Lokallaget er viktig

Folkehøgskoleforbundet er både en fag- og en idéorganisasjon. Som fagorganisasjon arbeider vi sentralt for gode lønns- og arbeidsvilkår for alle ansatte i folkehøgskole, og fremmer krav ovenfor myndighetene på skoleslagets vegne gjennom fast plass i ledelsen av Folkehøgskolerådet.

Som idéorganisasjon forvalter, fremmer og utvikler vi den frilynte folkehøgskolen, rettet mot myndighetene. Minst like viktig er arbeidet innad i skoleslaget, hvor nettopp den brede debatten rundt den frilynte folkehøgskolens verdi- og idégrunnlag er det som må være førende for det sentrale arbeidet.

Lokallagsmøtet er en arena hvor medlemmer i Folkehøgskoleforbundet kan snakke sammen om dette interessefellesskapet på den enkelte skole. Medlemmene blir gjennom tillitsvalgt orientert om sider ved skoledriften som har betydning for dem, og får mulighet til å påvirke sin egen arbeidssituasjon gjennom lokallagets arbeid.

Det kan være krevende å finne møtetid i det travle folkehøgskoleåret, men det er viktig at flest mulig medlemmer får mulighet til å komme, så innkallingen bør sendes ut i god tid. Innkallingen skal være skriftlig, og bør inneholde en saksliste, slik at all får mulighet til å forberede seg. Sakslisten bør reflektere at våre medlemmer er fra alle yrkesgruppene i folkehøgskolen, selv om lærerne er flest. Folkehøgskoleforbundet mener at det er en styrke at alle yrkesgruppene som sammen virkeliggjør en folkehøgskole, i fellesskap tar opp saker både av praktisk, idémessig og politisk karakter. Omtrent to tredjedeler av de frilynte rektorene er medlem av Folkehøgskoleforbundet. Rektor er medlem i lokallaget og skal inviteres til lokallagsmøter. Rektor som skoleeiers representant kan ikke delta på saker som senere blir gjenstand for forhandling med tillitsvalgt, som lønnsforhandlinger eller forhandling av lokal særavtale. Dersom lokallagsmøtet inneholder slike saker kan sakslisten deles i to, slik at det er tydelig hvilke saker rektor deltar på og ikke. Referat etter møtet bør omtale hvilke saker som ble tatt opp, og spesifisere eventuelle vedtak fattet i møtet, slik at også de som ikke var til stede er orientert.

Hvor hyppig lokallaget skal møtes kommer an på hvilke saker det arbeides med. Tillitsvalgtordningen sikrer medlemmene informasjon i viktige saker på et tidlig tidspunkt, og innflytelse på alt fra ansettelser til verdigrunnlag. Lokallagsmøtet er der de tillitsvalgte kan hente legitimitet for sitt standpunkt i saker som skal drøftes videre, og hvor flere mulige aspekter av en sak kan belyses. Folkehøgskoler er virksomheter i stadig endring, fleksibilitet er ofte en forutsetning for driften. For å sikre tidlig informasjon om eventuelle endringer, og slik skape en viss grad av forutsigbarhet, kan det være lurt å ha lokallagsmøter med jevne mellomrom gjennom skoleåret.

Med bare vel femti lokallag i Folkehøgskoleforbundet har hvert lokallag mulighet for stor grad av innflytelse også sentralt. Ett eksempel er lokallaget ved Elverum folkehøgskole som på Landsmøtet på Skogn i 2019 tok initiativ til et bærekraftvedtak for FHF, som igjen førte til at styrene i de fem folkehøgorganisasjonene utformet Folkehøgskolenes Bærekraftvedtak med mål som vi alle skal styre etter frem til 2030.

Angelina K. Christiansen,

Generalsekretær i Folkehøgskoleforbundet

Kalender