Utlysning av PU-midler til frilynte skoler

 
Folkehøgskoleforbundet lyser med dette ut 80 000,- kroner i felles PU-midler som skolene kan søke på. Frist for søknad er 15.03.2017.
Skoler som ønsker å søke om midler til PU-arbeid gjør dette på vedlagt søknadsmal. Vi oppfordrer skolene til samarbeidsprosjekter, og skoler som søker sammen med andre skoler vil bli prioritert.
I 2017 kan skolene søke om PU-midler, for gjennomføring i skoleåret 2017-18, innenfor følgende 2 områder.
 

Hvem er vi, hva gjør vi og hvor vil vi? – Verdigrunnlag, praksis og formål i frilynt folkehøgskole

Folkehøgskoleforbundet utlyser totalt midler på totalt NOK 60.000,- fordelt på inntil tre skoler som ønsker å delta som pilotskoler i prosjektet «Hvem er vi, hva gjør vi og hvor vil vi?», i skoleåret 2017-18.

«Hvem, hva, hvor?» er tenkt til å være de frilynte folkehøgskolers felles selvevalueringsprosjekt for 2017-20.

 
Her vil vi invitere skolene til å være med på et skolebasert utviklingsprosjekt bestående av fire hoveddeler.
 

1. Hvem er vi?
Hva er skolens verdigrunnlag? Hvordan blir dette forstått av elever og ansatte? Hvilke føringer gir dette verdigrunnlaget for praksis på skolen som organisasjon og for den enkelte ansatte.

 

2. Hva gjør vi?
På hvilken måte kan vi speile verdigrunnlaget i praksis? Hvilke grep blir gjort i undervisning og drift for å tydeliggjøre sammenhengen mellom verdigrunnlag og praksis? Hva gjør skolen som organisasjon og den enkelte ansatte? Hvordan blir verdigrunnlaget konkretisert i praksis?

 

3. Hvor vil vi?

Jf. folkehøgskoleloven skal hver enkelt skole selv definere og tolke allmenndanning og folkeopplysning. Hvordan blir det gjort på den enkelte skole? Hva gjør skolen felles og hva gjør den enkelte ansatte?

 

4. Hva har vi felles i frilynte folkehøgskoler?

Kan vi identifisere noen felles elementer i de frilynte skolers verdigrunnlag, i deres praksis og tolkning av folkehøgskolenes formål? Hva kan man ev. finne av fellesnevnere?

 

Tidsplan:

Våren 2017: Våren vil bli brukt til å utarbeide prosjektskisse, sammen med pilotskolene.

 

Skoleåret 2017/18: I dette skoleåret vil vi jobbe tett med utvalgte pilotskoler, Pilotskolene vil jobbe med de fire elementene ovenfor. Prosjektskolene vil selv utarbeide, i samarbeid med pedagogisk rådgiver, ulike tilnærmeringer til hvordan de vil arbeide med prosjektets ulike elementer. Didaktikk og metodikk vil bli utprøvd, erfart og delt – i et lærende fellesskap.

 

Skoleåret 2018/19: Ut fra erfaringer fra pilotskolene vil vi invitere samtlige frilynte skoler til å delta med oppstart i august 2018.

 

Skoleåret 2019/20: Siste prosjektår. Prosjektet vil avsluttes i juni 2020.

 

Prosjektet vil bli dokumentert og det vil bli laget en offentlig tilgjengelig rapport på våre nettsider. Vi ønsker at dette prosjektet vil være knyttet opp mot skolenes selvevaluering, og vil således kunne fungere som et felles selvevalueringsprosjekt.

 

Ta gjerne kontakt med Sindre Vinje på 90609979 eller sindre@folkehogskole.no for mer informasjon.

 

Andre prosjekter

Folkehøgskoleforbundet utlyser totalt midler på totalt NOK 20.000,- til andre prosjekter, tiltenkt skoler som har egne ideer og PU-prosjekter.

 

Under «andre prosjekter» regnes også arbeid/lokale prosjekter innenfor arbeid med psykisk helse.

 

 

Skolene rapporterer om PU-arbeidet etter vedlagte rapporteringsmaler, samt at de presenterer PU-arbeidet på Lederforum høsten 2018. Presentasjonen skal vise til praktiske erfaringer, veien videre, samt konkret hva skolen har lært gjennom PU-arbeidet. Presentasjonen skal vare i ca. 15 minutter.

 

Dersom dere får tilgodesett midler ut fra PU-søknad så vil dere få 50% av tildelte midler etter midtveisrapport og de siste 50% etter presentasjon og sluttrapport. Midtveisrapport og sluttrapport skal skrives på egen mal, som blir sendt aktuelle prosjektskoler.

 

Frister å forholde seg til:

 Frist for skolene å sende inn søknad PU-midler – 15. mars 2017

 Frist for Folkehøgskoleforbundet å sende svar på skolenes søknader – 26. april 2017

 Midtveisrapport – 15. desember 2017

 Sluttrapport – 15. september 2018

 

Søknad sendes elektronisk til sindre@folkehogskole.no innen 15.03.2017.

 

Med beste hilsen

Sindre Findal Vinje                       Knut Simble

Rådgiver pedagogisk utvikling       generalsekretær

Kalender