Styret vedtar strategiske mål for arbeidet med bæredyktighet i forbundet

All menneskelig virksomhet har et avtrykk, men må være bæredyktig! Dette er et ansvar vi alle deler. Folkehøgskolene har i sin tradisjon et selvpålagt mandat til å bidra til en mer rettferdig og bæredyktig verden. Samtidig er folkehøgskolene i en særlig gunstig posisjon overfor unge som skal møte de utfordringer og muligheter menneskelig aktivitet byr på for vårt felles livsrom. Derfor har folkehøgskolene også et spesielt ansvar for å være pådriver for en grønnere fremtid.

Verden opplever akselererende store trender i retning av økt forbruk gjennom globalisering, digitalisering og urbanisering med de press dette fører med seg på verdens klima, natur og ressurser. Utfordringene kommer blant annet til uttrykk i FNs 17 bæredyktighets og utviklingsmål for 2030, som kan gi insitamenter og inspirerer stadig flere skoler i arbeidet for en grønnere fremtid.

Landsmøtet i 2017 har både i idé- og prinsipprogram og i resolusjons form pekt på at forbundet framover skal intensivere arbeidet for økt bærekraft/bæredyktighet. Som et ledd i dette følger styret her opp med strategiske mål for arbeidet fram til 2021, hvor nytt idé- og prinsipprogram vedtas.

Folkehøgskoleforbundet skal bidra til at folkehøgskolene gjennom sin undervisning og drift utvikler danning som bærekraft og blir motorer og sterke, relevante og løsningsorienterte partnere i samfunnets bestrebelser for grønn omstilling til økt bæredyktighet.

For å nå dette overordnede målet har styret i Folkehøgskoleforbundet vedtatt følgende strategiske mål for arbeidet med økt bæredyktighet:

Folkehøgskoleforbundet skal framover øke fokuset på og tildele felles ressurser til å kunne:

-støtte og få til erfaringsdeling og inspirasjon for å stimulere utviklingen av undervisningen for en bæredyktig framtid via (koordinering av) kurs, samlinger, utgivelser, debattforum mv.

-arbeide for at skolene og forbundet implementerer stadig mer bæredyktige rutiner og løsninger for drift innenfor f.eks. energibruk og -produksjon, bygg, reisevirksomhet, mat, vann, avfall og skånsom ferdsel og bruk av naturen, mv., f.eks. gjennom avtaler med leverandører

-samarbeide med andre institusjoner og organisasjoner lokalt og nasjonalt, samt, for å supplere de lokale initiativer med løsninger i større perspektiv også internasjonalt, om en mer bæredyktig framtid

-bidra til at folkehøgskoler (videre-)utvikler seg til å bli lokale og nasjonale kompetansesentre for den grønne omstillingen

-bidra i debatten ved å løfte fram folkehøgskolen som en seriøs stemme i debatten om bæredyktighet, samt bidra med perspektiver og praktiske eksempler

-arbeide for å få til en felles innsats og retning i folkehøgskolesektorens arbeidet for en bæredyktig framtid, økologisk, økonomisk og sosialt.

De strategiske målene skal nå konkretiseres i handlingspunkter. Det første er gjennom Folkehøgskolerådet å arrangere et innspillsseminar for skolene om hva som bør være strategien i det felles arbeidet mot det grønne skiftet. Seminaret finner sted onsdag 23. januar på Sentralen i Oslo.

Kalender