KUF-komiteens flertall vil ha med folkehøgskole

KUF-komiteens flertall, bestående av medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Venstre, Kristelig Folkeparti og Sosialistisk Venstrepart, merker seg i innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om stortingsmelding 16 2015-2016: «Fra utenforskap til ny sjanse – Samordnet innsats for voksnes læring» ikke omtaler folkehøgskolenes plass og rolle i utdanningssystemet. 

Flertallet mener dette ville vært naturlig i en stortingsmelding om voksnes læring og innsatsen mot utenforskap. Flertallet mener folkehøgskolene kan spille en avgjørende rolle i mange unge menneskers liv, og at de bidrar med kunnskap og kompetanse som både er verdifull i seg selv, og som kan gjøre flere i stand til å fullføre videre studieløp senere.

Flertallet viser til forskningsprosjektet «Elevers utbytte av folkehøgskolen» som ble gjennomført av Program for Lærerutdanning og NTNU Samfunnsforskning i 2010, og rapporten som ble overlevert Kunnskapsdepartementet i august samme år. Denne rapporten konkluderer med at personlig modning, utvikling av selvverd og mestringsforventning, sosial læring og forberedelse til utdanning er det viktigste utbyttet av et år på folkehøgskole.

Flertallet viser videre til at det har vært en dialog mellom Folkehøgskolerådet, Kunnskapsdepartementet og IMDi om hvordan folkehøgskolene kan bidra i integreringsarbeidet blant unge mennesker som kommer til Norge som flyktninger, og at flere folkehøgskoler har unge flyktninger som elever i inneværende skoleår.

Vi kan legge til pilotprosjektet Mentorordningen i folkehøgskolen der elever på folkehøgskole uten fullført videregående opplæring tilbys mentor for å finne igjen motivasjon og veien videre innen utdanning. 

Kalender