Utdanning – ansiennitet

Utdanning og kompetanse

All utdanning som etter opplæringsloven med forskrifter er godkjent som lærerutdanning, kvalifiserer til tilsetting i folkehøgskolen. Ved fastsetting av kompetanse skal regelverket i Forskrift til opplæringsloven følges. Dersom skolen har spesielle behov som ellers ikke kan følges, kan også personer med annen bakgrunn tilsettes. Rektor har ansvar for fastsetting av kompetanse og ansiennitet.

Kvalifikasjonskrav til undervisningspersonalet

Den som tilsettes som lærer i folkehøgskolen må fylle kravene til kompetanse for undervisning i grunnskolen eller videregående skole etter opplæringsloven med forskrifter. Ved behov kan tilsetting også skje på grunnlag av kvalifikasjonskrav den enkelte skole stiller. Jfr. §15 i Forskrift til lov om folkehøgskoler av 1. januar 2007.

Her er en forenklet tabell fra Landsoverenskomst for utdanning kap. 4.3 undervisningsstillinger i skolen.

Stilling Min norm studietid St.poeng/vekttal
Undervisningsstilling uten
godkjent utdanning
Fagarbeiderstilling/tilsvarende fagarbeiderstilling.

Merknad:
Tilsatte i undervisningsstilling uten pedagogisk utdanning, men som fyller de faglige kravene til utdanning og har fag som er med i lærerplanen i vedkommende skoleslag, ved midlertidig eller fast
stilling på vilkår eller vikartjeneste, får minstelønn som om vedkommende hadde fullført utdanningen i sin helhet.

Andre uten godkjent utdanning som tilsettes i undervisningsstilling
avlønnes minimum som fagarbeider.

Lærer Tilsv 3 år 180 / 60
Adjunkt Tilsv 4 år 240 / 80
Adjunkt m/ tilleggsutdanning Tilsv 5 år 300 / 100
Lektor Godkjent mastergrad, hovedfag el. videreutdanning på tilsvarende nivå. 300 / 100
Lektor m/tilleggsutdanning Godkjent mastergrad, hovedfag tilsvarende 6 års normert studietid. 360 / 120

*Landsovenskosmst for utdanning sier også: De som ikke har praktisk-pedagogisk utdanning, men fyller de faglige krav og har fag som er med i læreplanene, ved midlertidig eller fast stilling på vilkår eller vikartjeneste, får minstelønn som om vedkommende hadde fullført utdanningen i sin helhet. Jfr. Landsoverenskomst for utdanning vedlegg 1 på side 44.

Annen pedagogisk bakgrunn

Forskriftene til Opplæringsloven, § 14-1, åpner for at det ved tilsetting i ordinære lærerstillinger i skoleverket også kan vurderes søkere med annen pedagogisk bakgrunn enn den som er omtalt i universitets- og høgskoleloven § 54b. Forutsetningen er at denne andre pedagogiske bakgrunnen kan sies å tilsvare kravene i universitets- og høgskoleloven § 54b.

Skoleeier må i slike tilfeller vurdere om søkeren, både gjennom annen pedagogisk utdanning og praksis har slik tilsvarende bakgrunn. Departementet mener at personer som ikke har alternativ pedagogisk utdanning, men kun pedagogisk praksis, bør kunne vurderes å ha tilsvarende pedagogisk kompetanse som nevnt i § 14-1 første ledd, dersom de har minst 5 års reell undervisningspraksis og dersom skoleeier samtidig har forsikret seg om at vedkommende har den nødvendige teoretiske pedagogiske innsikten.

Rundskriv F-025-03 fra Kunnskapsdepartementet

Lærer med yrkesfaglig utdanning

Jfr avsnittet faglærere i yrkesfaglige studieretninger i Landsoverenskomst for utdanning, vedlegg 1 side 49:

Faglærere i yrkesfaglige studieretninger

Ansatte i undervisningsstilling som har godkjent fagbrev, svennebrev eller annen yrkesfaglig utdanning i videregående opplæring, 2-års yrkesteoretisk utdanning ut over videregående skoles nivå og 4 års yrkespraksis etter fullført videregående opplæring og pedagogisk kompetanse (PPU) innplasseres i stillingskodebenevnelse Adjunkt.

Tilsvarende gjelder for tilsatte i undervisningsstilling som har godkjent fagbrev, svennebrev eller annen yrkesfaglig utdanning i videregående opplæring, 4 års yrkespraksis etter fullført videregående opplæring og fullført 3-årig yrkesfaglærerutdanning. Kompetansen faglærere i yrkesfaglige utdanningsprogram tilegner seg gjennom videreutdanning utenom universitets- og høgskoleutdanning er en viktig del av virksomhetenes kompetansebeholdning.

Forhandlinger om endret lønn som følge av relevant videreutdanning føres av lokale parter i henhold til forhandlingsbestemmelsene i kapittel 4.

Tilsetting på grunnlag av kvalifikasjonskrav den enkelte folkehøgskole stiller

I Forskrift til lov om folkehøgskoler av 1. januar 2007 står følgende: Ved behov kan tilsetting også skje på grunnlag av kvalifikasjonskrav den enkelte skole stiller. Se § 15 i Forskrift til lov om folkehøgskoler av 1. januar 2007. Ved slik tilsetting må skolen fastsette hvilken lønnskategori vedkommende skal knyttes til (for eksempel lærer, adjunkt osv.).

Virkningstidspunkt for videreutdanning

Tilfredsstiller en lærer/adjunkt/lektor som har tatt tilleggsutdanning i fag som er med i læreplanen i vedkommende skoleslag, kravene til å bli innplassert i en ny stillingsbenevnelse, skal dette skje med virkningstidspunkt fra 1. august for dokumentert tilleggsutdanning med avlagt eksamen i vårsemesteret, og 1. januar for dokumentert tilleggsutdanning med avlagt eksamen i høstsemesteret.

Det forutsettes at dokumentasjon fremlegges arbeidsgiver så snart den foreligger. Ved innplassering i ny benevnelse beholdes tjenesteansienniteten og lokale lønnstillegg gitt i tillegg til tidligere minstelønn, dog slik at man ikke beholder lokale tillegg som dokumentert er gitt gitt for den samme tilleggsutdanning som inngår i grunnlaget for innplassering i ny stillingsbenevnelse. Jfr Landsoverenskomst for utdanning, vedlegg 1 side 49

Praktisk- pedagogisk utdanning:
Lærer-, adjunkt- og lektorutdanning må omfatte godkjent pedagogisk utdanning som svarer til minst 1/2 års studietid. Praktisk-pedagogisk utdanning, tidligere pedagogisk seminar, var før et halvtårs studie, men er nå blitt ettårig.
  • Et halvtårs studie teller som 30 studiepoeng/10 vekttall i gradsoppbygging, t.d. til cand. mag. og som et halvårig studie ved lønnsfastsettelse.
  • Et ettårig praktisk-pedagogisk utdanning teller som 1 års normert studie (60 studiepoeng/20 vekttall), og som et ettårig studie ved lønnsfastsettelse.

Jfr. Forskrift til opplæringsloven kap. 14

Ansiennitet

I Landsoverenskomsten for utdanning blir det brukt begrepet lønnsansiennitet om ansiennitet.

Lønnsansienniteten gir grunnlag for plassering på de enkelte stillingskodene i stillingsregulativet. Lønsansienniteten i folkehøgskolen er likestilt med lønnsansiennitet fra skoleverket ellers. Regler for fastsettelse av lønnsansiennitet finnes  i § 12.1 i Landsoverenskomst for utdanning

12.1 Hovedregler

Lønnsansiennitet regnes tidligst fra fylte 18 år. Ansiennitetsdatoen fastsettes til den 1. i ansettelsesmåneden på grunnlag av godskrevet lønnsansiennitet. Det gis ikke lønnsansiennitet for flere bestemmelser for samme tidsrom.

12.1.1 Lønnsansiennitet ved tilsetting

Lønnsansiennitet fastsettes ved tilsetting etterfølgende regler:

  • All tidligere privat og offentlig tjeneste godskrives i lønnsansienniteten.
  • Ved tilsetting i stilling uten særskilt krav om utdanning medregnes også arbeid i hjemmet med inntil 6 år.
  • Omsorgstjeneste godskrives med inntil 3 år. Med omsorgstjeneste menes omsorg for barn eller pleie av eldre eller syke.
  • Fagarbeider med avlagt fagprøve får verdiskapningsdelen av læretiden medregnet i lønnsansienniteten.
  • Verneplikt godskrives i lønnsansienniteten.

Merknad:

Endrede bestemmelser om fastsetting av ansiennitet ved tilsetting endrer ikke den fastsatte lønnsansiennitet for arbeidstakere som har tiltrådt før 1. januar 2023.

Følgende permisjoner bryter ikke av opptjening av lønnsansiennitet:

12.1.2 Lønnsansiennitet ved fravær

Fravær uten lønn i forbindelse med foreldrepermisjon eller videreutdanning medregnes med inntil samlet 2 år i lønnsansienniteten. Fravær i forbindelse med verneplikt godskrives.

Permisjon for å utføre offentlige ombud og ombud i arbeidstakerorganisasjoner

12.1.3 Lønnsansiennitet ved omgjøring av stilling
Ved omgjøring av stilling som følge av utdanning og/eller endrede arbeidsoppgaver beholdes tidligere fastsatt lønnsansiennitet.

Endringen gjøres gjeldende fra 1. januar 2023.

Deltidstilsatte:

Tariffavtalen med Virke inneholder ikke noe punkt om utregning av ansiennitet for deltidstilsatte.

Vi anbefaler den praksisen som gjelder på KS-området:

  • Med virkning fra 1. mai 2011 skal tidligere deltidsstillinger godskrives fullt ut ved lønnsfastsetting etter tilsetting, – uavhengig av i hvor lav stillingsbrøk den tidligere deltidsansatte har hatt.
  • For tilsettinger før 1. mai 2011 gjelder følgende: For tidligere deltidsstilling på 15 % eller mer av full stilling, skal ansiennitet godskrives fullt ut. For tidligere deltidsstilling i mindre enn 15 %, der ansiennitet er fastsatt i forhold til stillingsprosent, skal ansiennitet godskrives med 25 %.