape gode elevmøter. Elevsamværet er sentralt i folkehøgskolen er sentralt.

Lærerne i folkehøgskolen har et ekstra mandat da de har sosialpedagogisk arbeid som en del av sin arbeidsavtale.

 

 

 

 

Kalender