Invitasjon til kurset Dørstokkmila til ledelse i folkehøgskolen

Leder i folkehøgskolen – har du tenkt tanken?  Det er behov for ledere som kjenner skolehverdagen, som brenner for ideene og verdiene i skoleslaget vårt. Og kanskje har du visjoner om hvordan videreutvikle folkehøgskolen. Folkehøgskoleforbundet inviterer herved til kurs for ansatte i folkehøgskolen som «går med en leder i magen», enten det er som rektor eller inspektør/assisterende rektor.

Hvorfor kurs for mulig kommende ledere i folkehøgskolen?

Folkehøgskolen er et spesielt skoleslag som står i et generasjonsskifte og derfor også i fremtiden vil trenge ledere som kjenner skolehverdagen og brenner for ideene og verdiene i skoleslaget. Vi ser også at det fortsatt er færre kvinner enn menn som søker seg til og får rektorstillingene i folkehøgskolen. Ofte er begrunnelsen at man er usikker på om man har kompetanse og kanskje motivasjon nok. Dette gjelder også mulige mannlige søkere.

Vi ser også en tendens til at folkehøgskoleerfaring ikke alltid verdsettes nok i utlysninger og ansettelsesprosessene til lederstillinger. Vi vil derfor gjerne bidra til bevisstgjøring av hva folkehøgskolekompetanse er.

Disse utforfordringene ønsker vi å møte ved å tilby kurs for deg som vurderer om du nå eller på sikt skal søke lederstilling i folkehøgskolen. Kurset har som hovedhensikt å inspirere deg og virke avklarende. Kurset er ikke et ledertreningskurs eller kurs som gir formell lederutdanning. Dersom du blir leder en gang i fremtiden, vil du i en folkehøgskolesammenheng tilbys introduksjonskurs og andre kurs i tillegg til støtte og hjelp fra folkehøgskole-organisasjonene sentralt og felles møteplasser. 

Vi ser at rekrutteringen til dette kurset kan representere en utfordring, både i forhold til å nå de potensielle lederne i staben i dag, og at skolen ved rektor ser nødvendigheten av rekruttering til lederstillinger i skoleslaget, og derfor støtter opp om medarbeidere som ønsker å delta på kurset. Vi håper derfor at du vil bidra til å gjøre kurset kjent, kanskje også kan peke på et talent.

 

Tid       Mandag 8. august fra kl 12.00 til onsdag 10. august kl 13.00, 2016.

Sted:   Skiringssal folkehøyskole, Sandefjord.        

 

Programmet

Kurset har som målsetting å gi et første innblikk i hva ledelse i folkehøgskolen handler om. Kurset vil være et sted for spørsmål, avklaringer og samtaler om og motivasjon for ledelse i folkehøgskolen – uten forpliktelser av noe slag.

Som deltakere på kurset vil du kanskje inspireres av noen som har tatt steget ut i ukjent farvann, kjent på det utrygge, og samtidig gleden ved å mestre og lære gjennom egne og andres erfaringer, – lufte tanker og ideer med andre som er nysgjerrige på lederrollen, møte og samtale med ledere som står midt oppi hverdagen, med fokus på gleder, utfordringer, frustrasjoner og overraskelser.

Aktuelle tema på samlinga vil være 

– visjoner for morgendagens folkehøgskole

– idé- og verdibasert ledelse, hva og hvorfor?

– du er leder, du er ikke alene

– leder og arbeidsgiver, styring gjennom klokskap, kunnskap og kjennskap  

Pris:

 Kurset har plass til inntil 12 deltakere, som vil få dekket opphold og kursavgift.

Påmelding:

 Påmelding senest 1. juni 2016 til ob@folkehogskole.no  eller på tlf 90077694
Kurset gjennomføres med minimum 6 deltakere. 

Kalender