Tilitsvalgtordningen

Innflytelse på egen arbeidssituasjon er av avgjørende betydning for trivsel, eierskap og fellesskapsfølelse. I relativt små organisasjoner med kort vei til ledelsen, er forventningen om en felles forståelse for arbeidets målsetning, både viktig og mulig å innfri. Det finnes selvsagt en arbeidsgiverside og en arbeidstakerside, men jeg vil hevde at de to partene i størstedelen av tiden kan møtes i et felles mulighetsrom på midten.

I hovedavtalene står det at «Det er en felles plikt for virksomhetens ledelse, de ansatte og deres tillitsvalgte, å ta initiativ til og aktivt støtte opp om og medvirke til samarbeid». Videre står det at «Tillitsvalgte skal velges blant anerkjent dyktige ansatte ved virksomheten, med erfaring og innsikt i dens arbeidsforhold.» Det handler om å velge en person på tillit som kan ivareta de ansatte gjennom et konstruktivt samarbeid med ledelsen.

I en uformell og muntlig kultur ordner man det meste i minnelighet på de fleste skoler, og alle saker diskuteres gjerne med hele personalet. Det er viktig med gode og åpne prosesser, og at alle føler eierskap til resultatet, dette søker man gjerne å sikre gjennom plenumssamtaler.

Jeg vil likevel slå et slag for formaliserte samarbeidsmøter mellom rektor og tillitsvalgt. Dette skal ikke gå på bekostning av informasjonsflyten i fellesskapet, men skal sikre at saker som er viktig for medlemmene blir grundig belyst og drøftet. Målet er å opprette en jevnbyrdig og trygg relasjon mellom disse to personene, i akkurat disse to rollene. Dette fungerer best der hvor rektor nettopp bruker drøftingsmøtet med tillitsvalgt til å undersøke om beste løsning er funnet, eller om det er andre perspektiver og scenarioer som bør tas med i vurderingen.

Mange erfarer at et folkehøgskoleår er så utrolig hektisk at alt som ikke er satt i kalendere, ikke skjer. De sentrale parter anbefaler at de lokale parter finner sitt møteintervall, for eksempel «den første tirsdag i måneden», og så tar utgangspunkt i en fast agenda for sine møter. På denne måten sikres det at avtalefestede områder til informasjon og drøfting oppfylles.

Selv med et tydelig felles mål om den best tenkelige skolen for elevene, er det ikke til å komme fra at partene noen ganger har motstridende interesser. Spesielt i slike tilfeller er det ønskelig at partenes relasjon er så trygg at de kan stille seg åpen for den andres argumenter og fortolkning av situasjonen. Så kommer det selvsagt en tid hvor hver av partene tar et standpunkt. Rektor skriver protokoll, hvor tillitsvalgts syn skal fremkomme. Det skal videre stå hva rektor har besluttet, og eventuelt hvorfor tillitsvalgt ikke har fått gjennomslag for sin anbefaling.

Tillitsvalgt er demokratisk valgt til å representere medlemmene, tale deres sak og fremme deres interesser. Jeg ser hvilken enorm oppgave tillitsvalgte over hele landet har i disse krisetider, og håper at de blir møtt av sine ledere med respekt og i «lik øyehøyde». Takk for det arbeidet dere gjør!

Angelina K. Christiansen

Generalsekretær i Folkehøgskoleforbundet

Kalender