Lønnsoppgjøret for skoler tilsluttet tariffområde Virke

Virke og organisasjonene har i hovedoppgjøret kommet til enighet om ny Landsoverenskomst for Utdanning for perioden 2020 – 2022. Totalrammen for oppgjøret følger frontfagene, og er på 1,7 %. I rammen inngår både overheng og glidning, derfor er de faktiske lønnstilleggene lavere enn 1,7 %.

•       Sentrale tillegg

Det gis sentrale lønnstillegg pr. 1.9.2020 som vist i tabell her under.

•       Tillegg til ledere

Ledere som ikke er omfattet av lokal lønns- og stillingsinnplassering (ledere med stilling i kap. 4 pkt. 4.2.3) gis et lønnstillegg på 0,3 % av den enkeltes grunnlønn pr. 31. august 2020.

Virkningsdato er 1.9.2020.

•       Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet

Se ny tabell under, denne gjøres gjeldende fra 1. september 2020.

•       Lokale forhandlinger

Det er ikke avsatt midler til lokale forhandlinger for stillinger som er omfattet av sentralt lønnssystem.

•       Årlig lønnsregulering for stillinger som får sin lønn forhandlet lokalt

Det vises til protokoll av 4. november 2020, se vedlagte utdrag av protokoll for hovedoppgjøret.

Mulig gjenopptakelse av forhandlingene

Tariffoppgjørene i 2020 har vært utfordrende å få gjennomført innen utløpet av 2020. I KS-området er tariffoppgjøret ikke avsluttet for Norsk Sykepleierforbund og Utdanningsforbundet, oppgjøret skal til mekling i januar 2021. Resultatet kan få konsekvenser for deler av HUK-området. Forhandlingene kan derfor gjenopptas dersom det blir et annet resultat enn det som er avtalt i HUK-protokollen. Kommer partene ikke til enighet i forhandlinger, kan NSF og UDF si opp avtalene med 14 dagers varsel.

 

 

 

Stillingsgrupper

Sentrale lønnstillegg – pr. 1.9.2020
0 år 2 år 4 år 6 år 8 år 10 år 16 år
Gruppe 1 Stillinger uten særskilt krav til utdanning 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400
Fagarbeiderstillinger/ tilsvarende fagarbeiderstillinger 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400
Gruppe 2 Lærer og Stillinger med krav om 3- årig U/H-utdanning 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400
Adjunkt og Stillinger med krav om 4-årig U/H-utdanning 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600
Adjunkt med tilleggsutdanning og Stillinger med krav om 5-årig U/H- utdanning  

1 700

 

1 700

 

1 700

 

1 700

 

1 700

 

1 700

 

1 700

Lektor og Stillinger med krav om mastergrad 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800
Lektor med tilleggsutdanning 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900

Det vises til overenskomstene for oversikt over stillingsbenevnelser og stillingsgrupper.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stillingsgrupper

                                          Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet – pr. 1.9.2020                                          
Garanti- lønn

0 år

 

Utregnet

 

2 år

 

4 år

 

6 år

 

8 år

 

10 år

 

16 år

 

Stillinger uten særskilt krav til utdanning

 

 

302 900

Utregnet tillegg for ans. 5 500 2 800 3 000 8 100 46 300 37 900
Utregnet laveste årslønn  

308 400

 

311 200

 

314 200

 

322 300

 

368 600

 

406 500

 

Fagarbeiderstillinger/ tilsv. fagarbeiderstillinger

 

 

352 200

Utregnet tillegg for ans. 6 400 3 500 4 200 11 400 43 700 10 000
Utregnet laveste årslønn  

358 600

 

362 100

 

366 300

 

377 700

 

421 400

 

431 400

 

Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning

 

 

374 200

Utregnet tillegg for ans. 6 400 3 500 4 200 11 400 41 700 10 000
Utregnet laveste årslønn  

380 600

 

384 100

 

388 300

 

399 700

 

441 400

 

451 400

 

Lærer og Stillinger med krav om 3-årig U/H-utdanning

 

 

411 400

Utregnet tillegg for ans. 10 000 10 000 10 000 10 000 50 000 5 000
Utregnet laveste årslønn  

421 400

 

431 400

 

441 400

 

451 400

 

501 400

 

506 400

 

Adjunkt og Stillinger med krav om 4-årig U/H-utdanning

 

 

451 600

Utregnet tillegg for ans. 10 000 10 000 10 000 20 000 20 000 10 000
Utregnet laveste årslønn  

461 600

 

471 600

 

481 600

 

501 600

 

521 600

 

531 600

Adjunkt med tilleggsutdanning og Stillinger med krav om 5-årig U/H- utdanning  

 

491 400

Utregnet tillegg for ans. 9 700 4 600 4 800 10 300 17 700 40 100
Utregnet laveste årslønn  

501 100

 

505 700

 

510 500

 

520 800

 

538 500

 

578 600

 

Lektor og Stillinger med krav om mastergrad

 

 

516 400

Utregnet tillegg for ans. 9 800 5 700 5 500 5 200 28 900 53 600
Utregnet laveste årslønn  

526 200

 

531 900

 

537 400

 

542 600

 

571 500

 

625 100

 

Lektor med tilleggsutdanning

 

 

533 600

Utregnet tillegg for ans. 10 400 5 700 5 500 8 000 26 800 62 900
Utregnet laveste årslønn  

544 000

 

549 700

 

555 200

 

563 200

 

590 000

 

652 900

Merknad: Ansiennitetstillegget legges i sin helhet til den enkeltes lønn.

 

 

Kalender