Arbeidstid

Arbeidstid

Det er inngått særavtale for undervisningspersonale i folkehøgskolen. Avtalen gjelder fra 1. januar 2023 til 31. desember 2024 og videre for 1 år av gangen hvis den ikke blir sagt opp skriftlig av en av partene med 3 måneders varsel.
Særavtale for undervisningspersonale i folkehøgskolen 2023 -2024

Årsverk

Årsverket for pedagogisk personale i folkehøgskolen er på 1687,5 timer (1650 t for lærere over 60 år).

Det regnes ut på følgende måte:

52 uker á 37,5 time pr uke                                1950  timer
– 5 uker ferie á 37,5 time                                    187,5 timer
– 10 bevegelige helligdager á 7,5 time               75     timer

Årsverk                                                             1687,5 timer

Praktisk personale/IKV

Antall arbeidsdager vil variere noe fra år til år, ut ifra hvilken dag året starter på, om det er skuddår osv. Antall bevegelige helligdager vil også variere årlig. Noen skoler velger å bruke eksakt antall arbeidsdager i årsverket for praktisk personale/IKV. Andre skoler velger å bruke tilsvarende beregning som for pedagogisk personale, og fastsette årsverket for praktisk personale/ IKV også til 1687,5 timer.

En vanlig arbeidsuke for praktisk personale/IKV er på 37,5 timer pr. uke

Praktisk personale/IKV som arbeider minst hver 3. søndag får redusert sin arbeidstid på til 35,5 timer pr uke (Jfr. Landsoverenskomst for utdanning § 4.2.2)

Deres årsverk reduseres tilsvarende.

Årsverket for undervisningspersonalet fra sentral arbeidstidsbestemmelse

Alle arbeidsoppgavene for undervisningspersonale i folkehøgskolen skal løses innen for rammen på 1687,5 timer (1650 t for lærere over 60 år).

Av årsverket er 33 uker sammenfallende med elevenes skoleår. Innenfor denne rammen kan inntil 5 dager per skoleår disponeres til planlegging og kompetanseutvikling.

Det er avsatt 8 dager av årsrammen til evaluering, planlegging, kompetanseutvikling, mv. Disse blir lagt utenfor elevene sitt skoleår. For arbeidsdager ut over elevenes skoleår legges en arbeidstid på 7,5 timer pr dag til grunn, dersom man ikke blir enige om noe annet.

Årsverket i dager og uker

Kursdager

190 dg

1 uke til planlegging og distriktsmøte
(i elevenes skoleår)

5 dg

Netto undervisningsdager

185 dg

Netto undervisningsuker (185/6)Sammenfallende med elevene

30,8 uker

 

Netto undervisningsuker
(185/6) Sammenfallende med elevene
30,8 uker
5 planleggingsdager og distriktsmøtedager 1 uke
8 dager til: Evaluering, planlegging og kompetanseheving 1,6 uke
Sum arbeidsår for lærere  33,4 uker

 

Arbeidsplanfestet tid

Selvstendig tid Sum

1280

407,5 1687,5
478 timer til undervisning
(á 60 minutt)
802 timer til
andre oppgaver.
Disponeres av den enkelte lærer til for- og etterarbeid og faglig ajourføring

 

5 Sentrale arbeidstidsbestemmelser

5.1 Årsverket

Lærernes samlede arbeidsoppgaver skal utføres innenfor et årsverk på 1687,5 timer.
For lærere over 60 år skal de samlede arbeidsoppgaver utføres innenfor et årsverk på 1650 timer, jf. ferieloven § 5 (2).

 

5.2 Inndeling og organisering av årsverket

Der ikke annet er avtalt i lokal arbeidstidsavtale, gjelder følgende:

Årsverket på 1687,5 (1650) timer inndeles med 1280 timer planfestet arbeidstid. Av dette avsettes 478 timer til undervisning og 802 timer til andre oppgaver. Resten av årsverket (407,5 timer) disponeres av den enkelte lærer til for- og etterarbeid og faglig ajourføring.

Lærerne får under planfestet arbeidstid avsatt tid til undervisning, sosialpedagogiske oppgaver, annet arbeid med elevene, kollegialt samarbeid, for- og etterarbeid, faglig-administrative oppgaver, kompetanseutvikling og andre planlagte aktiviteter.

Undervisningen kan organiseres i bolker av ulik lengde.

Av årsverket er 33 uker sammenfallende med elevenes skoleår. Innenfor denne rammen kan inntil 5 dager per skoleår disponeres til planlegging og kompetanseutvikling. I tillegg avsettes 8 dager til evaluering, planlegging, kompetanseutvikling, mv.

For arbeidsdager ut over elevenes skoleår legges en arbeidstid på 7,5 timer pr dag til grunn.

 

Merknad:

Alle timetall er oppgitt i klokketimer på 60 minutter.

 

Lokalt kan en avtale:

 1. å følge sentral avtale
 2. en annen fordeling mellom undervisning og andre oppgaver under arbeidsplanfestet tid

Arbeidsåret

Arbeidsåret for lærere er på 33,4 uker med 30,8 uker sammenfallende med elevene, 1 uke til planleggingsdager/distriktsmøtedager og 1,6 uker til felles planlegging/evaluering, kompetanseutvikling m.v.

4.2 Innhold

De lokale parter kan i den lokale arbeidstidsavtalen blant annet ta inn bestemmelser om:

 1. a) Inndelingen av årsverket (avsatt tid til undervisning, annen planfestet arbeidstid og resterende arbeidstid).
 2. b) Antall uker arbeidstiden skal fordeles på (ut over 33 uker innenfor årsverket på 1687,5 timer) og hvordan arbeidstiden skal plasseres innenfor denne tiden.
 3. c) Fordeling av tid til undervisning, sosialpedagogiske oppgaver, annet arbeid med elever, kollegialt samarbeid, for- og etterarbeid, individuelt arbeid, kompetanseutvikling, mv.
 4. d) Hvilke prinsipp som skal legges til grunn for fordeling av arbeidsoppgaver/ansvar til den enkelte lærer.
 5. e) Hvilke prinsipp som skal legges til grunn for bruk av tid til for- og etterarbeid og kollegialt samarbeid.
 6. f) Eventuelle avvik fra sentralt fastsatte regler som utløser overtid.
 7. g) Arbeidstid på reiser/turer.

De lokale arbeidstidsavtalene kan ha ulike løsninger tilpasset behovene på den enkelte skole.

Der hvor lokale bestemmelser er sammenfallende med sentrale bestemmelser, skal også disse tas inn i den lokale avtalen.

De avtalte løsningene skal være innenfor særavtalens mål og intensjoner, jf. kapittel 3 Avtalens mål og intensjoner, og de fastsatte utviklingsmål for skolen.

 

Merknad:

Følgende bestemmelser i særavtalen kan ikke fravikes i den lokale arbeidstidsavtalen:

 • 5.1 Årsverket
 • 5.3 Arbeidsplaner
 • 6 Livsfasetiltak
 • 7 Andre oppgaver
 • 8.1 Linjelærer/Hovedlærer/Kontaktlærer
 • 9 Lønnsbestemmelser
 • 10 Skoleledelse
 • 7 Andre oppgaver
 • 8.1 Linjelærer/Hovedlærer/Kontaktlærer
 • 9 Lønnsbestemmelser
 • 10 Skoleledelse

Deltidsstillinger

Stillingsprosent ut fra årsramme: For delstillinger vil det være naturlig å regne stillingsprosenten ut fra arbeidsplanfestet tid + selvstendig tid i forhold til 1687,5 t. Da vil en lettere fange opp lokal tilpassing med ulik leseplikt og fordeling av sosialpedagogiske oppgaver.

Planleggingsdager og distriktsmøte

Inntil 5 dager per skoleår kan disponeres til planlegging og kompetanseutvikling, på skolen eller distriktsvis. Dette er en videreføring av praksis med tid til distriktsmøte og planleggingsdager gjennom året (190 dg – 5 dg) . Denne ressursen har vanligvis blitt tatt fra undervisningstimetallet. Den kan også legges inn i andre oppgaver innenfor rammen på 1280 timer planfestet arbeidstid. Eller som en kombinasjon av disse to. Dette skal avtales lokalt.

Livsfase tillegg

Det første yrkesåret i folkehøgskole

Lærere har rett til å få redusert undervisningen med inntil 6 % fra skoleårets begynnelse det første yrkesåret i folkehøgskole. Den omfordelte tiden disponeres til for- og etterarbeid og faglig ajourføring på skolen, dersom man ikke blir enige om noe annet.

Seniortiltak 57 år og 60 år

Lærere har rett til å få redusert undervisningen og/eller andre arbeidsoppgaver med elevene, med til sammen inntil 6 % av årsrammen for undervisning fra skoleårets begynnelse det kalenderåret de fyller 57 år.

Lærere har rett til å få redusert undervisningen og/eller andre arbeidsoppgaver med elevene, med inntil 12,5 % av årsrammen for undervisning fra skoleårets begynnelse det kalenderåret de fyller 60 år.

Hele eller deler av seniortiltaket kan ikke tas som reduksjon fra andre oppgaver med elevene dersom det fører til urimelig belastning for andre arbeidstakere.

Seniortiltaket innebærer en omfordeling av arbeidsoppgaver innenfor det ordinære årsverket og forutsettes å lette den enkelte lærers arbeidssituasjon.

Den omfordelte tiden disponeres på skolen og læreren skal være tilgjengelig for kolleger og elever som i annen planfestet arbeidstid, dersom man ikke blir enige om noe annet.

Disponeringen av den omfordelte tiden drøftes med den enkelte lærer og læreren kan la seg bistå av tillitsvalgt.

 

NB: I tillegg skal arbeidstakere over 60 år ha 1 uke lengre ferie. Jfr Ferieloven. Når i skoleåret denne skal tas ut, skal avtales med arbeidsgiver. Årsverket blir da på 1650 t (se eksempel over).

Fra regelverket:

Feriefritiden er i ferieloven er for lærare definert til 4 uker og 1 dag (25 virkedager) per ferieår. Resten av den 5. ferieuken er avtalefestet. Arbeidstakere som fyller 60 år i ferieåret, får en uke (6 virkedager) ekstra ferie, jfr. ferieloven. Blir ekstraferien delt, kan arbeidstaker bare kreve å få fri så mange arbeidsdager som vedkommende normalt har i en arbeidsuke. (”virkedager” i ferieloven inkluderer lørdag.)

Linjelærer/Hovedlærer/Kontaktlærer

Lærere som utfører linjelærer-/hovedlærer-/kontaktlærerfunksjon får redusert årsrammen for undervisning med 0,3 % per godkjent tilskuddselev.

Linjelærer/kontaktlærerressursen er gitt til administrative oppgaver for linjelærer, f. eks. fraværsføring og oppfølging av dette, informasjon og fordeling av arbeidsoppgaver som linjen har i skolesamfunnet m.m.

Hovedlærer har det pedagogiske ansvaret for en linje / en klasse eller et fagområde. Det innebærer ansvar for det faglige innholdet, utvikling av linja / fagområdet og samarbeid mellom lærere som underviser der.

 

På skolenivå

Regnet ut ifra den sentrale avtalen med 478 undervisningstimer á 60 minutter, vil denne ressursen på en skole for 90 elever utgjøre:

478 t x 0,30 x 90 = 129 undervisningstimer á 60 minutter til linjelærer-/kontaktlærer- og hovedlærer

Det skal avtales lokalt hvordan denne ressursen skal brukes og hvem den skal fordeles på.

Tidsressursen skal gis som reduksjon i årsrammen for undervisning. (jfr. forlik mellom Virke og Utdanningsforbundet sak nr. 2021/16 TLS)

For den enkelte lærer

Hvem som skal utføre linjelærer-/kontaktlærer- og hovedlærerresursen avtales lokalt på den enkelte skole. Noen skoler har avtalt at linjelærer utfører både kontakt- og hovedlærer oppgaven.

Eksempel

På Brugata folkehøgskole er det avtalt at hele linjelærer-/kontakt- og hovedlærerresursen fordeles etter antall tilskuddselver på linjen.

Årsramme: 478 undervisningstimer á 60 minutter.

Årsrammen for undervisning skal reduseres med 0,3% per elev. En lærer med 15 elever på linjen får redusert årsramme for undervisning med:

478/100*0,3*15 =21,5 timer

Årsrammen for undervisning blir for denne læreren blir:478 –21,5 = 456,5 timer

 

Foredragstimer

Inntil 4 foredragstimer per lærer per uke kan regnes som 2,5 undervisningstimer per foredragstime. Det har vært en felles forståelse at læreren da har hele eller størstedelen av elevflokken samlet i fellestime.

Undervisningstid kan omgjøres til andre oppgaver

Jamfør pkt. 7 i Særavtale for undervisningspersonalet.

7 Andre arbeidsoppgaver

Årsrammen for undervisning kan etter avtale mellom den enkelte lærer og rektor reduseres for at læreren skal kunne utføre andre arbeidsoppgaver, jf. pkt. 5.3 Arbeidsplaner.

Gis læreren andre arbeidsoppgaver som medfører reduksjon i undervisningstiden, reduseres den delen av årsverket som læreren disponerer selv med den samme prosentandel som undervisningen er redusert med. Planfestet arbeidstid utvides tilsvarende.

Arbeidet utføres i arbeidsplanfestet tid om ikke annet avtales.

 

Planfestede oppgaver

Hvilke arbeidsoppgaver utenom undervisningen som skal løses innenfor rammen for planfestet arbeidstid, skal avtales mellom de lokale partene.

Lærerne får under planfestet arbeidstid avsatt tid til undervisning, sosialpedagogiske oppgaver, annet arbeid med elevene, kollegialt samarbeid, for- og etterarbeid, faglig-administrative oppgaver, kompetanseutvikling og andre planlagte aktiviteter.

Rektor og assisterende rektor/inspektør

Jamfør pkt. 10 i Særavtale for undervisningspersonale i folkehøgskolen.

Årsverk for rektor, assisterende rektor og inspektør

Rektor, assisterende rektor og inspektør har et netto årsverk på 1687,5 t. Arbeidsåret blir forlenget ut over 35 uker i forhold til administrasjonsdelen av årsverket. (30 % administrasjon gir 3 uker forlenging, 50 % administrasjon gir 5 uker osv.) Jfr. Særavtale for undervisningspersonalet i folkehøgskolen pkt. 10.1.

Tabell ferie for rektor og inspektør

Ledelsesressurs

Ledelsesressurs fastsettes av skolens styre. Ved fastsetting av ledelsesressursen, bør det tas hensyn til lokal styringsstruktur og delegering, behovet for pedagogisk og administrativ ledelse, samt lov og forskrifter for folkehøgskolen. I utgangspunktet videreføres ledelsesressursen fra foregående skoleår. Ved nye skoler eller ved større endringer i elevtall/undervisningsomfang eller andre vesentlige driftsmessige forhold, fastsettes ledelsesressursen med utgangspunkt i sammenliknbare skoler.