Utlysing av midler fra Solidaritetsfondet

Det lyses ut NOK 90.000,- fra Solidaritetsfondet til Folkehøgskoleforbundet for 2015. Søknadsfrist er 1. desember 2014.

Vedtekter for Solidaritetsfondet:

1.            Solidaritetsfondet til Folkehøgskoleforbundet er bygd opp 
               av midlar frå eit ekstra påslag på medlemskontingenten
               med 0,05% etter eit landsmøtevedtak i 1999

2.            Midlane frå fondet skal nyttast til å støtte internasjonale
               solidaritetstiltak.

3.            Prosjekt der folkehøgskolar er, eller vil bli direkte

               engasjert, skal prioriterast. Ved vurderinga bør det også
               leggjast vekt på om prosjektet omfattar engasjement frå

               fleire skolar.

4.            Styret i FHF er styre for fondet.

5.            Søknad om midlar skal innehalde

            –  Presentasjon av prosjektet  

            –  Opplysningar om korleis midlane er tenkte brukt

            –  Opplysning om kven som er ansvarleg for at midlane blir
               nytta etter føresetnadene

6.            Etter at midlane er nytta skal rapport og dokumentasjon

               om bruken sendast Folkehøgskoleforbundet

7.            Landsmøtet i FHF kan endre desse vedtektene.

 

 

Søknadsfrist: 1. desember  2014

Kalender