INTER-FOLK nedlegges: Utlysning av midler

På årsmøtet for Folkehøgskolens bistandsorganisasjon INTER-FOLK 22. september ble det vedtatt å legge ned virksomheten. nedlagt. INTER-FOLK har kr. 150 000 som organisasjonen har vedtatt skal gå til prosjekt i sør. Folkehøgskoler, venneforeninger knyttet til tidligere INTER-FOLK-prosjekter og Internasjonalt utvalg for folkehøgskolen kan innen 15.12.2015 søke om å få tildelt midler.

INTER-FOLK ble stiftet i 1986 og har vært folkehøgskolenes kanal til Norad-støtte. Formålet var å støtte formidling av den nordiske folkehøgskoleideen til utviklingsland gjennom opplysningsvirksomhet og prosjektarbeid. INTER-FOLK ble drevet på frivillig basis. Etter hvert har det blitt vanskelig å oppfylle strengere og mer omfattende krav fra Norad knyttet til bl. a. regnskap, prosjektrapportering, søknadsprosesser og kompetanseheving. Dette er bakgrunnen for at INTER-FOLK nå er nedlagt.

INTER-FOLK har vært støttespiller for mange gode prosjekter og mye godt engasjement knyttet til solidaritet og formidling av den nordiske folkehøgskoleideen til land i sør.

Mer enn en tredjedel av folkehøgskolene i Norge er i dag involvert i ulike prosjekter i Afrika, Latin Amerika og Asia. De fleste av disse prosjektene er forankret i et samarbeid med profesjonelle bistandsorganisasjoner som f. eks. Strømmestiftelsen og Redd Barna.

Ifølge INTER-FOLK´s statutter skal økonomisk midler ved oppløsing av organisasjonen gå til prosjekter etter vedtak i INTER-FOLK-styret. På denne bakgrunn har styret gjort følgende vedtak:

 

Norske folkehøgskoler kan søke om midler til prosjekt skolen støtter per i dag i land i sør (Afrika, Asia eller Latin Amerika). Også venneforeninger som er opprettet på bakgrunn av tidligere Inter-Folk-prosjekter, kan søke om støtte til sine vennskapsskoler i sør. Internasjonalt Utvalg for folkehøgskolen kan også søke om midler.

 

Vedtaket sier videre at rammen for prosjektmidler er på ca. kr. 150 000. Siden styret ikke har bestemt seg for om det vil støtte få eller mange prosjekter, ber INTER-FOLK om både en beskrivelse av prosjektet, men også en beskrivelse av en subsidiær løsning/en beskrivelse av hva et mindre støttebeløp skal gå til.

 

Søknadsfrist

Søknader sendes til Arvid Kopperdal (styremedlem i INTER-FOLK) innen 15. desember 2015 Søknadene skal sendes som vedlegg til e-post, til arvid@ikf.no

En eventuell tildeling av midler innbefatter en rapport til INTER-FOLK v/ arvid@ikf.no innen utgangen av 2016.

 

Hilsen INTER-FOLK,

v/ Arvid Kopperdal, styremedlem

Tlf: 22 47 43 12

 

 

Kalender