Pensjon og forsikring

Pensjonsordninger for tilsatte i folkehøgskolen

I tariffavtalen Landsovernskomst for utdanning (Virke) står det blant annet i kapittel 2: Pensjonsforhold

2.1 Pensjon:

Det er en tariffplikt at det opprettes en pensjonsordning. Denne kan tegnes i Statens Pensjonskasse, Kommunal Landspensjonskasse eller et privat forsikringsselskap.

For de virksomheter som i dag er knyttet til en eller flere av disse, kan det i tariffperioden ikke skiftes selskap uten at dette er drøftet på forhånd med de tillitsvalgte. Et slikt skifte kan ikke forringe de ansattes rettigheter.

Dersom det tegnes forsikring i et privat selskap, skal nivået og vilkårene så vidt mulig være tilsvarende som i de øvrige ordningene. Pensjonsordningen skal også omfatte AFP. Tariffplikten er oppfylt dersom kostnadene for den private ordningen er i samsvar med kostnadene for de offentlige ordningene.

Tidligere avtaler om AFP blir videreført.

Hva gjelder i dag:

  1. Alle som har mer enn 20 % stilling, må være medlem i SPK. Tilfeldige vikarer som arbeider mer enn 20 % stilling i minst 1 måned, skal meldes inn i SPK. Dette innebærer at en trekker 2 % av brutto lønn hver måned. For perioder som ikke gir rett til medlemskap, skal disse vikarene ikke bli trekt 2 %. (diff. mellom brutto og netto lønn) (SPK-rundskriv 16/96)
  2. For midlertidig tilsettelse. Her gjelder reglene for gjennomsnittlig arbeidstid på måneds- eller årsbasis når størrelsen på stillingen er over minstegrensen.
  3. Varierande arbeidstid. Gjennomsnitt for de månedene som er over minstegrensen utgjør prosentsatsen.

Aktuelle pensjonsordningar

Statens Pensjonskasse – SPK

Pedagogisk personale som er tilsett i over 20 % stilling har automatisk medlemskap i Statens Pensjonskasse (SPK)

Kommunal Landspensjonskasse – KLP

Skolene har anledning til å bruke KLP i stedet for SPK når det gjelder IKV-personalet. Skolene må melde IKV-personalet inn som samlet gruppe. Det vil si at alle må stå i samme pensjonskasse (gjelder ikke vaktmester som alt er medlem i SPK).

Pensjonsinnskudd

  1. For arbeidstaker vil utgiftene være like, 2% av brutto lønn.
  2. For arbeidsgiver (skolen) vil utgiftene variere etter pensjonskasse og tidspunkt.
    Arbeidsgiverprosenten kan variere noe fra år til år.

Tilråding for IKV-personale

Økonomiutvalget for FHF og NKF har arbeidet med pensjonsspørsmål for IKV-personale i folkehøgskolen, og har kommet med tilråding til skolene om å ha samme pensjonsordning for denne gruppen som for pedagogisk personale.

Pensjonsordning for medlemmer av SPK og KLP

Aldersgrense/pensjonsalder

Aldersgrense: Det tidspunktet en må gå av ( 70 år)
Pensjonsalder: Det tidspunktet en kan gå av (67 år)

Særaldersgrense

Særaldersgrenser finner vi som oftest i yrker der det blir stilt særlige krav til fysiske og psykiske egenskaper. Den lavere aldersgrensene kan være 65, 63 og 60 år. Dersom du går til ny stilling med lavere aldersgrense, må du ha minst tre år med opptjening i den nye stillingen før du får rett til alderspensjon fra den nye, lavere aldersgrensen.

Hvis du har en stilling med særaldersgrense, har du fra 1. juli 2021 ikke lenger plikt til å gå av med pensjon når du når aldersgrensen. Du kan fortsette å jobbe frem til den alminnelige aldersgrensen i offentlig sektor (70 år) dersom du ønsker det.

Retten til å gå av før den alminnelige aldersgrensen er ikke fjernet, bare plikten. Fjerning av plikten til å gå av vil ikke i seg selv ha noen økonomisk konsekvens for deg. Reglene for beregning av særalderspensjon har ikke blitt endret.

Friluftslivslærere og idrettslærere i folkehøgskolen kan ha særaldersgrense 65 år. (Kan gå av med pensjon ved 62 år). (Lærer som i det vesentlige har kroppsøving som fag eller bare har kompetanse i dette faget har 65 års aldersgrense).

Utgangspunktet er at en person i full stilling eller i det vesentlige (definert til minst 80 prosent stilling eller 80 prosent av vedkommende samlede stillingsandel som lærer) skal få rett til den lavere aldersgrense 65 år når de har praktisert som kroppsøvingslærer gjennom arbeidslivet, eller den tid de har vært i skolen.

Mange kroppsøvingslærere tar teoretiske fag ved siden av funksjonen som kroppsøvingslærer. Når teoretiske fag utenom kroppsøvingsfaget overstiger 20 prosent av stillingen, mister de retten til den lavere aldersgrensen. Det gjelder de samme forutsetningene for friluftslivslærere i folkehøgskolen.

Vi kjenner til at det har vært utfordringer for noen friluftslivlærere eller idrettslærere som har tenkt at de har særaldersgrense. Tenker du at du er i denne gruppen er det viktig at du tar kontakt med Statens pensjonskasse i god tid før du skal gå av med pensjon.

Informasjon om gjeldende pensjonsordninger finner du på:

Forsikring – gruppeliv og yrkesskade

Følger avtalen i Landsovereinskomsten for utdanning i Virke § 10 Ytelse etter dødsfall/Gruppelivsforsikring og § 11 Erstatning ved yrkesskade/yrkessykdom.
(KS HTA §§ 10 – 11)

Skolene er pliktige til å ha slike avtaler med tilsvarende verdier som er nevnt i disse paragrafene.

Forsikring – privat

FHF og NKF har forsikringsavtale gjennom Utdanningsforbundet med Tryg for alle medlemmene.

Se mer informasjon på Utdanningsforbundets nettsider