Medarbeidersamtalen

Medarbeidersamtaler gjennomføres på mange folkehøgskoler årlig. Den er ikke direkte lovpålagt, men medarbeidersamtalen er et verktøy som kan brukes til å sikre arbeidsmiljøloven §4-2 Krav til tilrettelegging, medvirkning og utvikling og § 4-3 Krav til det psykososiale arbeidsmiljøet.

Arbeidsgivers plikter, ifølge disse to paragrafene, kan kort oppsummeres slik:

  • Legge til rette for faglig og personlig utvikling
  • Ta hensyn til den enkelte arbeidstakers forutsetninger i organisering av arbeidet
  • Sikre varierte oppgaver og kommunikasjon med andre
  • Gi mulighet til selvbestemmelse, innflytelse og faglig ansvar
  • Gi tilstrekkelig informasjon og opplæring
  • Forebygge uheldige fysiske og psykiske belastninger og skader

Arbeidsgiver ivaretar disse kravene sikrest ved å invitere arbeidstakere til individuell dialog, slik at alle får mulighet til å bli sett, hørt og likebehandlet. Leders invitasjon til personlig samtale om arbeidstakerens nåsituasjon og fremtid innebærer at samtalen er fortrolig, at det er prioritert og avsatt tid til hver enkelt og at det er gitt tid til å forberede seg.

Dialog er et honnørord i folkehøgskolen, vi snakker mye sammen, men alle ser likevel ikke behovet for denne typen strukturerte samtaler. Alle føler seg heller ikke nødvendigvis trygg nok til å være åpen om sin vurdering av arbeidsoppgaver og arbeidsmiljø. Det hender derfor at noen lurer på om de kan takke nei til medarbeidersamtale. Arbeidsmiljøloven § 2-3 Arbeidstakers medvirkningsplikt sier: «Arbeidstaker skal medvirke ved utforming, gjennomføring og oppfølging av virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Arbeidstaker skal delta i det organiserte verne- og miljøarbeidet i virksomheten og skal aktivt medvirke ved gjennomføring av de tiltak som blir satt i verk for å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø.»

Arbeidsgiver alene vil ikke kunne sørge for et godt arbeidsmiljø, men vil være helt avhengig av medvirkning fra de ansatte. Derfor skal det mye til for at en medarbeider kan motsette seg å delta i en samtale som har til formål å ivareta pliktene i arbeidsmiljøloven. Noen arbeidsplasser utvikler andre metoder for å sikre at lovens intensjon oppfylles, og det er det ingenting i veien for, bare den enkeltes rett er ivaretatt – det vil etter vårt syn ikke være tilstrekkelig med gruppeprosesser.

Tariffavtalene gir arbeidstakere rett til å kreve en samtale om lønnsutvikling; noen åpner for at en medarbeidersamtale også kan inneholde dette temaet. Vi synes ikke det er hensiktsmessig da vi tror at det kan legge uheldige føringer for de forutgående temaene i samtalen, dersom disse etterpå skal kobles sammen med et lønnskrav. I en lønnssamtale kan arbeidstaker la seg bistå av tillitsvalgt, det er ikke naturlig i en medarbeidersamtale, dette illustrerer en av forskjellene på de to samtalene som bør vurderes før disse to eventuelt slås sammen.

Folkehøgskolens ambisjon for elevene er at aktivitet skal føre til refleksjon, utvikling og vekst. En årlig medarbeidersamtale er ett verktøy som kan tas i bruk for å sikre at også ansatte gjennom dialog får mulighet til selvrefleksjon, og til å få leders støtte til videreutvikling både faglig og personlig.

Angelina K. Christiansen

Generalsekretær i Folkehøgskoleforbundet

Kalender