Tillitsvalgtkonferansen 2013 klar

Folkehøgskoleforbundet og NKF inviterer til tillitsvalgtkonferanse på Sanner Hotell, Gran på Hadeland 24. – 26. september 2013. Det blir forkurs for nye tillitsvalgte fra ettermiddagen 23. september. Hvert lokallag kan sende en representant, fortrinnsvis lokallagsleder.

Tjenestefri med fri vikar

Deltakelse på kurs for tillitsvalgte gir rett til tjenestefri med lønn etter § 6-7 i Hovedavtalen (Virke) og § 3.2 i del B på KS-området. Skolen sender refusjonskrav for vikarutgifter til Folkehøgskolerådet.

 

Påmelding til NF senest 10. september. Det gjelder både for hovedkurset og forkurset. Du kan melde deg på FHF`s hjemmeside www.folkehøgskoleforbundet.no under «Kalender» eller lenke direkte til påmeldingsskjema: http://folkehogskolene.net/?id=65700013&_r=2073257637

 

Det blir lagt opp til egne særmøter for de to lagene. Styret i FHF legger opp dette møtet for FHF-representantene.

NB:        Saker som lokallagene ønsker å ta opp på særmøtet, må meldes skriftlig til FHF sammen med påmeldingen.

Send forslagene til knut@folkehogskole.no

 

Regler for reisetilskudd:
Reisekostnader blir dekt etter billigste reisemåte. Fly kan benyttes dersom avstanden er så stor at reisetiden ellers ville bli urimelig lang (i tvilstilfelle må dette avklares med FHF sentralt). Reisetilskuddet blir beregnet ut fra beste tilgjengelige rabattmulighet. Ta kontakt med sekretariatet i tvilstilfelle.

 

Kost og losji
NF dekker kost og losji under oppholdet. Kostnader utover dette vil ikke bli dekket. 

 

Vel møtt til tillitsvalgtkurs!

 

Med vennlig hilsen FHF

 

Øyvind Brandt                                 Knut Simble
leder                                               generalsekretær

 

 

Kalender