FHF rundskriv 12-2017: Dilemmaer knyttet til studiereisene i folkehøgskolen

Studiereiser til utlandet utgjør etter hvert en viktig del av mange folkehøgskolers danningsprogram. Og studiereisene har definitivt en plass i livets skole. Samtidig dukker det opp en del problematiske sider i kjølvannet av virksomhetens omfang. I siste nummer av Folkehøgskolen (nr 2 2017) har styret publisert en artikkel (Studiereisens pris, s 14f i Folkehøgskolen nr 2-2017) som oppsummerer noen av de kanskje viktigste dilemmaene knyttet til en økt studiereisevirksomhet ved norske folkehøgskoler (se her under).

Til Folkehøgskolene (vær vennlig å videresende til:)
ATT: Lokallagsleder Rektor, ass. rektor/inspektør
Kopi: Utvalgene

Vår ref.: 29/17/A 1.08 Oslo, 04.05.2017

FHF-rundskriv 12/2017:

Dilemmaer knyttet til studiereisene i folkehøgskolen

Studiereiser til utlandet utgjør etter hvert en viktig del av mange folkehøgskolers danningsprogram. Og studiereisene har definitivt en plass i livets skole. Samtidig dukker det opp en del problematiske sider i kjølvannet av virksomhetens omfang. I siste nummer av Folkehøgskolen (nr 2 2017) har styret publisert en artikkel (Studiereisens pris, s 14f i Folkehøgskolen nr 2-2017) som oppsummerer noen av de kanskje viktigste dilemmaene knyttet til en økt studiereisevirksomhet ved norske folkehøgskoler (se her under). Styret valgte etter sist landsmøte å ha et fokus på studiereisen, hvilket artikkelen er et uttrykk for. Arbeidet kan også ses i sammenheng med utviklingsprosjektet om bærekraftig utvikling, FNs utviklingsmål for en bæredyktig framtid, og det engasjement som kom til uttrykk under sist rektormøte.

Styret ønsker med dette rundskrivet å oppfordre lokallaget, evt. personalgruppa/pedagogisk råd senest i løpet av etterarbeidsdagene å drøfte ulike sider artikkelen løfter fram i forhold til skolens studiereisevirksomhet. Oppfordringen har to siktemål, dels å bidra til en refleksjon lokalt, dels å fungere som forberedelse til landsmøtet (Elverum folkehøgskule 30. mai -1. juni).

Påvirkningstorg på landsmøtet
Som en av sakene på landsmøtet vil dilemmaer knyttet til studiereisene drøftes via en metodikk kalt påvirkningstorget. På ulike poster på ‘torget’ kan landsmøtedeltakerne drøfte eventuelle forslag til signaler eller uttalelser fra landsmøtet til skolene eller til det nye styret. Forslag det er alminnelig enighet om på torget, vil behandles i et avsluttende plenum.
Disse postene er planlagt under påvirkningstorget:

• Studiereisene som motor i rekruttering
• Studiereisenes prisdrivende effekt i skolen for alle
• Omdømmevirkninger av økt studiereisevirksomhet
• Innvirkning på sosial-pedagogisk arbeid og -ressurser
• Lærers/personales/rektors ansvar for sikkerhet på studieturer
• Studiereisenes klimaavtrykk i behovet av grønt skifte – forslag klimauttalelse fra landsmøtet til skolene?
• Studiereisenes pedagogiske innhold og etiske vurderinger

På hver post vil det være en som leder samtalen og refererer forslag til plenum. Forslagene kan være hva landsmøtet oppfordrer det kommende styret å arbeide for/med, eller forslag til uttalelse fra landsmøtet til for eksempel skolene (eksempelvis at alle skoler, sammen med elevene utarbeider klimamål/bærekraftmål for sin virksomhet (undervisning og drift).

Kall inn til møte
Vi oppfordrer derfor lokallagsleder og rektor om å sette av tid, for eksempel i løpet av etterarbeidsdagene, til å drøfte artikkelen og eventuelle forslag til landsmøtet. Delegat(er) fra lokallaget har så disse med seg til påvirkningstorget.

 

Med beste hilsen
Øyvind Brandt                     Knut Simble
leder                                      generalsekretær

Kalender