Utlysing av stipend for deltakelse på folkehøgskolens lederutdanning

Folkehøgskoleforbundet lyser i dag ut inntil fire stipend av hver NOK 20 000,- for ansatte i frilynt folkehøgskole for deltakelse i folkehøgskolens lederutdanning – Verdibasert endringsledelse ved Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) (det vises også til FHF rundskriv 2/2016 ).

NB Kort søknadsfrist: Søknadsfrist mandag 11. april, 2016 til styret i Folkehøgskoleforbundet ved styreleder Øyvind Brandt på e-postadresse: ob@folkehogskole.no

Stipendene er et stimuleringstiltak for å få inntil fire nye søkere blant rektorer/ansatte i frilynt folkehøgskole til å søke seg til og gjennomføre studiet med ambisjon om å bli/forbli leder/rektor i frilynt folkehøgskole.

Tildeling skjer ved styret etter en samlet vurdering av følgende kriterier:

– Søker er avhengig av tildelt stipend for å søke og delta i utdanningen.

– Noenlunde jevn balanse mellom nye rektorer (mellom 0-5 års fartstid) og rektorer med lengre fartstid 

– Rektorer har fortrinn for andre ansatte.

– Inspektør/mellomledere prioriteres blant andre ansatte.

– Begge kjønn skal være godt representert.

– Utbetaling skjer i to rater pr 1. august 2016 og 15. januar 2017 under forutsetning av at kandidaten står i    
   jobb i folkehøgskolen og er i studiet.

– Dersom kandidaten selv velger å avslutte arbeidsforhold i folkehøgskolen etter endt rektorutdanning, må
   hele eller deler av stipendet tilbakebetales etter følgende modell: Slutter etter 1 år etter endt rektor
   utdanning tilbakebetales det 15.000 kr, etter 2 år: 10.000 kr eller etter 3 år: 5000 kr.

 

Av dette følger at stipend tildeles under forutsetning av at kandidat får plass ved studiet og starter og gjennomfører dette.

Styret vil behandle søknadene umiddelbart etter søknadsfristen 11.4., hvor etter søkerne får svar på denne uten opphold.

 

HSN har utvidet søknadsfristen for studiet til 15. april

Studiet besluttes igangsatt fra HSN side under forutsetning av at det 15. april er minimum 26 godkjente og fullstendige søknader/søkere til studiet. Det er totalt plass til 32 studerende. Folkehøgskoleforbundet vil med stipendet stimulere til at det blir flere deltakere fra frilynt folkehøgskole. Dette utelukker selvfølgelig ikke andre å søke seg til studiet uavhengig av ovennevnte stipend.

 

HSN har utsatt søknadsfristen for fullstendig søknad til studiet, inkl. nødvendige papirer, til 15. april.

Slik søker du på studiet:

Kalender