Businessman stamps the documents. Concept of contract, consent, clerk working in the office

Særavtale for undervisningspersonale i skoler tilknyttet Virke

Den 22. juni var det forhandlinger mellom Virke og arbeidstakerorganisasjonene som er part i Særavtale for undervisningspersonale i folkehøgskolen. Partene er enige om viktigheten av at det partssammensatte utvalget snarest viderefører arbeidet med forslag til revisjon av særavtalen, avtalens gyldighet er derfor satt til 31. desember i år.

Særavtale for undervisningspersonale i skoler tilknyttet Virke

Den 22. juni var det forhandlinger mellom Virke og arbeidstakerorganisasjonene som er part i Særavtale for undervisningspersonale i folkehøgskolen. Partene er enige om viktigheten av at det partssammensatte utvalget snarest viderefører arbeidet med forslag til revisjon av særavtalen, avtalens gyldighet er derfor satt til 31. desember i år.

Sats for ulempetillegget er økt til kr. 27.900, og har fått virkningsdato fra 1. august 2021. En ytterligere økning av satsen vil være et mål for arbeidstakersiden, når ny særavtale skal forhandles senest 31. desember 2022.

Det er videre vedtatt endringer i 3.2 Inndeling av årsverket, og i 4. LIVSFASETILTAK:

Planleggingsdager

Her er det spesifisert at arbeidsdager utenom elevenes skoleår har en arbeidstid på 7,5 timer, med mindre man blir enig om noe annet. Dere kan altså avtale annet omfang i arbeidstid på disse dagene lokalt, men det fordrer enighet mellom partene.

Livsfasetiltak

Det er foretatt endringer i teksten i de tre livsfasetiltakene, blant annet er begrepet «frigjort tid» erstattet med «omfordelt tid». Teksten for seniortiltak 57 og 60 år er nå lik, med unntak av størrelsen på prosenten. Endringene er gjort med mål om å klargjøre hvordan tiltakene er ment å virke.

Kontaktlærer og hovedlærer

I protokollen er det tatt inn et punkt om tidsressurser til kontaktlærer, det står:
«Partene viser til forliket som ble inngått mellom Virke og Utdanningsforbundet i sak 16/2021 for arbeidsretten. Partene er enige om å gå i dialog om de praktiske konsekvensene ved forliket, samt en intensjon om å utarbeide felles informasjon om dette.»

Dere finner protokollen for særavtaleforhandlingene vedlagt, og på våre nettsider.

 

Med beste hilsen

Einar Opsvik                                                                     Angelina K. Christiansen
leder                                                                                    generalsekretær

Kalender