Tariff og maler

Folkehøgskolene i Norge er tilknyttet enten Virke (de private folkehøgskolene) eller KS (de fylkes- og kommunalt eide folkehøgskolene). Her under finner du tariff-informasjon og -avtaler på begge områdene.

Tariff og avtaler VIRKE:

Særavtale for undervisningspersonalet i private folkehøgskoler

Særavtale er inngått med VIRKE for perioden 1.1.2015 til 31.12.2017. Avtalen er nå prolongert (forlenget) til forhandlingene er avsluttet. Avtalen innebærer blant annet at undervisningspersonale i hel stilling gis en godtgjøring på minst kr 23 500,- per år for særskilt arbeidstid i perioden 01.01.2015 – 31.12.2017. Ny godtgjøring vil gjelde fra 1.1.2018

Tariff og avtaler KS:

Hovedavtalen er forrige gang reforhandlet for fire år og nå prolongert med ytterligere to år med relativt få endringer. Del A regulerer forhandlingsordningen. Her inngår blant annet bestemmelser om partsforhold, prosedyreregler for inngåelse av tariffavtaler, bestemmelser om lokale lønnsforhandlinger, bestemmelser om tvisteløsninger, konflikter og annet. Del B og C omhandler partenes intensjoner om lokalt og sentralt samarbeid. Hovedavtalen er et virkemiddel for å sikre gode prosesser mellom partene.

Særavtale for kommunale og fylkeskommunale folkehøgskoler

Særavtale for kommunale og fylkeskommunale folkehøgskoler er inngått for 2012 og 2013, og senere forlenget ut skoleåret 2014-2015 og innebærer blant annet at undervisningspersonale i hel stilling gis en godtgjøring på minst kr 20 500,- per år for særskilt arbeidstid gjeldende fram til og med 31.07.2015.

Fra 01.08.2015 økes godtgjøring for særskilt arbeidstid, jf. avtalens punkt 6 til kr 24 000,-. Avtalen løper til forhandlinger er gjennomført høsten 2018.

Videre er det i sentral avtale pkt 2 presisert at av den avsatte årsrammen på 1280 timer til undervisning, sosialpedagogiske oppgaver, annet arbeid med elevene, kollegialt samarbeid, for- og etterarbeid, faglig administrative oppgaver og andre planlagte aktiviteter, er 478/637 timer, angitt i 60/45 minutters enheter, satt av til undervisning.

Lokale forhandlinger:

Lokal prosess ved lokale forhandlinger, Se vedlegg nederst på denne siden

Kravskjema for ansatte tilsluttet Folkehøgskoleforbundet, Se vedlegg nederst på denne siden

Mal som utgangspunkt for forhandling om lokal særavtale, Se vedlegg nederst på denne siden

Diverse maler

Sjekkliste nyansatt ved folkehøgskole, Se vedlegg nederst på denne siden

Tilsettingsbrev, Se vedlegg nederst på denne siden

Beregne lønnsansiennitet, Se vedlegg nederst på denne siden

Materiale fra tillitsvalgtkonferansen, Sanner september 2012:

Lokale forhandlinger Utdanningsforbundet, se vedlegg nederst

Lokale forhandlinger Virke, se vedlegg nederst

Tariffoppgjøret Virke, se vedlegg nederst

Kalender