0,75 %, minimum 3100 kr i generelt tillegg også på Virke-området

Det ble sist uke oppnådd enighet i lønnsoppgjøret for ansatte i folkehøgskoler tilsluttet Virke. I Overenskomst for Utdanning får alle et generelt tillegg på 0,75 prosent, minimum 3100 kroner. Dette er likt med oppgjøret i KS.

Resultatet av årets oppgjør gir:

  • et generelt tillegg på 0,75 prosent til alle, minimum 3100 kroner
  • minstelønnene justeres tilsvarende
  • laveste grunnlønn for arbeidstakere i full stilling med minimum 20 års ansiennitet vil etter 1. mai være 350 700 kroner

  

Gjennomføring av oppgjøret:  

  • 1. Lønnstillegg gis til alle arbeidstakere omfattet av sentralt lønnssystem med virkning fra 1. mai 2013.
  • 2. Det generelle tillegget på 0,75 %, dog minst kr. 3.100,- gis først. Tillegget beregnes av grunnlønn per 30. april 2013.
  • 3. Dersom ny lønn etter det generelle tillegget er lavere enn ny minstelønn, justeres lønnen opp til minstelønn fra 1. mai 2013.
  • 4. Ovennevnte fremgangsmåte gjelder også for arbeidstakere i kategori A med 20 års ansiennitet.
  • 5. Deltidsansatte gis tillegget forholdsmessig etter stillingsprosent. Eksempelvis; en arbeidstaker i 50 % stilling får beregnet et tillegg på 0,75 % av grunnlønnen, tillegget skal utgjøre minimum kr 1.550.

 

I FHF-rundskriv 16-2013 finner du ny minstelønnssatsene og andre detaljer for oppgjøret som gjelder fra 1. mai 2013. Generelt tillegg er inkludert i minstelønnen. 

 

Unge arbeidstakere

Lønn til unge arbeidstakere beregnes av minstelønn i kategori A med hhv 80 %, for arbeidstakere yngre enn 16 år, og 90 % for arbeidstakere fra 16-18 år. Justering av lønn til denne gruppen skjer som følge av ny minstelønn per 1. mai 2013.

 

Årlig lønnsregulering av stillinger som får sin lønn forhandlet lokalt

For stillinger som får sin lønn fastsatt lokalt, skal forhandlingene være gjennomført innen 1. oktober 2013.

Virkningstidspunkt er 1. mai 2013, med mindre partene lokalt blir enig om noe annet.

 

Med beste hilsen

Øyvind Brandt                              Knut Simble
leder                                            generalsekretær

Kalender