NY TARIFFAVTALE FOR DE KOMMUNAL- OG FYLKESKOMMUNALE FOLKEHØGSKOLENE

Etter 2 uker med streik for pedagogene (folkehøgskolene ble ikke berørt) har partene i kommuneoppgjøret kommet til enighet om ny tariffavtale for perioden 2008 – 2010. Avtalen gjelder alle ansatte i folkehøgskoler som er medlemmer av arbeidsgiverorganisasjonen KS.

 

ØKONOMI 2008

Lokale forhandlinger

Det er avsatt en pott på 1,6 % (1,07 % på årsbasis) til lokale forhandlinger i henhold til HTA kap. 4.A.1 per 1.5.2008.

 

«Kommunesektoren står overfor store utfordringer når det gjelder tilgangen på og forvaltningen av egen arbeidskraft. De lokale forhandlingene er et viktig virkemiddel for å møte utfordringene med å beholde og rekruttere motiverte arbeidstakere på alle nivåer og gi incitament som stimulerer den enkelte ansatte til å delta i kompetansehevende tiltak som er gunstig med sikte på likelønn mellom kjønnene.»

Generelt tillegg i 2008

Per 1.5.2008 gis det et generelt tillegg på 2,5 % av den enkeltes grunnlønn til arbeidstakere i stillinger som omfattes av HTA kapittel 4. Tillegget er inkludert i minstelønnshevingene (tillegget gis mao først).

Minstelønn per 1. mai 2008

Ufaglærte får begynnerlønnen hevet med kr 6 600,- fra kr 217 100 til kr 223 700. Etter 10 års ansiennitet får de minimum kr 280 000, en økning på kr 14.200,-

 

Faglærte får begynnerlønnen hevet med kr 19 900,-, fra kr. 243 200 til kr.263 100. Etter 10 års ansiennitet: minimum kr 306 000, en økning på kr. 25.000,-.

 

Stillinger med krav om høgskoleutdanning fikk alle minstelønnssatser regulert med kr 9.700 kroner fra 1. januar 2008, der minstelønn med 10 års ansiennitet ble hevet fra kr. 320 400 til kr 330 100.

Fra meklingen økes denne begynnerlønnen pr. 1. mai 2008 fra kr 291 200 til kr 301 300, en økning på kr 10 100,-. Samlet for 2008 utgjør dette en økning i minstelønn på kr. 19 800,-. Etter 10 år øker minstelønn til kr 343 000,- en økning på kr. 12 900,- Samlet for 2008 utgjør dette en økning på kr. 22 600,-

 

Stillinger med krav om høgskoleutdanning med ytterligere spesialistutdanning får begynnerlønn hevet med kr. 19 400,- fra kr. 300 900 til kr.320 300(6,4 %). Etter 10 års ansiennitet øker minstelønn til kr.362 000, en økning på kr.24 700 (7,3 %).

 

Stillinger med krav om mastergrad får begynnerlønn hevet med kr. 18 500,-, fra kr.322 000 til kr.340 500 (5,7 %). Etter 10 års ansiennitet øker minstelønn til kr. 402 000, en økning på kr.21 200,- (5,6 %).

 

Lærere med inntil treårig utdanning får begynnerlønn hevet med kr. 13 900,-, fra kr. 292 300 til kr.306 200 (4,8 %). Etter 16 års ansiennitet øker minstelønn til kr. 380 000, en økning på kr.15 700 (4,3 %).

 

Adjunkt får begynnerlønn hevet med kr 25 100,-, fra kr 309 300 til kr 334 400 (8,1 %). Etter 16 års ansiennitet øker minstelønn til kr. 401 000, en økning på kr. 19 700 (5,2 %).

 

Adjunkt med tilleggsutdanning får begynnerlønn hevet med kr. 30 000,-, fra kr 318 300 til kr 348 300 (9,4 %). Etter 16 års ansiennitet øker minstelønn til kr 422 000, en økning på kr 26 700 (6,8 %).

 

Lektorer får begynnerlønn hevet med kr 35 300,-, fra kr 328 300 til kr 363 600 (10,8 %). Etter 16 års ansiennitet øker minstelønn til kr 452 000, en økning på kr 29 700 (7,0 %).

 

Lektorer med tilleggsutdanning får begynnerlønn hevet med kr 36 500,-, fra kr 339 300 til kr 375 800 (10,8 %). Etter 16 års ansiennitet øker minstelønn til kr 474 000, en økning på kr 32 700 (7,4 %).

 

 

 

Stillingsgrupper

Ny minstelønn

0 år

4 år

8 år

10 år

16 år

Stillinger uten særskilt krav om utdanning – minstelønn 30.4.2008

217 100

222 100

236 800

265 800

 

Stillinger uten særskilt krav om utdanning – ny minstelønn

223 700

228 800

243 800

280 000

Fagarbeiderstillinger/ tilsvarende fagarbeiderstillinger – minstelønn 30.4.2008

243 200

248 300

257 900

281 000

Fagarbeiderstillinger/ tilsvarende fagarbeiderstillinger – ny minstelønn

263 100

265 100

270 400

306 000

Stillinger m krav om høyskoleutdanning – minstelønn 30.4.2008 *

291 200*

297 300*

305 300*

330 100*

Stillinger m krav om høyskoleutdanning – ny minstelønn

301 300

304 800

313 000

343 000

Stillinger m krav om høyskole-utdanning m ytterligere spesialutd. – minstelønn 30.4.2008

300 900

305 900

312 500

337 300

Stillinger m krav om høyskole-utdanning m ytterligere spesialutd. – ny minstelønn

320 300

324 100

327 400

362 000

Stillinger med krav om mastergrad – minstelønn 30.4.2008

322 000

342 800

363 600

380 800

Stillinger med krav om mastergrad – ny minstelønn

340 500

354 700

374 900

402 000

 

 

 

 

 

 

 

Lærer – minstelønn 30.4.2008

292 300

311 300

319 300

327 300

364 300

Lærer – ny minstelønn

306 200

321 300

329 500

337 800

380 000

Adjunkt – minstelønn 30.4.2008

309 300

326 300

336 300

347 300

381 300

Adjunkt –  ny minstelønn

334 400

344 500

352 600

362 800

401 000

Adjunkt (m tilleggsutd)-minstelønn 30.4.2008

318 300

340 300

355 300

364 300

395 300

Adjunkt (m tilleggsutd)- ny minstelønn

348 300

360 900

373 200

380 600

422 000

Lektor -minstelønn 30.4.2008

328 300

348 300

368 300

386 300

422 300

Lektor – ny minstelønn

363 600

369 600

387 400

403 800

452 000

Lektor (m tilleggsutd) -minstelønn 30.4.2008

339 300

361 300

381 300

399 300

441 300

Lektor(M tilleggsutd)- ny minstelønn

375 800

384 400

401 200

417 500

474 000

Kalender