Ny tariffavtale på HSH-HUK området.

Protokollen er nå klar. Resultatet er identisk med KS på det økonomiske området (bortsett fra oppgjøret fra 1. mai 2009)

Vedlegg:

Landsoverenskomst for utdanning (se nederst på siden)
 

 

GJELDER ALLE OVERENSKOMSTER

1. Varighet og 2.avtaleår

Landsoverenskomstene gjøres gjeldende fra 1. mai 2008 til 30. april 2010 og videre for 1 – ett – år av gangen hvis den ikke av en av partene blir sagt opp skriftlig med 3 – tre – måneders varsel.

Før utløpet av 1. avtaleår skal det opptas forhandlinger mellom HSH og arbeidstakerorganisasjonene om eventuelle lønnsreguleringer for 2. avtaleår. Partene er enige om at forhandlingene føres på grunnlag av den økonomiske situasjon på forhandlingstidspunktet og utsiktene for 2. avtaleår samt pris- og lønnsutviklingen 1. avtaleår.

Partene er videre enige om at dersom en av partene krever det, skal det i mellomoppgjøret 2009 føres forhandlinger om pensjonsforhold.

Dersom partene ikke blir enige ved forhandlinger, kan partene si opp overenskomsten innen 14 dager etter at forhandlingene er avsluttet og med 14 dagers varsel, med utløp tidligst 1. mai 2009.

Partenes avgjør selv hvordan de skal godkjenne forhandlingsresultatet eller et meklingsforslag.

2. Utvalg 2006- 2008

a. Utvalg overenskomster

Landsoverenskomst for Utdanning, Barnehage, Høyskoler, Museum, Helse og sosial og Spesialist.

Partene er enige om at endringer i overenskomstene slik de fremkom i vedlegg til utvalgsrapporten innarbeides i de enkelte overenskomster.

 

b. Landsoverenskomster for virksomheter

Det nedsettes et partsammensatt utvalg som skal gjennomgå både innhold og struktur i Landsoverenskomst for virksomheter og komme med forslag til endringer.

Utvalget sammensettes med 4 fra arbeidstagersiden og 4 fra arbeidsgiversiden

Utvalget starter sitt arbeid innen 1. desember 2008 og arbeidet skal være avsluttet innen 31. desember 2009.

 

c. Utvalg OU-fond

Partene anbefaler at fondsmidler innenfor vedtektene fordeles med like deler til stipend til ansatte, tiltaksmidler som arbeidsgiver kan søke på og avsetning av midler til tillitsvalgtopplæring (arbeidsgiver/arbeidstagersiden fordelt 50/50). Fordelingen foretas etter at det er avsatt til drift av fondet samt eventuelle midler til fellesopplæring m.v.

Fordeling av midler bør skje etter søknad til styret, som forutsettes avgjøre søknadene på en hensiktsmessig måte.

Styret bør vurdere samme søknadsfrister som for stipend.

Fondets budsjett for 2. halvår, det vil si midler avsatt for aktiviteter i antall år,

 

 

omdisponeres slik at det for 2. halvår avsettes midler forholdsmessig også til tillitvalgtopplæring. Midler som omfatter denne avsetningen vil dekke aktiviteter som iverksettes enten for 2.halvår 2008 eller planlegges iversatt i 2009. Utvalget ber om at styret så tidlig som mulig behandler budsjett for 2009, herunder prinsippene for tildeling med tanke på tiltak som planlegges for 2009.

Styret kan avsette ekstraordinære midler til tillitsvalgtopplæring uten at det berettiger tilsvarende avsetninger til stipend og tiltak.

Fellesopplæring m.v. er viktig, men styret oppfordres til at det blir en rimelig fordeling i forhold til de tre andre hovedområdene.

 

3. Pensjon

Partsammensatt utvalg vedrørende pensjon

Det partssammensatte utvalget som ble nedsatt i tariffperioden 2006-2008 har arbeidet med utfordringer og beskrivelser på HUK- området. Spørsmålene må sees i sammenheng med de omlegginger som er besluttet gjennomført fra 2010 vedr. bl.a. offentlig tjenestepensjon. Partene finner derfor ikke grunnlag for å komme med en felles anbefaling.

Pensjon mv

Det er avtalt at AFP-ordningene i offentlig sektor skal legges om etter mønster av avtalt omlegging i privat sektor. Dette sammen med pensjon fra folketrygden og tjenestepensjon skal sikre et pensjonsnivå i 2010 i samsvar med Stortingsvedtaket fra 2005.

Partene viser til at det er nedsatt et felles utvalg i offentlig sektor som skal legge frem innstilling til hvordan offentlig tjenestepensjon, herunder AFP og særaldersgrenser, skal gjennomføres. Partene på HUK- området vil, når innstilling fra utvalget foreligger, drøfte om ytterligere tilpasninger er nødvendig for dette området. Partene er enige om at slike avklaringer foretas under lønnsoppgjøret 2009.

Arbeidstakere som har fratrådt med pensjon

Partene er enige om at arbeidstakere som har sluttet og gått over på alderspensjon og som deretter tiltrer nytt arbeidsforhold, ikke må innmeldes i virksomhetens tjenestepensjonsordning. Dette gjelder arbeidstakere som lønnes etter timesatser for pensjonister i staten.

4. Beregningsutvalg

Det er enighet om at det etableres, som fast ordning for HUK-området, et felles partssammensatt beregningsutvalg som skal bistå partene i forbindelse med lønnsoppgjør.

Partene i fellesskap gir utvalget oppdrag.

Det er nødvendig at utvalget i tilknytning til bestillinger hos SSB, beskriver utfordringer og krav til statistikk og tallgrunnlag.

Utvalget skal bestå av 8 representanter (4+4). Det gis anledning til å oppnevne observatører. Utvalget skal konstitueres senest 01.10.2008.

 

5. Utvalg HUK-områdets egenart

Partene er enige om behovet for å etablere gjensidig forståelse for HUK-områdets egenart. HUK-området omfatter et stort mangfold av virksomheter. Det er derfor viktig at struktur for forhandlinger og lønnsdannelse på en god måte ivaretar de ulike behov og forskjelligheter.

Det nedsettes et partssammensatt utvalg (4+4) innen 31.12.08 der disse elementene drøftes. Arbeidet avsluttes innen 31.12.09 (utgangen av kalenderåret).

 

6. Seniorpolitikk

Arbeidsgiver har ansvaret for at det i løpet av perioden utvikles en seniorpolitisk plattform for virksomheten. Partene skal i den forbindelse drøfte konkrete seniorpolitiske tiltak tilpasset lokale behov og forutsetninger.

Slike virkemidler kan være tilpasset arbeidstid, tilpassede arbeidsoppgaver, tjenestefri med lønn, økonomiske insitamenter eller liknende.

 

7. Kompetanse

Partene viser til Hovedavtalene mellom partene vedrørende, «Kompetanseheving, økt utdanning og permisjon i denne forbindelse». Partene erkjenner den store betydning økt utdanning har for den enkelte, virksomhetenes utvikling og samfunnet. Dette innebærer å ha sterkt fokus på behovet for rett kompetanse og kompetansesammensetning i virksomheten for å nå virksomhetens mål.

Overenskomstenes lønnssystemer bygger på at det skal være en naturlig sammenheng mellom den enkelte arbeidstakers kompetanse, virksomhetens kompetansebehov og lønn.

Arbeidsgiver har ansvar for kompetansekartlegging i egen virksomhet. På bakgrunn av dette utarbeides planer for aktuell kompetanseutvikling.

Lønnskrav knyttet til den enkelte arbeidstakers endrede/utvidede kompetanse skal som hovedregel fremmes i lokale forhandlinger.

Partene anbefaler at lønnsmessig endring gis opp til kr. 20.000,- for inntil ett års relevant etter-/videreutdanning som er i samsvar med virksomhetens behov.

8. Lokale forhandlinger/arbeidstakere i adopsjons- , fødsels- og lønnede permisjoner

Når det gjelder lokale forhandlinger for arbeidstakere omfattet av Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester, Landsoverenskomst for barnehager, Landsoverenskomst for utdanning, Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten og Landsoverenskomst for virksomheter § 27 er partene enige om også å gi muligheter for lønnsutvikling for de som er i adopsjons-, fødsels og andre lønnete permisjoner.

 

9. Mellomoppgjøret 2009

Mellomoppgjøret 2009 blir ikke en del av disse forhandlingene, og vil i sin helhet bli gjennomført i 2009.

 

10. Iverksetting av oppgjøret

For dette oppgjøret gjelder følgende:

Det foretas ingen etterbetaling til arbeidstakere som er fratrådt før vedtakelsesdagen med mindre fratredelsen skyldes pensjonering

Det foretas ikke omregning av tillegg/overtidstillegg for tiden før vedtakelsesdato.

Kalender