Hvilke rettigheter har organiserte arbeidstakere?

Norge har tradisjonelt hatt høy organisasjonsgrad. Vi har organisasjonsfrihet, og det er derfor fritt å velge hvorvidt man ønsker å være organisert, eller ikke. Hva har man egentlig krav på hvis man velger å organisere seg, som uorganiserte går glipp av? I denne artikkelen skal vi gå gjennom noen av de viktigste rettighetene organiserte arbeidstakere har.

Lønns- og arbeidsvilkår

Hvilke rettigheter en organisert arbeidstaker har avhenger av hvilken fagforening man er medlem av. Arbeidstakere som er organisert i en fagforening som har en tariffavtale som arbeidsgiver er bundet av, vil være omfattet av tariffavtalens vilkår. En tariffavtale gir deg bedre rettigheter enn du ville hatt krav på etter loven. Alle med tariffavtale har for eksempel krav på fem ukers ferie, i stedet for ferielovens regulering om fire uker og en dag ferie.

Arbeidstakere som ikke er organisert, eller som er organisert i en fagforening som arbeidsgiver ikke har tariffavtale med, blir i relasjon til tariffavtalen definert som utenforstående. Til tross for at disse arbeidstakerne ikke er bundet av tariffavtalen, plikter arbeidsgiver gjennom det såkalte ufravikelighetsprinsippet å praktisere tariffavtalens regulering av lønns- og arbeidsvilkår også for utenforstående arbeidstakere. Disse arbeidstakerne vil dermed få de samme arbeids- og lønnsvilkårene som arbeidstakere som er bundet av tariffavtalen. Organisering vil med andre ord som hovedregel ikke ha innvirkningen på lønn eller arbeidsvilkår.

Streik

Iverksettes det streik i en virksomhet, er det kun organiserte arbeidstakere som skal streike. Utenforstående skal i utgangspunktet arbeide som normalt. I enkelte virksomheter vil det imidlertid ikke være mulig å opprettholde driften under en streik, slik at arbeidstakere som ikke er omfattet av streiken blir permittert.

Arbeidstakere som er permittert på grunn av streik vil i mange tilfeller ikke ha rett på verken permitteringslønn eller dagpenger. Utenforstående arbeidstakere kan med andre ord stå mye svakere ved en streik enn organiserte arbeidstakere, som på sin side vil få bidrag fra streikekassen for å dekke opp for manglende lønnsutbetaling.

Bistand ved arbeidsrelaterte problemer og andre ytelser

Et annet viktig gode ved å være organisert er at man kan få bistand fra fagforeningen sin i saker som er knyttet til arbeidsforholdet sitt. Dette vil gjelde uavhengig av hvilken fagforening man er medlem av. Skulle du for eksempel bli utsatt for en nedbemanning, vil fagforeningen kunne bistå deg i forhandlinger og vurdere lovligheten av oppsigelsen. Enkelte foreninger tilbyr også advokatbistand.

Uorganiserte arbeidstakere er på sin side henvist til å oppsøke, og betale for, juridisk bistand selv.

Avslutningsvis er det også verdt å nevne at fagforeninger som regel tilbyr en rekke andre goder, for eksempel gunstige kollektive forsikringer og andre medlemsfordeler.

Maja Elgaaen, advokatfullmektig Helmr

 

Kalender