FHF rundskriv 14-2017: Lønnsoppgjøret i KS – kommunale og fylkeskommunale folkehøgskoler

Partene har blitt enige om de sentrale lønnstilleggene for 2017. Rammen for lønnsoppgjøret ble 2.4%. De sentrale tilleggene skal utbetales fra 1. juli. Dette er en måned tidligere enn det som ble avtalt i forhandlingene i fjor vår. Det er i tillegg avsatt 0,9% til lokale forhandlinger. De lokale lønnstilleggene har virkningsdato 1. august 2017.

Til           (vær vennlig å videresende til:)
ATT:       Lokallagsleder/lokallaget av FHF
Rektor, ass. rektor/inspektør

Kopi:     Utvalgene
Vår ref.: 33/17/A 1.08
Oslo, 22.05.2017

FHF-rundskriv 14/2017

 

Lønnsoppgjøret i KS – kommunale- og fylkeskommunale folkehøgskoler

Partene har blitt enige om de sentrale lønnstilleggene for 2017. Rammen for lønnsoppgjøret ble 2.4%. De sentrale tilleggene skal utbetales fra 1. juli. Dette er en måned tidligere enn det som ble avtalt i forhandlingene i fjor vår. Det er i tillegg avsatt 0,9% til lokale forhandlinger. De lokale lønnstilleggene har virkningsdato 1. august 2017.

De sentrale lønnstilleggene i 2017 varier mellom stillingsgrupper og ansiennitet og beløpene er de samme som framkommer i lønnstabellene som ble forhandlet fram i fjor vår.

Betyr det at alle har fått lønnstillegg på 2,4 prosent i år?

Nei. I totalrammen inngår også såkalt overheng og glidning. Overheng er lønnstillegg gitt i fjor som lønnsteknisk også får virkning i år. Lønnsglidning er blant annet tillegg som følge av ansiennitetsopprykk og kompetanseopprykk, eller tillegg som gis i lokale forhandlinger utover den lokale potten som er avsatt.

En ramme på 2,4 prosent innebærer sentrale lønnstillegg i år på i gjennomsnitt 2 prosent.  I tillegg kommer lønnstillegg gjennom potten på 0,9 prosent som er avsatt til lokale forhandlinger.

Årets tariffoppgjør er det vi kaller et mellomoppgjør og det betyr at det kun er lønn det er forhandlet om.

Fristen for godkjenning av oppgjøret er 1. juni.

Lønnstillegg pr. 1. juli 2017.

Tilleggene i tabellen gis i sin helhet på toppen av den enkelte arbeidstakers lønn.
(For tabeller, se hele rundskrivet i vedlegg her under.)

 

Med beste hilsen

Øyvind Brandt                             Knut Simble
leder                                               generalsekretær

Kalender