Bærekraftperspektivet skal ligge til grunn for all utdanning

FNs nye 17 bærekraftmål og folkehøgskolenes bærekraftprosjekt i samarbeid med Framtiden i Våre Hender er begge uttrykk for de utfordringer og muligheter vi sammen står overfor på denne kloden. Landsmøtet i Folkehøgskoleforbundet har derfor vedtatt en uttalelse til regjeringen om at bærekraftperspektivet skal ligge til grunn for all utdanning. Uttalelsen er oversendt regjeringen ved Kunnskapsdepartementet med kopi til Stortinget ved KUF-komiteen. Du kan lese resolusjonen i sin helhet her under..

Resolusjon/landsmøtet uttaler

Folkehøgskoleforbundets landsmøte
Voss folkehøgskole 3. juni 2015

 

Til Regjeringen og Stortinget ved
Kunnskapsdepartementet   
Torbjørn Røe Isaksen  

postmottak@kd.dep.no                               
 

Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Trond Giske
kuf@stortinget.no

 

kopi til:  partienes stortingsgrupper, presse/media 

Bærekraftperspektivet skal ligge til grunn for all utdanning

Det overordnede målet for alle samfunn må være å bidra til at alle mennesker på kloden kan leve verdige og meningsfulle liv i balanse med jordens muligheter og rammer. All menneskelig aktivitet må være bærekraftig i samtiden og for framtiden, både kulturelt, økonomisk og økologisk. Derfor må bærekraftperspektivet være premiss for all skole og utdanning.  

FNs nye globale bærekraftige utviklingsmål vedtas høsten 2015. Disse er et globalt uttrykk for hvilke utfordringer vi sammen står overfor og i fellesskap forplikter oss på å løse i de kommende årene.

Folkehøgskolen i Norge har som mål å bidra til å utvikle myndige verdensborgere gjennom personlig, faglig og demokratisk danning. I fjor innledet folkehøgskolene i Norge et samarbeid med Framtiden i våre hender og professor Tom Tiller ved universitetet i Tromsø om prosjektet Aksjonsforskning og bærekraft – folkehøgskolen for framtiden. Prosjektet har en ramme på fire år og er det størst anlagte fellesprosjektet i folkehøgskolen hittil. Prosjektet er eksternt støttet av Bergesenstiftelsen og Sparebankstiftelsen. Med aksjonsforskning som endringsstrategi og overgripende metode er målet å utvikle elevenes kunnskaper, holdninger og ferdigheter i bærekraft, samtidig som skolene gjennom miljøledelse arbeider for å gjøre driften bærekraftig i alle ledd.   

Landsmøtet i Folkehøgskoleforbundet peker på nødvendigheten av at stortinget og regjeringen tydeliggjør bærekraftperspektivet som grunnleggende premiss i all opplæring. Landsmøtet vil også peke på den erfaring som utvikles i folkehøgskolen og hos samarbeidspartene i bærekraftprosjektet – en kompetanse som kan bidra til å videreutvikle gode måter å undervise i bærekraft på i annen opplæring, samtidig som aktivitetene bidrar til å nå de nye utviklingsmålene.

Landsmøtet i Folkehøgskoleforbundet
Voss folkehøgskole, 3. juni 2015

Kalender