Arbeidslivet: Ansattes representant i styret

Ansatte i folkehøgskolen er gjennom folkehøgskoleloven sikret representasjon i skolens øverste organ – styret. Loven gir ansattes styrerepresentant både tale-, forslags- og stemmerett. Bare rett og rimelig, vil nok mange ansatte tenke, og bruke sin innflytelse ved å velge et medlem til styret.

Det er ikke bare ansatte som har fått en lovbestemt plass med stemmerett i styret, hvis sant skal sies så nevnes elevene først: «Elever og tilsatte skal være sikret representasjon, og skal selv velge sine representanter.» Dette sender et viktig signal om at lovgiver anerkjenner også elevenes rett til medinnflytelse på skolen.

Ikke alle eksterne styremedlemmer forstår rekkevidden av dette vilkåret, og det finnes dessverre flere eksempler på at elev- og ansattrepresentanten ikke behandles som fullverdige styremedlemmer. Et eksempel på dette fikk vi da styret ved en skole i økonomisk krise fattet vedtak om oppsigelse av seks ansatte. Da verken elevenes eller de ansattes representant var lovlig innkalt til styremøte om saken ble oppsigelsene underkjent, og saken måtte styrebehandles på nytt.

Den som velges til styremedlem representerer seg selv, og står fritt til å uttale seg og stemme i tråd med sin overbevisning. Det er en vanlig misforståelse at den som velges til denne styreplassen skal fremme de ansattes interesser spesielt, men alle styrets medlemmer er forpliktet til å arbeide for skolens beste. Det er ikke alltid eksterne styremedlemmer er oppmerksomme på dette heller, og noen ansattrepresentanter opplever at de kun får plass til å uttale seg om saker som angår personalet direkte. Vi anbefaler derfor at rollen som ansattes representant beskrives tydelig i styreinstruksen, og slik inngår i informasjonen gitt til alle nye styremedlemmer.

På noen skoler er det vanlig at den som er enten tillitsvalgt eller verneombud, også sitter i styret. Det er i utgangspunktet ingenting i veien for en slik ordning, men alle som har flere ulike roller på samme arena vet at det kan være utfordrende. Selv om personen som veksler mellom ulike roller mestrer dette godt, kan omgivelsene ha en fastlåst forventning til vedkommendes ståsted. Hvis det er mulig å velge både et styremedlem, en tillitsvalgt og et verneombud for ansattgruppen er det etter vår mening en styrke for skolen.

Vi vet at styrene er forskjellige, både i organisering og involvering, men folkehøgskoleloven gir alle skolestyrene et ansvar å forvalte, og slik vil styrene ha mange like oppgaver. Folkehøgskoleloven sier for eksempel at det er styret som har ansvaret for å tilsette og si opp personale, dette kan ikke delegeres til ledelsen, slik det er vanlig å gjøre i andre organisasjoner. Styret skal etablere et organ for behandling av disiplinærsaker, og er også klageinstans for vedtak i disiplinærsaker.

Å garantere for at alle offentlige tilskudd og elevbetalinger skal komme elevene til gode er en av styrets oppgaver, så kontroll med skolens økonomi er fast på dagsorden. Styret har også ansvar for at læringsmiljøet på skolen er godt, og skal samarbeide med elevrådet om dette. Ansattes styrerepresentant bør kanskje ha et ekstra øye for om elevenes representant får forvaltet sin styreplass på en god måte.

De ansattes representant bør informere kollegiet om styrearbeidet med jevne mellomrom, og det vil også være nyttig for styret å undersøke hvor ansattgruppen står i enkeltsaker. Vi har et håp om at de mange skolestyrene fullt ut anerkjenner hvilken ressurs det er å ha en representant for de ansatte i styret, og ønsker lykke til med det viktige arbeidet!

Angelina K Christiansen

Generalsekretær Folkehøgskoleforbundet

Kalender