Fornying og styrking av NF – utfordringer på høring i lokallag og distriktslag

Styret i NF har satt i gang et arbeid for å fornye og styrke NF som organisasjon. Målet er at medlemmene allerede på landsmøtet neste år (på Agder folkehøgskole 18.-21. mars 2013) kan vedta nødvendige justeringer for at NF kan være en mer moderne og tjenelig organisasjon for alle vi som arbeider i folkehøgskolen.

Prosessen styret legger opp til vil ha flere faser. Dette reflekteres av fremdriftsplanen her under. Første fase vil naturlig bestå i å analysere de behov og utfordringer NF har i dag og i fremtiden. Styret i NF har identifisert en rekke av disse i rundskriv sendt lokallagene og distriktslagene.

I neste fase vil vi finne svarene på de identifiserte utfordringene.

 

Frist 20. mai

I rundskrivet ber vi lokallag og distriktslag innkalle til møte og drøfte dette utgangspunktet og innen 20. mai sende inn svar/ utfyllende kommentarer på disse, evt. supplere oversikten. 

Det vi ber om er altså om vi har identifisert de riktige utfordringene og hvor viktige de oppleves. Løsningene kommer vi til i neste omgang til høsten.

 

Fremdrift fornying og styrking av NF:

Analysefase

Høst 2011:          Styret i NF bestemte seg for å gå gjennom NF som organisasjon.

6.-7. feb. 2012: Styret drøftet utfordringer videre og bestemte seg for fremdriftsplan

Våren 2012:       Brev til lokallagene/distriktslagene/skolene om utfordringene vi ser, og hvor vi informerer om styrets arbeid med det som kan ende opp med forslag til endringer av organisasjonen/ vedtektene. I brevet ber vi om tilbakemelding på om medlemmene er enige i de utfordringer styret har identifisert, vil legge til utfordringer/fylle ut på noen punkter eller foreslå noen strøket, samt tanker om hvordan de kan løses.

3.-4. juni 2012: Svarene fra medlemmene legges frem for styret. Forberedelse av workshop.

 

Mulighetsfase

23.-24. sept 2012: Drøfting/workshop på mulighetene/valgene av løsninger vi kan se for oss på utf.
26. sept 2012:    Arbeidsgruppen forbereder forslag, evt. med alternativer, til organisasjonsendringer/ vedtektsendringer til drøfting på særmøte med distriktslederne/tillitsvalgte.

 

Valg av forslag/høring

Okt. 2012:           Forslag til organisasjonsendringer/vedtektsendringer sendes medlemmene til høring ved lokal- og distriktslagene, samt tas opp på årsmøtene i distriktene.  Høringsfrist 31. oktober.

Nov. 2012:          Forslag/høringssvar til organisasjonsendringer/ vedtektsendringer behandles i styret.

3.-4. des. 2012: Styret vedtar endelig forslag til endringer for utsendelse til og behandling på landsmøtet 2013 på Agder fhs 18.-21. mars 2013.

Jan./feb. 2013: Forslaget sendes medlemmene som sakspapir til landsmøtet.

 

Vedtak

19.-20. mars 2013: Landsmøtet på Agder fhs:    Forslaget behandles av landsmøtet. Evt. endringer i vedtektene vedtas med 2/3 flertall.

 

Iverksettelse/handlingsplan

2013-2015:          Vedtatte justerte vedtekter og andre organisatoriske endringer iverksettes av styret.

Kalender