Søk midler fra Solidaritetsfondet i Folkehøgskoleforbundet

Det utlyses nå 100.000 kroner fra Solidaritetsfondet i Folkehøgskoleforbundet. Søknader som knytter sine prosjekter opp mot bærekraft vil bli prioritert i tildelingen av midler fra Solidaritetsfondet.
Søknadsfristen er 29. januar 2021.

Utlysing av midlar frå Solidaritetsfondet

Med dette lysast det ut NOK 100.000,- frå Solidaritetsfondet til Folkehøgskoleforbundet.

 

Vedtekter for Solidaritetsfondet til Folkehøgskoleforbundet

(Pr 3.6.2015)

 1. Solidaritetsfondet til Folkehøgskoleforbundet er bygd opp av midlar frå eit ekstra påslag på medlemskontingenten med 0,05% etter eit landsmøtevedtak i 1999.
 2. Midlane frå fondet skal nyttast til å støtte internasjonale solidaritetstiltak.
 3. Prosjekt der folkehøgskolar er, eller vil bli direkte engasjert, skal prioriterast.  Ved vurderinga bør det også leggjast vekt på om prosjektet omfattar engasjement frå fleire skolar.
 4. Styret i Folkehøgskoleforbundet er styre for fondet.
 5. Søknad om midlar skal innehalde

– Presentasjon av prosjektet

– Opplysningar om korleis midlane er tenkte brukt

– Opplysning om kven som er ansvarleg for at midlane blir nytta etter føresetnadene

 1. Styret kan gi utfyllande prioriteringar av midlar frå fondet.
 2. Etter at midlane er nytta skal rapport og dokumentasjon om bruken, og
  med underteikning av rektor, sendast Folkehøgskoleforbundet innan mars
  påfølgande år. Ved manglande eller mangelfull rapportering kan midlane
  krevjast betalt tilbake til fondet.
 3. Landsmøtet i Folkehøgskoleforbundet kan endre desse vedtektene. 

Søknadsfrist: Kunngjerast i rundskriv frå Folkehøgskoleforbundet kvart år.

 

Søknad for solidaritetsmidlar 2021 må sendast til Folkehøgskoleforbundet ved: angelina@folkehogskole.no  innan 29. januar 2021.

Kunngjering av tildeling vil skje medio februar 2021.

 

Med vennlig hilsen

Angelina Christiansen

Generalsekretær

Folkehøgskoleforbundet

 

Kalender