Lærerutvalget

Mandat for lærerutvalget

Lærerutvalget er en intern interessegruppe i Folkehøgskoleforbundet for lærere og ansatte med pedagogisk ansvar.

Lærerutvalget skal være en idéskaper og høringsorgan generelt overfor Folkehøgskoleforbundet på lærernes vegne.

Lærerutvalget skal være fagpolitisk og rådgivende organ i forhold til lærernes arbeids- og lønnsforhold og andre profesjonsforhold.

Utvalget deltar med innspill i planlegging og eventuell i gjennomføring av junimøte og landsmøte.

Utvalget foreslår kurs og utviklingsprosjekter for lærere i regi Folkehøgskoleforbundet.

Utvalget kan foreslå endringer i mandatet over for styret.

Virkningstid og valg

Utvalget består av fire lærermedlemmer. Disse er:

  • Inger Olin Oppedal, Fana folkehøgskole
  • Finn I Birkeland, Åsane folkehøgskole
  • Monicha Jakobsen, Harstad folkehøgskole
  • Anethe Alvsvåg, Elverum folkehøgskule

Medlemmene oppnevnes av forbundsstyret for to år om gangen.

Utvalget konstituerer seg selv med leder og sekretær.

Møter og rapportering

 • Lærerutvalget rapporterer til forbundsstyret.
 • Utvalget skal minst ha et fellesmøte med forbundsstyret hvert år.
 • Lærerutvalget møtes til vanlig fire ganger i året og ellers etter behov, evt. via e-møter.

Økonomi

 • Som medlem i Lærerutvalget er man tillitsvalgt i Folkehøgskoleforbundet. Skolen kan kreve refundering av evt. bruk av vikarer for møtetid i utvalget.
 • Folkehøgskoleforbundet dekker nødvendige reise- og forpleiningsutgifter i forbindelse med møtene i utvalget.

Revidering

 • Mandatet bør i hver periode, annen hvert år, tas opp til vurdering av forbundsstyret med innspill fra utvalget.

 

 

Kalender