Folkehøgskolene stenges

Det er en særs krevende situasjon norsk folkehøgskole nå står i. Det er mange avgjørelser som skal tas på kort tid. Det er elever ute og hjemme, elever i karantene og elever som ikke umiddelbart har noe sted å reise.

 

Regjeringen har annonsert at alle landets skoler skal stenges med virkning fra kl 18 – 12.03.20. Nedstengningen omfatter også skoledriften ved samtlige folkehøgskoler. Stengningen gjelder foreløpig til 26. mars.

Dette innebærer at skolene ikke lenger trenger kommunehelsetjenestens vurdering rundt det å stenge skolen og at alle elever kan sendes hjem.

Folkehøgskolene er samtidig av Kunnskapsdepartementet oppfordret til å be rektorene tenke gjennom i hvor stor grad det er tvingende nødvendig å sende samtlige elever ut av internatene. Det oppfordres til å bruke “sunn fornuft”, hvilket i denne sammenhengen innebærer at man må vurdere konsekvensene for elevene som man sender hjem. Dette kan for eksempel være at hjemkommunen ikke kan ta imot sine egne borgere som følge av Koronautbruddet, – eller at eleven ikke har noe hjem å reise til. Derfor bør rektor åpne opp muligheten for at elever som ikke kan reise hjem, faktisk har best av å bli værende. Dette kan også være et grep for å hindre viruset å spre seg, som er regjeringens hovedformål med de strenge restriksjonene.

Folkehøgskolerådet minner fortsatt om ivaretakelse av elevene. De er fortsatt skolens elever.

I denne situasjon med pålegg fra nasjonale myndigheter, informeres det om to konsekvenser det har rådet usikkerhet rundt inntil nå:

  • Statstilskuddet vil ikke avkortes som følge av at vi stenger ned skoledriften.
  • Nedstengingsperioden skal ikke registreres som fravær på elevene.

Folkehøgskolerådet (FHSR) skjønner svært godt behovet for felles retningslinjer som noen av rektorene gir uttrykk for i ulike henvendelser til folkehøgskolekontoret. Det arbeides kontinuerlig med å finne svar på de mange spørsmålene som reiser seg i denne ekstraordinære situasjonen, og FHSR ønsker å være en samarbeidspartner for skolene i den krevende situasjonen.

Det er et hovedanliggende at elevene ivaretas. Og det er et hovedanliggende at det handles innenfor de rammene som folkehøgskolene er gitt som mottaker av statstilskudd. Hvordan skolene opptrer i en krisesituasjon som denne, vil være vesentlig for skoleslagets videre omdømme og som arbeidsgivere, understrekes det av Folkehøgskolerådet.

Midt i behovet for entydige og felles retningslinjer, henstiller vi FHSR rektorene å “skynde seg langsomt”, og å utvise tilstrekkelig ro til å vente på løsninger som ikke trenger umiddelbar iverksettelse. Faktorene som bestemmer de ulike tiltakene, er svært mange.

Blant spørsmålene som det nå søkes ytterligere avklaringer på, er disse:

  • Økonomi og elevbetalinger. Effekter av ulike ordninger.
  • Lånekassen og konvertering av lån til stipend.
  • Utdanningsdirektoratet og godkjenning av vitnemål.
  • Kunnskapsdepartementet/Utdanningsdirektoratet og statstilskuddet.
  • Kunnskapsdepartementet og eventuell økonomisk tiltakspakke for folkehøgskolen

Alle myndighetsintsanser som skolene må forholde seg til i disse spørsmålene, er rimeligvis også under stort press. Det er rådets mål å bringe mest mulig klarhet i dette i løpet av uke 12 – neste uke.

For perioden 12.03. – 26.03.20 gjelder:

Undervisning

Det er forespeilet at statstilskuddet for inneværende år forblir uavkortet. Og at det ikke skal registreres fravær på elevene. Altså forutsettes det at skolene har et ansvar for undervisning av elevene, noes om også er understreket av Utdanningsdirektoratet. Dette innebærer at rektor sammen med lærerne utfordres på å finne kreative løsninger for elevene når disse nå ikke kan samles til ordinær undervisning.

Internat

En rektor som har vedtatt at en eller flere elever må være i skolens bygninger, må naturligvis også se til at strenge tiltak iverksettes for å forhindre Koronasmitte blant elever og ansatte. Dette gjelder for eksempel avstand i rom der flere oppholder seg, berøring og bevegelser på skoleområdet.

Permitteringer

FHSR henstiller til rektorene å bruke muligheten som ligger i et nært samarbeid med de ansattes tillitsvalgte til å finne løsninger som står seg i et lengre perspektiv. Personalet er rektors viktigste ressurs i arbeidet med å skape “verdens beste skole”. Arbeidsgiverne rådes til å ha “is i magen” og sammen med tillitsvalgte avvente sentrale signaler fra trepartssamarbeidet, som tar næringslivssituasjonen på største alvor i disse tider.

Studiereiser

Rektor må vurdere hele bildet for de elevene og de lærerne som er på reise i utlandet. Det er ikke gitt pålegg om å hente elevene hjem, selv om rådet fra helsemyndighetene sier det. Det er forbundet med risiko både å la gruppene bli ute og å kalle dem hjem. Disse risikovurderingene er det bare den enkelte skole som kan foreta. Når det gjelder økonomien rundt slike hjemkallinger eller rundt eventuelle karantener eller forsinkelser, er det bare den enkelte skoles forsikringsordning som kan gi svar på.

Fra Folkehøgskolerådet vil det komme nye rundskriv etter hvert som situasjonen utvikler seg og de får tilgang til mer informasjon.

Øyvind Krabberød

 

Kalender