Religiøse og eksistensielle spørsmål skal være en naturlig del av frilynt folkehøyskole, men ikke ha hovedfokus

Lekfolkspanelet som var samlet på Follo folkehøyskole fra 20. til 22. mars, er på tvers av kjønn, alder og annen bakgrunn enige om å anbefale at eksistensielle og religiøse spørsmål skal inngå som en naturlig del av frilynt folkehøgskole, men uten at dette dermed blir et hovedfokus. Frilynt folkehøyskole er en godt egnet arena til å ta opp slike spørsmål, fordi skolene kan tilby en trygg og fordomsfri ramme.

Eksistensielle og religiøse tema er viktige å ta opp, da mange gjerne sitter inne med de samme spørsmålene. Det er ofte lite rom for dette i en travel hverdag. Videre uttaler panelet at det er viktig å få perspektiv på egen tro og livssyn og å få frem at man kan ta egne valg uavhengig av familie- og kulturbakgrunn.

Temaene bør tas opp på en nøytral måte, slik at det ikke føles påtrengende. Alle bør være informert om og være med på noe av opplegget. I tillegg kan det gis et utvidet valgtilbud hvis det er interesse for det.  

Dialogen egner seg spesielt godt i slike spørsmål. Det er viktig å kunne ta lærdom av hverandre og ta del i andres tanker og ideer. I dialogen bør det imidlertid legges størst vekt på prosessen fremfor konklusjonen, slik at hver elev stimuleres til å finne individuelle svar.

Mange dimensjoner
Tema panelet peker på spenner vidt, fra bedre forståelse for egen og andres kultur, kulturarven og estetikk til fordomsfri religionskritikk og etikk. I tillegg kommer spørsmål knyttet til identitet og eksistensielle valg som hva er viktig for meg, hvorfor jeg er den jeg er og hvordan vi er i forhold til hverandre.  

Mange tema vil det være naturlig å knytte til skolesamfunnet. Panelet peker på at dette er spesielt aktuell i forhold til skolens reglement og før man for eksempel skal på studietur. Det er viktig ikke å ha en ferdig mal, da disse spørsmålene vil være avhengige av kullets interesser og skolens verdigrunnlag og kompetanse.

Åpenhet og respekt
Hensikten med å ta opp eksistensielle og religiøse spørsmål er å øke oppriktig forståelse, respekt og åpenhet for seg selv, andre og fellesskapet. Emnene vil lett kunne utfordre elevens tanker og derved bidra til økt forståelse for at det finnes flere valg, flere svar og flere tanker.  Undring og refleksjon rundt disse spørsmål vil utvikle oss som mennesker og kunne gi oss et rikere liv.  

Elevene aktivt med i planleggingen
Panelet er enige om at det er viktig at elevene er aktivt med i planlegging og gjennomføring. Men det er skolens ansvar å ta initiativ til og legge til rette for opplegg rundt eksistensielle spørsmål på dertil egnede arenaer. Skolen må videre sørge for at læreren er nøytral og upartisk, at det ikke blir forkynning eller misjonering fra ansatte eller gjester.

Lekfolkskonferansen på Follo folkehøgskole inngår i en større samtale om eksistensielle og religiøse spørsmåls plass i frilynt folkehøgskole. Resultatet av konferansen vil bli lagt frem til drøfting på junimøtet på Seljord Folkehøgskule.

 

Les lekfolkskonferansens anbefaling her:

Kalender