Skole må tas ut av TISA- og TTIP-forhandlingene

I en uttalelse vedtatt på landsmøtet 1.-3. juni på Voss folkehøgskole ber Folkehøgskoleforbundet regjeringen ved statsministeren om å ta ut skole og utdanning fra de pågående utvidede handels- og tjenesteavtaleforhandlingene mellom en rekke land. Forhandlingene om de såkalte TISA og TTIP er ikke avsluttet eller politisk behandlet, og innholdet derfor lite kjent. Men informasjon på regjeringens nettsider og lekasjer fra forhandlingene gir grunn til bekymring.

Det er grunn til å tro at foreløpige avtaletekster gir anledning til å konkurranseutsette og privatisere all utdanning over grunnskole og videregående skolenivå mellom landene. Sektorer som ikke eksplisitt ekskluderes fra avtalene og privatiseres, samt evt. nye tjenester, kan senere ikke reverseres eller gjøres offentlige.

Det er med andre ord grunn til bekymring på en rekke områder; overordnet for demokratiet.

Landsmøtet i Folkehøgskoleforbundet har imidlertid konsentrert sin uttalelse om utdanningssektoren som vi selv hører inn under. Landsmøte uttalelsen følger her uavkortet:

 

Resolusjon/landsmøtet uttaler

fra Folkehøgskoleforbundets landsmøte,

Voss folkehøgskole 3. juni 2015

 

Til Regjeringen
ved statsministeren Erna Solberg
Statsministerens kontor

Postboks 8001 Dep, 0030 Oslo – postmottak@smk.dep.no

kopi til:  Kunnskapsdepartementet, KUF, partienes stortingsgrupper, presse/media

Opplæring og utdanning må tas ut av TISA- og TTIP-forhandlingene

Folkehøgskoleforbundet er dypt bekymret over mulige konsekvenser av de to avtalene det også fra norsk side forhandles om; Trade in Services Agreement (TISA) og the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). Folkehøgskoleforbundet vil understreke at all grunnleggende og høyere opplæring og utdanning er et offentlig gode og ber den norske regjeringen å arbeide for eksplisitt å ekskludere all opplæring og utdanning, inkludert folkehøgskole, fra forhandlingene.

Vi erfarer at voksnes læring er del av forhandlingene, og vil uttrykke vår sterke innsigelse mot dette. The European Benchmark on adult education viser en reduksjon i voksnes læring, hvilket viser at det allerede er vanskelig å tilrettelegge rimelige tilbud for voksnes læring.

Folkehøgskoleforbundet erfarer at det så langt heter at services supplied in the exercise of governmental authority vil ekskluderes fra forhandlingene. Denne type formuleringer er farlig svake, da de åpner for ulike og til dels motstridende tolkninger. Folkehøgskoleforbundet sier seg enig i argumentene til European Association for the Education of Adults (EAEA) og European Trade Union Committee for Education (ETUCE) om at foreslåtte unntak kun vil gjelde for tilbud som ytes på ikkekommersiell basis og ikke er i konkurranse med andre tilbydere. Med andre ord, hvis en del av et lands utdanningssystem gjøres av private tilbydere, på kommersiell basis og eller helt eller delvis er basert på studie-/deltakeravgift, vil opplæring og utdanning ikke nyte godt av en generell eksklusjon. Elementer av studieavgift er vanlig i både Norge og i Europa ellers. Dette betyr at formuleringene om unntak er utilstrekkelige og må formuleres på annet vis.

Folkehøgskoleforbundet er også enige med EAEA og ETUCE i at negative list approach er risikofylt og bør erstattes av a positive listing som andre handelsavtaler er basert på. Siste er mye klarere og vil redusere konfliktskapende tolkninger i framtiden.

Folkehøgskoleforbundet ber den norske regjeringen helt og formelt å ekskludere all opplæring og utdanning, inkludert folkehøgskole, fra TISA- og TTIP-forhandlingene. Vi støtter dermed andre europeiske organisasjoner som ber om å ekskludere opplæring/utdanning og andre public services fra disse forhandlingene, og understreker herved at opplæring og utdanning ikke skal gjøres til gjenstand i kommersielle handelsavtaler.

Landsmøtet i Folkehøgskoleforbundet
Voss folkehøgskole, 3. juni 2015

Kalender