Arbeidslivet: Godtgjøring for særskilt arbeidstid

I et skoleslag som vårt, hvor internatet er en integrert del av læringsprogrammet, vil det være behov for at langt de fleste ansatte vil arbeide på tider i tillegg til normalarbeidsdagen. Elevene må spise også i helgen, lørdagsundervisning inngår som en del av tilbudet og noen må være tilgjengelig også på natten ved behov. Det finnes mange ulike løsninger blant skolene, men de fleste har kjøkkenpersonale som går i turnus, og så å si alle har lærere som går tilsynsvakter fordelt utover skoleåret.

Alle folkehøgskoleansatte som arbeider kveld, natt, helg og helligdag har etter tariffavtale rett på lønnstillegg for den ulempen dette medfører. For IKV personalet betales enten tilleggene i etterkant av hvert slikt tilfelle, eller de er beregnet ut ifra turnus og fordelt likt igjennom året. Undervisningspersonalet har gjennom særavtale akseptert å bli kompensert gjennom en fast sum årlig. Det kalles «ulempetillegget», og utgjør per nå kr. 26.500,- på privateide skoler, og kr. 27.000,- på kommunale- og fylkeskommunale skoler.

Her følger en oversikt over de punkter som ulempetillegget samlet kompenserer lærerne for, og som IKV-ansatte betales lønnstillegg for:

  • Lørdags- og søndagstillegg: For ordinært arbeid mellom kl. 00.00 lørdag og kl. 24.00 søndag betales et tillegg på minst kr. 53,- pr. arbeidet time. Satsen forhøyes til minst kr. 100,- etter 290 timer, og til minst 150,- etter 350 timer pr. kalenderår.
  • Helge- og høytidstillegg: Pålagt arbeid på slike dager godtgjøres med timelønn tillagt 100 prosent på privateide skoler, og med timelønn tillagt 1 1/3 på kommune- og fylkeseide skoler.
  • Kvelds- og nattillegg: For arbeid mellom kl. 17.00 og kl. 06.00. De som går i turnus får minst kr. 56,- per arbeidet time, mens de som ikke gjør det får et tillegg på minst kr. 28,- per time de gangene de arbeider på kvelden og natten.
  • Delt dagsverk: Dersom du får et opphold mellom ordinær arbeidstid og nytt oppmøte på kveld, og arbeidsdagen strekker seg over 9 timer eller mer, kompenseres dette med en time ekstra lønn.
  • Vaktordninger: For vakt på vaktrom beregnes arbeidstiden 1:1, men betales med 1/3 timelønn. For beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet, hvor vakthavende er tilgjengelig innen en fastsatt tid, regnes arbeidstiden som 1:7, og kompenseres med 1/5 timelønn. Ved utrykning gjelder egne bestemmelser.

Tilleggene er pensjonsgivende, og skal fremkomme på lønnsslippen.

Dette er en forkortet beskrivelse, for hele bestemmelsen henviser vi til Landsoverenskomst for Utdanning, og KS Hovedtariffavtalen som dere finner på folkehøgskoleforbundet.no.

IKV-ansatte får altså betalt lønnstillegg for særskilt arbeidstid per arbeidet time som er likt på alle skolene. For lærerne så er ulempetillegget likt for alle, justert kun for stillingsstørrelse, men antall timer de jobber kveld, natt og helg varierer mye mellom skolene.

Folkehøgskoleforbundet vil i alle forhandlinger med arbeidsgiverorganisasjonene KS og Virke arbeide for å øke godtgjøringen for de av medlemmene som utfører arbeid utenfor normalarbeidsdagen.

Angelina K Christiansen,

generalsekretær i Folkehøgskoleforbundet

Kalender