Frihet til å lære gjør at et år kan forandre mye

Elever uten fullført videre skole har stor glede og nytte av et år på folkehøgskole. De finner ny motivasjon og læringsglede gjennom de ulike læringsarenaene og friheten til selv å være med på å påvirke det de skulle lære og hvordan, forteller de til Kristin Smith ved Ringerike folkehøgskole. 

Kristine Smith er administrasjoneleder ved Ringerike folkehøgskole. I 2014 gjennomførte hun et bachelorstudium ved Høgskolen i Buskerud Vestfold. Gjennom forskningslitteratur og dybdeintervjuer med fire elever undersøker hun hvilken betydning folkehøgskoleåret har for elever uten fullført videregående skole, og om dette har en samfunnsverdi.

 

Smiths funn harmonerer med og bekrefter derfor tilgjengelig forskning på folkehøgskoleområdet. Gjennom et inkluderende felleskap og gjennom friheten i innhold og metoder oppleves året som betydningsdfullt og elevene finner igjen læringsglede og motivasjon for å fullføre videregående skole og eller gå videre i livet. Ved å bli utfordret opplever de mestring og oppdager nye sider og kveliteter ved seg selv.

Opgaven bærer tittelen «Ett år kan foandre mye – Folkehøgskolens betydning for elever uten fullført videregående skole og verdien det har for samfunnet».

Denne og andre oppgaver om folkehøgskole finner du på Folkehøgskoleforbundets nettsider i høyre spalte (Oppgaver om folkehøgskole).

Kalender