Statsbudsjett 2014: Folkehøgskolene får kompensasjon for kostnadsutviklingen

Regjeringen Stoltenberg foreslår at folkehøgskolene får et samlet tilskudd på litt over 743 millioner kroner i forslag til statsbudsjett for 2014. Forslaget innebærer dermed en generell kostnadsjustering på 3,5 prosent.

Elevtallet for tilskuddsperioden er 83,3 høyere enn i 2013. Forutsatt kostnadsjustering og elevtallsjustering, er beregninger i Folkehøgskolerådet at tilskuddet skulle vært 4,6 mill høyere for å få full kompensasjon for den gjennomsnittlige elevtallsutviklingen fra 2013 til 2014. Folkehøgskolerådet peker også på at det i 2013 manglet 5 millioner som kompensasjon for elevtallsutviklingen fra 2012 til 2013.

 

Ingen nye skoler

På tross av flere søker om å få starte opp folkehøgskole, er det heller ikke i år foreslått midler til oppstart av ny(e) folkehøgskole(r). 

 

Økt studiestøtte

I forslag til statsbudsjett er det lagt inn forslag om 11 måneders studiestøtte til studenter. Det heter i forslaget:

Regjeringa legg opp til at basisstøtta til studentar i høgre utdanning, og andre som får støtte etter same regelverk, som fagskolestudentar og elevar i folkehøgskole, skal bli gitt i elleve månader per undervisningsår. Dette inneber at det vil bli ei utbetaling meir med basisstøtte enn i dag i vårsemesteret. Siste utbetaling vil skje i juni. Mange studentar arbeider mykje ved sida av studia, og forslaget vil bidra til at fleire studentar kan bruke meir tid på å studere framfor å arbeide. Fordi siste utbetaling av støtte i dag er 15. mai, får ein del studentar økonomiske utfordringar i dei første vekene av sommarferien. Ei ekstra utbetaling i juni vil kunne redusere desse problema. Fordi den ekstra utbetalinga blir i juni 2015, har ikkje tiltaket budsjetteffekt i 2014. For 2015 er budsjetteffekten berekna til 586,4 mill. kroner i auka avsetning til stipend samt rentestøtte. I tillegg kjem auka utlån på 1,818 mrd. kroner. Regjeringa foreslår òg å auke basisstøtta til 9 600 kroner i månaden. Desse to forslaga til saman gjer at det årlege støttebeløpet blir lyfta frå 94 400 kroner i 2013–14 til 105 600 kroner i 2014–15.

 

Stortinget avgjør

Regjeringen Solberg vil fremme forslag til endelige budsjett for 2014, sannsynligvis om noen uker. Folkehøgskolerådet vil arbeide for at også elevtallsjusteringen kommer inn i det endelige forslaget. 

Kalender