Arbeidstaker skal ansettes fast

Så sier arbeidsmiljøloven § 14-9 første ledd. Fast ansettelse betyr at arbeidsforholdet er løpende og tidsubegrenset. Arbeidstaker sikres slik forutsigbarhet i arbeidet.

Som et ledd i regjeringens mål om å styrke arbeidstakeres rett til fast ansettelse, ble det i fjor en innstramming i lov som fjernet muligheten til å ansette midlertidig i inntil ett år. Det er også nye regler som begrenser lovligheten av innleie fra 1. april 2023; innleie er også en type midlertidig tilknytning som får et sterkere vern.

Det er fremdeles anledning til å inngå avtale om midlertidig ansettelse i noen tilfeller, blant annet: når arbeidet er av midlertidig karakter, ved vikariat for en annen og ved praksisarbeid.

I folkehøgskolen er vikariater i form av «arbeid i stedet for en annen» mest aktuelt, jf. aml. §14-9 (2) bokstav b. Dette er som oftest vikariat for en navngitt person, for eksempel ved sykdom eller permisjon, hvor vikaren overtar alle oppgavene som hører til denne fraværende personens stilling. Det kan også være et såkalt anonymt vikariat, hvor vikaren dekker flere personers arbeidsoppgaver. Dette er en litt mer uoversiktlig form for midlertidig ansettelse, så her må man særlig sikre at ikke vikariater brukes for å dekke et varig arbeidskraftsbehov, da må stillingen i stedet gjøres fast. Det er en tidsbegrensning for vikariater, den såkalte «treårsregel» jf. aml. §14-9 syvende ledd, sier at arbeidstaker som har vært sammenhengende midlertidig ansatt i mer enn tre år skal anses som fast ansatt.

Avtale om midlertidig ansettelse kan også inngås når arbeidet er av midlertidig karakter, jf. aml. §14-9 (2) bokstav a. «Arbeid av midlertidig karakter» kjennetegnes ved at det er arbeid som skiller seg fra det som normalt utføres i virksomheten, og at det er klart tidsavgrenset. Prosjektarbeid er en type midlertidig ansettelse vi noen ganger ser i folkehøgskolen, særlig i forbindelse med opprettelse av ny linje. Det skal vurderes om arbeidsoppgavene er avgrenset til prosjektperioden, eller om oppgavene er tenkt utført også etter at perioden er avsluttet. Det kreves gjerne en særskilt kompetanse som skolen ikke allerede har til å designe en ny linje, og dersom ansettelsesforholdet begrenser seg til planlegging av linjen, vil dette etter mitt skjønn være innenfor lovens intensjon. Dersom den samme personen er tenkt til å prøve ut linjen med elever, og også skal undervise videre på linjen dersom den går godt, fyller ikke dette vilkåret for midlertidig ansettelse.

Det er altså kun under særlige omstendigheter midlertidig ansettelse er lov, og det er presisert at bestemmelsene skal tolkes strengt. Rettsvirkning av ulovlig midlertidig ansettelse, er at stillingen gjøres fast.

Arbeidsmiljøloven sier at arbeidsgiver minst en gang per år skal drøfte bruken av midlertidig ansettelse med de tillitsvalgte, blant annet grunnlaget for og omfanget av slike ansettelser, og hvilke konsekvenser dette kan ha for arbeidsmiljøet.

Angelina K. Christiansen

Generalsekretær i Folkehøgskoleforbundet

 

Kalender