Utlysing av midler fra Solidaritetsfondet til NF – søknadsfrist 1. desember

NF etablerte i 1999 et solidaritetsfond finansiert ved 0,05 % av medlemskapspengene til NF. I NF-rundskriv 21-2012 lyses det ut inntil totalt kr 100.000,- til å støtte internasjonale solidaritetstiltak. Søknadsfristen i år er satt til 1. desember.

Styret vil i styremøte 4.-5. desember gjøre tildeling på bakgrunn av søknader som er fremmet.

 
Vedtektene til Solidaritetsfondet er:
 

 

 

 1. Solidaritetsfondet til Norsk Folkehøgskolelag er bygd opp av midlar frå eit ekstra påslag på medlemskontingenten med 0,05% etter eit landsmøtevedtak i 1999

 2. Midlane frå fondet skal nyttast til å støtte internasjonale solidaritetstiltak.

 3. Prosjekt der folkehøgskolar er, eller vil bli direkte engasjert, skal prioriterast. Ved vurderinga bør det også leggjast vekt på om prosjektet omfattar engasjement frå fleire skolar.

 4. Styret i NF er styre for fondet.

 5. Søknad om midlar skal innehalde
  Presentasjon av prosjektet
  Opplysningar om korleis midlane er tenkte brukt
  Opplysning om kven som er ansvarleg for at midlane blir nytta etter føresetnadene

 6. Etter at midlane er nytta skal rapport og dokumentasjon om bruken sendast Norsk Folkehøgskolela

 7. Landsmøtet i NF kan endre desse vedtektene.

 

Kalender