Særavtale forhandlinger på KS-området

I riksmeklingsmannens møtebok fra meklingen i hovedtariffoppgjøret pr. 01.05.2006 heter det bl.a.”innfasing av undervisningspersonalet i folkehøgskolene: ”Partene er videre enige om at det nedsettes et partsammensatt utvalg som skal gjennomgå avtaleverket for undervisningspersonalet i folkehøgskolene med innfasing i avtaleverket for kommunesektoren i tariffoppgjøret 01.05.08”.

Partene hadde sitt første møte 18.januar og neste møte er satt til 11. februar. Partene vil i denne fasen legge fram utkast til ny avtale før de endelige forhandlingene starter. Ny særavtale for pedagogene i de fylkeskommunalt eide skolene skal være ferdigforhandlet før 1. mai. NF legger til grunn at de fylkeskommunalt eide skolene skal ha den samme særavtalen for pedagogene som den som er inngått med HS

Kalender