Lønn for inspektører i folkehøgskolen

Folkehøgskoleforbundet har fått en del henvendelser om lønnsinnplassering for inspektører. Flere har også ønsket at det sendes ut et skriv til skolene med noen modeller for avlønning som kan være aktuelle. Folkehøgskoleforbundet og NKF er derfor blitt enige om å sende ut et notat om dette.

Lønnsfastsettelse skal skje av arbeidsgiver på grunnlag av inngått tariffavtale og/eller drøftinger ved tilsetting – jf. Kap. 1, pkt. 4.2.1 i Landsoverenskomst for utdanning (Virke-området) og «Innledende merknader» i kap. 4B i Hovedtariffavtalen på KS-området. Begge avtalene legger vekt på at «ved lønnsfastsettelsen skal det blant annet tas hensyn til stillingens kompleksitet, og den enkelte ansattes kompetanse, ansvar, innsats og resultatoppnåelse».

 

Lønn for inspektører

Før man foretar en lønnsinnplassering for skolens inspektør er det svært viktig å definere inspektørstillingens innhold og omfang. Aktuelle momenter i denne sammenheng kan blant annet være; grad av lederfunksjoner/arbeidsgiveransvar, personalansvar, størrelsen på stillingens inspektørbit og størrelsen på undervisningsplikten som er tillagt stillingen.

Uten at vi kjenner den enkelte inspektørstillings innhold og omfang kan et grunnlag for lønnsdrøftinger være en av følgende modeller:

(se vedlegg)

Kalender