DemokratiBudstikka i rute

Skolene har nå mottatt revidert oppsett for ruter og dator for DemokratiBudstikka som skal gå mellom alle folkehøgskolene i september og oktober som et ledd i markeringen av at grunnloven er 200 år og folkehøgskolene i Norge 150 år. Budstikkene vil ende opp på Hamar til selve jubileumsmarkeringen for folkehøgskolene 150 år lørdag 1. november. 

                     

 

 

Til           folkehøgskolene ved  

-2014-kontaktene/rektor/ass.rektor/inspektør

 

Oslo, 10. april, 2014

 

GRIP DEMOKRATIET – DemokratiBudstikka

i anledning folkehøgskolen 150 år og grunnloven 200 år i 2014

 

September-oktober 2014 – alle landets folkehøgskoler

Fem demokratibudstikker skal gå i fem ruter mellom folkehøgskolene i september og oktober 2014. Rute med datoer er nå satt opp etter forslagsrunde i fjor og flere innspill underveis. Det er store utfordringer i å få rutene til å oppleves fornuftige i geografi og i tid, ikke minst i forhold til høstferie, distriktsmøter og reiser. Enkelte deler av ruter kan derfor virke ulogiske, men skyldes lokale forhold meldt inn til oss. Vi har stor tillit til at den enkelte skole tar denne utfordringen. Rutene med datoer for arrangement for hver skole ligger vedlagt dette skrivet/her under. Viderebringelse/mottak av budstikkene skjer i dagene imellom.

 

Hovedoppgaven til skolen:

Den viktigste er sette folkehøgskolen på kartet i denne sammenhengen ved å gjennomføre ett åpent arrangement om demokrati/grunnlov (på oppsatt dag). Arrangementet kan være et foredrag om grunnloven/demokrati, politikerdialog/-panel, forestilling, mmm. Hver skole benytter det de allerede arbeider med og ellers har av kompetanse på skolen eller i miljøet rundt seg. På stortingets nettsider kan det også hentes inspirasjon til kompetansepersoner mv. Flere skoler har god erfaring med å samarbeide med kommunen skolen tilhører i forhold til f.eks. å få betalt annonsering i lokalpresse, tilgang til ressurspersoner, osv.

 

Med arrangementet følger tre «tilleggsoppgaver»:

1 Avtale med avgivende forrige og egen skole og dernest med neste skole hvordan budstikka skal komme til skolen og i neste omgang bringes videre til neste skole på en mest mulig motivert og spektakulær måte, slik at det blir lagt merke til og blir interessant for (lokale) medier. Her kan dere for eksempel engasjere elevrådet til å komme med ideer og til å gjennomføre stafettoverbringelsen? Uansett må det tenkes ut fra lokale forhold. Det vil være naturlig å forberede dette allerede nå før årets elever slutter, da det ikke er mye tid fra skolestart til at de første skolene er i gang med arrangementer. Arrangementet må selvfølgelig planlegges i god tid, og for mange før sommerferien, da de første fem skolene allerede 9. september har arrangement.

 

2 Om det er mulig (ved prosjektdag, bli kjent opplegg .. for alle eller på linjene..?) la alle eller noen av elevene lage en utstilling i forbindelse med det åpne arrangementet med tittelen «Grunnloven uten ord». Her kan en grunnlovsparagraf, f.eks. om trykkefrihet og debatten om sensur velges ut, eller en annen, og få kunstneriske uttrykk i foto, bilde, installasjoner eller på annet vis.

3 Hensikten med DemokratiBudstikka er å bidra til å åpne skolen for lokalsamfunnet i anledning av 150 år med folkehøgskoler i Norge og 200 år med grunnloven. Derfor utfordres skolen til å skape mest mulig oppmerksomhet om arrangementet og stafettoverbringelsen i lokale, gjerne regionale og evt. riksmedia, samt sosiale medier.

 

For ordens skyld, så er dette en dugnad, basert mer eller mindre på skolens aktiviteter og tilbud. Det er ikke midler sentralt til lokale arrangement. Vi vil imidlertid senere sende ut annonse- og plakatmal som kan benyttes i annonseringen av arrangement lokalt.

 

Vi minner ellers om:

#Democracywall  2013-2015 – alle landets folkehøgskoleelever i 2013-2014 og 2014 -2015 kullene   

Alle folkehøgskoleelever på folkehøgskoler i Norge i 2013-14 og 2014-15-kullene utfordres til å oppsøke ungdom der de kommer på studiereiser i inn- og utland for å spørre om «Whats democracy for you?». Enkelt svar og bilde lastes via mobiltelefon til INSTAGRAM med #democracywall. Statementene om demokrati fra ungdom i hele verden via reisende folkehøgskoleelever vil kunne ses på INSTAGRAM, og på Facebook, og forhåpentligvis etter hvert på egen kampanjenettside for evt. kommentering.

Skolene og elevene har mottatt informasjon om kampanjen bl.a. gjennom brev og «visittkort» som huskekort å ta med seg på studieturen.

 

STEMMER – folkehøgskolen 150 år 1. november 2014 – Hamar nye kulturhus 

Programmet for dagen er under utarbeidelse og vil bli todelt:

Dagtid: masse aktiviteter, boklanseringer, demokratibudstikker som ankommer, Europa+-konferansens avslutning, mmm.

Kveldstid: Jubileums-festaften i storsalen i Hamar nye kulturhus med offisielt program og inviterte gjester fra offentlige Norge og folkehøgskolen i Norge og i Norden mv.

Det arbeides med at årets rektorfora og årsmøter i IF og IKF legges til torsdagen og fredagen før, altså 30. og 31. oktober, også på Hamar. Det kan derfor være lurt å holde av disse dagene allerede nå.

 

Følg også med på vår midlertidige interne informasjonsside:
http://folkehogskolene.net/wips/1240218719/ hvor vi i det kommende også vil forsøke å legge ut ideer til demokratiarrangement for DemokratiBudstikka.

 

Med beste hilsen

Folkehøgskolekontoret

ved Øyvind Brandt
Tlf 90077694 – ob@folkehogskole.no

 

Vedlegg:             Ruter og datoer for DemokratiBudstikkene

Kalender